Τροποποίηση κριτηρίων προτεραιότητας Αδειών Φύτευσης στην κατεύθυνση των αιτημάτων της ΚΕΟΣΟΕ

Στο εθνικό τυπογραφείο για λήψη αριθμού ΦΕΚ, βρίσκεται η υπουργική απόφαση η οποία τροποποιεί την ΥΑ 609/16822/14.2.2017, που αφορά το εθνικό καθεστώς για την χορήγηση Αδειών Φύτευσης σε ποσοστό 1% επί της εθνικής επιφάνειας με αμπελώνες οινοσταφύλων.

Η υπουργική απόφαση αφενός τροποποιεί τις Περιφέρειες στις οποίες πλέον εφαρμόζονται διαφοροποιημένα ορισμένα από τα κριτήρια προτεραιότητας και ειδικά το κριτήριο διεύρυνσης των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Ορίζονται πλέον τρεις Περιφέρειες Α,Β,Γ αντί της μίας (εθνικής) που ίσχυε στην προηγούμενη απόφαση.

Στις Περιφέρειες Α. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δ. Ελλάδας, το εύρος των εκτάσεων που λαμβάνουν την υψηλότερη βαρύτητα στο κριτήριο διεύρυνσης των μικρών εκμεταλλεύσεων τροποποιείται από τα 5-20 στρ., στα 5-50 στρ. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες το εύρος τροποποιείται στα 3-30 στρέμματα.

Η ΚΕΟΣΟΕ είχε επίσης επισημάνει την αναγκαιότητα χορήγησης Αδειών Φύτευσης στις 13 Περιφέρειες διακεκριμένα αναλογική με βάση το ποσοστό 1% της υφιστάμενης σε αυτές έκτασης με αμπελώνες, παράμετρος που πιθανότατα θα ισχύει από του χρόνου, αφού αντίστοιχη ψηφιακή εφαρμογή δεν ήταν δυνατόν να προσαρμοστεί στο λίγο χρονικό διάστημα, από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου υπουργού ΑΑΤρ.

Τα νέα κριτήρια θα εφαρμοσθούν και για τα αιτήματα που θα υποβληθούν από 27/2/2019 έως την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Τα κριτήρια προτεραιότητας έτσι όπως τροποποιήθηκαν έχουν ως εξής:

 

«Άρθρο 6»

Κριτήρια προτεραιότητας και καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά – κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια 

1. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια και όπως περιγράφονται παρακάτω.

Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt. Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου: Pt=W1*Pt1 + W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5

Όπου:

Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση.

W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων.

Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

Οι ανωτέρω συντελεστές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος Β) του Καν. (ΕΕ) 2015/561.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

 

2. Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται τρεις περιφέρειες ως ακολούθως:

• Περιφέρεια Α αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ και ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

• Περιφέρεια Β αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

• Περιφέρεια Γ αποτελούμενη από τις εξής διοικητικές περιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

3. Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών Α, Β, και Γ, καθορίζονται στο 1% της φυτεμένης έκτασης των περιφερειών όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή έτους.

 

4. Κριτήριο Πρώτο

4.1. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ.1308/2013). Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα

αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.

4.2. Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

α.) Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151), την τροποποίηση αυτού από το άρθρο 40 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) και όπως ισχύει.

β.) Από το Αμπελουργικό Μητρώο με επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι αμπελουργικής εκμετάλλευσης με

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης, των αιτούντων παραγωγών.

γ.) Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.

4.3. Για το κριτήριο 1ο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας

W1 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt1 με το κριτήριο, ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W1 =0,30

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt1 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt1 λαμβάνει την τιμή 0.

4.4. Το 1ο κριτήριο ισχύει για όλες τις ορισμένες περιφέρειες (Α, Β, και Γ)

 

5. Δεύτερο Κριτήριο

 

5.1. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64

παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013). Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α.) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

β.) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

γ.) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

δ.) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

ε.) Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

5.2. Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τις περιπτώσεις 1 και 3 ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

5.3. Για το κριτήριο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W2 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt2 με το κριτήριο, ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W2=0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt2 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt2 λαμβάνει την τιμή 0.

5.4. Το 2ο κριτήριο ισχύει για όλες τις ορισμένες περιφέρειες (Α, Β, και Γ)

 

6. Τρίτο κριτήριο

6.1. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

α) Περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

β) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

6.2. Για το τρίτο κριτήριο ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W3 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 με το κριτήριο, ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W3=0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt3 λαμβάνει την τιμή 0.

6.3. Το 3ο κριτήριο ισχύει για τις περιφέρειες Α και Β ενώ για την περιφέρεια Γ δεν ισχύει το στοιχείο α) του κριτηρίου.

7. Τέταρτο Κριτήριο

 

7.1. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

α) Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου -Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5ha) και επιπλέον.

β) Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου-ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το καθεστώς αδειοδότησης, αμπελουργική εκμετάλλευση με αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης. Ανάλογα με τη συνολική έκταση τους, κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα επίσης ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας W4 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt4, ανάλογα με τις κατηγορίες του κριτηρίου Δ, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το κριτήριο ο συντελεστής Pt4 λαμβάνει την τιμή 0.

 

7.2. Πίνακες συντελεστών και κατηγορίες του κριτηρίου ανά περιφέρεια (Α, Β, και Γ)

 

Περιφέρεια Α

Συντελεστής

Βαρύτητας W4 Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών Συντελεστής

συμμόρφωσης Pt4

0,35 > 3 έως και 30 στρέμματα 10

> 30,1 στρέμματα 7

 

Περιφέρεια Β

Συντελεστής

Βαρύτητας W4 Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών Συντελεστής

συμμόρφωσης Pt4

0,35 > 5 έως και 50 στρέμματα 10

> 50,1 στρέμματα 7

 

Περιφέρεια Γ

Συντελεστής

Βαρύτητας W4 Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών Συντελεστής

συμμόρφωσης Pt4

0,35 > 3 έως και 30 στρέμματα 10

> 30,1 στρέμματα 7

 

8. Πέμπτο Κριτήριο

 

8.1. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Συντελεστής βαρύτητας W5=0,15

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt5 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt5 λαμβάνει την τιμή 0. »

 

1.3 Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και αναρτώνται προσωρινοί πίνακες με τις βαθμολογίες των αιτήσεων, και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι αιτούντες»

 

1.4 Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από τη Διεύθυνσης Αξιοποιησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.»

1.5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 της 609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής.»

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 609/16822/14-02-2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 600).

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν και τις κατατεθειμένες αιτήσεις.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις