Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης

Τροποποίηση της υπ’αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764) ως παρακάτω:

1. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 «Αρμόδιες Αρχές» αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, την καταβολή της ενίσχυσης, τους δευτεροβάθμιους ελέγχους, τον προσδιορισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

6. Η Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δια των κατά τόπους αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών και η Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. δια των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες παράδοσης του προς απόσταξη οίνου από τους οινοπαραγωγούς στα αποσταγματοποιεία και στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, ως και για τις διαδικασίες αποστολής και παράδοσης στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας της, παραγόμενης στα αποσταγματοποιεία, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης. Επιπλέον, είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο των περαιτέρω διαδικασιών που θα λάβουν χώρα στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας. Ειδικότερα οι διαδικασίες αυτές αφορούν στην αποστολή, στον έλεγχο, στη δειγματοληψία και στην εργαστηριακή εξέταση των προς απόσταξη οίνων (ως πρώτων υλών) στα αποσταγματοποιεία και στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, τη δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέταση της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντασσόμενων των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, διοικητικών εγγράφων και παραστατικών. Οι αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αφορούν, κατά περίπτωση, τους σχετικούς ελέγχους και διατυπώσεις κατά τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, παράδοση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης, όπως οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.».

2. α)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 «Στόχοι του Προγράμματος» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Συγκεκριμένα οι οινοπαραγωγοί που επιθυμούν να παραδώσουν, προς απόσταξη, ποσότητα οίνου της παραγωγής τους, η οποία βρίσκεται σε δεξαμενή/ές, σε εγκεκριμένο μόνο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2960/2001, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, συνάπτουν ένα ή περισσότερα συμφωνητικά απόσταξης (Υπόδειγμα 1) δηλώνοντας κατά κατηγορία οίνου τις ποσότητες που θέλουν να αποστάξουν.».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακατέργαστη ή ουδέτερη, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, κατά περίπτωση), που παράγεται από την απόσταξη σε οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2969/2001) ή/και σε αποσταγματοποιεία (όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2969/2001), για την οποία παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης, ή για ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 12 «Έλεγχος των αιτήσεων ένταξης τελική κατάταξη αυτών» τροποποιείται ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α η προθεσμία «από την 13η Ιουλίου έως την 17η Ιουλίου 2020» αντικαθίσταται σε «από την 17η Ιουλίου έως την 23η Ιουλίου 2020»,

β) Στο στοιχείο β:

i. η προθεσμία «από την 17η Ιουλίου έως την 20η Ιουλίου 2020» αντικαθίσταται σε «από την 24η Ιουλίου έως την 27η Ιουλίου 2020» και

ii. η προθεσμία «έως την 20η Ιουλίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως την 27η Ιουλίου 2020».

4. Το άρθρο 13 «Ενστάσεις» τροποποιείται ως εξής:

α) στην παρ. 1 η προθεσμία «Από την 20η Ιουλίου έως 21η Ιουλίου 2020» αντικαθίσταται σε «από την 28η Ιουλίου έως την 29η Ιουλίου 2020»,

β) στην παρ. 3 η προθεσμία «από την 22η Ιουλίου έως την 24η Ιουλίου 2020» αντικαθίσταται σε «από την 30η Ιουλίου έως την 31η Ιουλίου 2020».

5.Το άρθρο 14 «Τελική Έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών» τροποποιείται ως εξής:

α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης καιΤεχνολογίαςΤροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης».

2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 4η Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.».

6.Το άρθρο 15 «Παράδοση οίνων για απόσταξη – Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης» τροποποιείται ως εξής:

α) η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας συντάσσονται συγκεντρωτικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος ΙΙ) με τις ποσότητες οίνου που παρέλαβε στο χώρο, ανά ΑΦΜ και την ποσότητα της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης, οι οποίες αποστέλλονται στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ προς έλεγχο και καταχώρηση στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου.».

β) Οι παρ. 8 και 9 αντικαθίστανται ως εξής: «8.α) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε αποσταγματοποιείο, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του αποσταγματοποιείου έως τη διάθεσή της υπό διοικητικό έλεγχο, για τις εξής χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001:

i) επαναπόσταξη, με σκοπό την αύξηση του αλκοολικού τίτλου αυτής, κατά περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς παραγωγή πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 και της υπ’ αρ. 30/003/000/1026/8-3-2016 απόφασης του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομικών, είτε προς παραγωγή (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, προκειμένου για βιομηχανική χρήση αυτής σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Φ.1554/811/2008, απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, με σκοπό την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), iii) αποστολή της σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η διαπίστωση της χρήσης, στο εξωτερικό, της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.

β) Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α)i) και α)ii), κατά την εισαγωγή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας προς επαναπόσταξη, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δειγματοληψία και εξέταση των σχετικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και για άλλες τυχόν παραμέτρους κατά την κρίση της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.

γ) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’κατηγορίας. Η εν λόγω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να αποστέλλεται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., υπό διοικητικό έλεγχο. Η διαπίστωση της χρήσης της, στα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29954 Τεύχος B’2950/17.07.2020 τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.

δ) Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη) που παράγεται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, κατόπιν απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας έως τη διάθεσή της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 και δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση που περιγράφεται στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου.

ε) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας κατά τη διαδικασία παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα στήριξης, και εφ’ όσον αυτή πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του καν. (ΕΚ) 3199/93, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος.».

9. α) Για τον έλεγχο της διάθεσης της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’κατηγορίας ή στα αποσταγματοποιεία, καθώς και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’κατηγορίας, τηρείται στις εν λόγω μονάδες ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες). Στο εν λόγω βιβλίο εγγράφονται με χρονολογική σειρά οι ποσότητες των εισαγομένων, στο αποσταγματοποιείο ή στο οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, πρώτων υλών (οίνοι ή ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, κατά περίπτωση), καθώς και ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος και τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων αυτών. Σε ξεχωριστή στήλη καταγράφονται, με χρονολογική σειρά, οι ποσότητες της παραγόμενης, κατά περίπτωση, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, συναρτώμενες με τις ποσότητες, κατά περίπτωση, των οίνων ή της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Στην περίπτωση του εν λόγω ειδικού βιβλίου παρακολούθησης που τηρείται στο οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας αναγράφονται και οι ποσότητες της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης).

β) Κάθε ποσότητα ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο σύμφωνα με τις παραγράφους 8(α) και (γ) του παρόντος άρθρου, καταγράφεται ξεχωριστά, στο συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής, στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.

γ) Κάθε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, καταγράφεται ξεχωριστά, στο συγκεκριμένο βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής (επωνυμία και στοιχεία βιομηχανίας/βιοτεχνίας που θα τη χρησιμοποιήσει, είδος βιομηχανικών προϊόντων που θα παραχθούν με αυτήν, αριθμός πρωτοκόλλου σχετικής έγκρισης μετουσίωσης ή/και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία), στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.

δ) Το βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 θεωρείται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο, εποπτεύοντα το οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο, υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

ε) Οι ανωτέρω καταγραφές τηρούνται ξεχωριστά και στα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7(Β), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 7(Γ) του ν. 2969/2001, βιβλία των αποσταγματοποιών και των οινοπνευματοποιών Β’ κατηγορίας, ως και στις μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. από τους εν λόγω επιτηδευματίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001.».

γ) Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η ορθή χρησιμοποίηση της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) κατόπιν μετουσίωσής της με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η διαδικασία διάθεσής της, και η χρησιμοποίησή της αποκλειστικά από βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως βιοαιθανόλη για την παραγωγή καυσίμου κίνησης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ) 2020/592, εντός της ελληνικής επικράτειας, τελεί υπό τον έλεγχο και τις διατυπώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες). Οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον ν. 2969/2001, την υπ’αρ. Φ.1554/811/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2694), την υπ’αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 755) και την υπ’αρ. 30/003/000/568/2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 566)».

δ) Η παρ. 11 διαγράφεται και οι παλαιές παρ. 12 και 13 αναριθμούνται σε 11 και 12, αντιστοίχως.

ε) Προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. α) Στις περιπτώσεις όπου η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή/και σε αποσταγματοποιείο ή η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’κατηγορίας, διατεθεί για χρήση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, τότε θα πρέπει ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. συμφωνητικό των δύο συμβαλλόμενων μερών όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, είδος οικονομικής δραστηριότητας), η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που θα διακινηθεί και η χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 στον τόπο προορισμού.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της ΕΕ, που θα βεβαιώνει την παραλαβή της ανωτέρω ποσότητας και την χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592.

β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:

1. σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού και όχι περισσότερο από 10 μήνες μετά τη λήξη πληρωμών του προγράμματος της «απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης», ήτοι όχι περισσότερο από τις 15 Αυγούστου 2021,

2. στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ, για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή υπηρεσία της «απόσταξης οίνου».

γ) Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι ο οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιός δεν διέθεσε τη συνολική ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης, που παρήγαγε, για χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, τότε επιβάλλεται από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κύρωση ύψους 6,75 €/lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης».

7.Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται ως εξής:

α) στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

«Μετά το τέλος του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ&ΦΕ συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής του κάθε ΑΦΜ προκειμένου στη συνέχεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών.».

β) Οι παρ. 4 και 5 διαγράφονται και η παρ. 6 αναριθμείται σε παρ. 4.

8.Το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
 Παράρτημα


Άρθρο 2

Στην υπ’αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπου αναφέρεται «οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας» νοείται «οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/ και αποσταγματοποιείο».

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις