ΕFSA: σχετικά με τις χλωριωμένες παραφίνες στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Η EFSA (ΕFSA's Panel on Contaminants in the Food Chain -CONTAM) έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων από την παρουσία  χλωριωμένων παραφινών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει μια εκτίμηση της ανθρώπινης διατροφικής έκθεσης σε χλωριωμένες παραφίνες μέσω της κατανάλωσης ιχθύων και μια αξιολόγηση επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζεται με την εν λόγω διατροφική έκθεση. Δεν ήταν δυνατή καμία αξιολόγηση επικινδυνότητας για κανένα από τα είδη των εκτρεφόμενων ζώων.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2019.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακαλούνται για την υποβολή σχολίων να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό πρότυπο:    https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PUBLIC_CONSULTATION_PCs

και να αναφέρουν τους αριθμούς των γραμμών και των σελίδων. Για να υποβληθούν πρόσθετα δεδομένα για τη υποστήριξη των σχολίων ή των αρχείων, υπάρχει διαθέσιμη στο εργαλείο λειτουργία ανάρτησης για μέγιστο μέγεθος αρχείου 1 MB. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  επίσης να επικοινωνήσουν με την μονάδα Panel on Contaminants in the Food Chain -CONTAM της ΕFSA  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  [email protected]

 

Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια, τα οποία:

  • έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα,
  • παρουσιάζονται με οποιαδήποτε μορφή διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται στις οδηγίες,
  • δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου,
  • περιέχουν καταγγελίες εναντίον οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό
  • αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

 

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα σχόλια θα εξεταστούν περαιτέρω από την Επιστημονική Ομάδα (Panel on Contaminants in the Food Chain -CONTAM)  της EFSA και θα ληφθούν υπόψη εάν υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο.

 

Εξασφάλιση κατοχής δικαιωμάτων (copyright) συνεισφορών (υποβληθέντων σχολίων)

Τα φυσικά πρόσωπα ή οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση της EFSA είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της κατοχής όλων των δικαιωμάτων που είναι απαραίτητα για την υποβολή των σχολίων τους και την μετέπειτα δημοσίευσή τους από την EFSA. Τα σχόλια θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική διαφάνειας και την πρακτική της EFSA για τη δημοσίευση όλων των στοιχείων που υποβάλλονται σε αυτή. Σε περίπτωση που τα σχόλια αναπαράγουν με τη μορφή γραφημάτων, ή εικόνων στοιχεία προερχόμενα από κάποιο τρίτο μέρος, οι απαιτούμενες προηγούμενες άδειες των κατόχων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν ληφθεί από το άτομο που υποβάλει τα στοιχεία στη δημόσια διαβούλευση.

Δημοσίευση των υποβληθέντων σχολίων

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν ως μέρος της έκθεσης της ΕFSA μαζί με την τελική επιστημονική γνωμοδότηση και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασιών της. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα ως προσωπικές απόψεις  θα δημοσιευτούν με τα ατομικά τους στοιχεία εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη χρήση ανωνυμίας. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις