Πρόβλημα καταβολής ΦΠΑ με την ανάκληση της φορολογικής αποθήκης των οινοποιείων

Την απαίτηση καταβολής του ΦΠΑ (υπολογιζόμενο επί του κόστους παραγωγής του οίνου) των αποθεμάτων κατά τη χρονική στιγμή ανάκλησης της φορολογικής αποθήκης των οινοποιείων που επιλέγουν να μην την διατηρήσουν, εγείρουν τα κατά τόπους Τελωνεία. Η απαίτηση αυτή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση των μικρών οινοποιών, αφού κυρίως οι τελευταίοι αίρουν τις φορολογικές αποθήκες που είχαν συστήσει εξαιτίας της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί.

Η απαίτηση αυτή των Τελωνείων βασίζεται στην απόφαση Δ 758/397/ 5-6-2002 της οποίας το άρθρο 5 προβλέπει:

Άρθρο 5

Θέση σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή

1) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, χωρίς να έχει προηγηθεί πώληση, κατατίθεται από τον ίδιο, κατά την έξοδο των προϊόντων από τη Φορολογική Αποθήκη, στο Τελωνείο Ελέγχου αυτής Δήλωση Ε.Φ.Κ. με την οποία βεβαιώνεται και καταβάλλεται μόνο ο Ε.Φ.Κ .

2) Ο αναλογών Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, αποδίδονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου (άρθρο 1 § 3 της παρούσας: Ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, βεβαιώνονται και εισπράττονται με ανεξάρτητη Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ., η οποία υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, στο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, τον επόμενο μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής και το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα αυτού).

3) Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., επειδή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αξία, η οποία πρέπει να έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000.

 

Τα Τελωνεία συνεπώς θεωρούν ότι τίθεται σε ανάλωση ο οίνος, όταν το οινοποιείο ανακαλεί τη φορολογική αποθήκη του.

Η ΚΕΟΣΟΕ επικοινώνησε και με την Δ/νση ΦΠΑ, αλλά και την αντίστοιχη του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, καταθέτοντας τις αντιρρήσεις της για την εξομοίωση της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 διατύπωσης «θέση σε ανάλωση» των προϊόντων που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη, με την διαδικασία κατάργησης του ΕΦΚ στο κρασί, η οποία επιφέρει δικαίωμα άρσης της φορολογικής αποθήκης.

Συγκεκριμένα η ΚΕΟΣΟΕ επικαλέσθηκε το άρθρο 7 της οδηγίας 2008-118, σύμφωνα με το οποίο, ο ΕΦΚ (και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ σύμφωνα με την απόφαση Δ 758/2002), καταβάλλεται, όταν το προϊόν τίθεται σε ανάλωση δηλαδή εξέρχεται από τη φορολογική αποθήκη (εξέρχεται από το καθεστώς αναστολής καταβολής του ΕΦΚ).

Σύμφωνα με τις απόψεις της ΚΕΟΣΟΕ οι αιτίες επιβολής του ΕΦΚ και κυρίως οι αιτίες μηδενισμού του, δεν είναι δυνατόν να εξομοιώνονται με «έξοδο» του προϊόντος από το καθεστώς αναστολής, ανεξάρτητα εάν αυτό δεν έχει προβλεφθεί ως εξαίρεση για το συγκεκριμένο είδος «εξόδου» μέχρι σήμερα. Δηλαδή η ΚΕΟΣΟΕ υποστηρίζει ότι άλλο η έξοδος υπό την έννοια της θέσης σε ανάλωση και άλλο η επαναφορά του καθεστώτος που προΐσχυε της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, διαδικασία την οποία βάσει του νομικού πλαισίου τα Τελωνεία την ερμηνεύουν, ως έξοδο.

Να τονισθεί ότι πολλά οινοποιεία έχουν υψηλά αποθέματα κατά τη χρονική στιγμή που ζητούν άρση της φορολογικής τους αποθήκης και καλούνται να καταβάλλουν δυσθεώρητα ποσά για ΦΠΑ προϊόντων που ακόμη δεν έχουν πωλήσει.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ δεσμεύθηκαν στην ΚΕΟΣΟΕ, ότι θα διερευνήσουν νομικά το θέμα και ότι ενδεχομένως η απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ για τα ανακαλούντα την φορολογική τους αποθήκη οινοποιεία, θα συμπεριληφθεί σε γενικότερες οδηγίες που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για την ανάκληση των φορολογικών αποθηκών των οινοποιείων, σύντομα.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις