Στη Διαύγεια το έργο των συμβάσεων για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Συγκεκριμένα, το ΥπΑΑΤ αναθέτει την «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» στις Περιφέρειες της χώρας με τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων, οι οποίες θα συναφθούν με τις οικείες Περιφέρειες ως ακολούθως:

1) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης.

3) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου.

4) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

7) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

9) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

10) Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4351/2015. Στη σύνταξη των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4351/2015.

Το Έργο θα εκτελεσθεί με τη σύναψη ισάριθμων συμβάσεων με τον αριθμό των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων» και αφορά σε εκπόνηση Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει και ο Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του Έργου αναλαμβάνει να εκτελέσει την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών του Έργου, βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής βάσης δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών καθώς και του μηχανισμού πληρωμών.

Τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, εγκρίσεων κ.λπ. Την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους, τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, την παραλαβή του Έργου στο σύνολό του και την εκτέλεση των πληρωμών. Την παράδοση του Έργου στον κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση, την υποβολή του φακέλου του Έργου και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο και ολοκλήρωση κάθε συναφούς προς αυτά ενεργειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, να ορίζει τη «Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε» και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την ωρίμανση και δημοπράτηση του Έργου και να συμβάλλεται αποκλειστικά σύμφωνα με Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Π.Ε.

Οι πόροι χρηματοδότησης του Έργου θα προέλθουν α) από την είσπραξη των τελών βόσκησης της εκάστοτε Περιφέρειας και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4351/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου, όπως επίσης και ο καθορισμός περιοχής μελέτης (άρθρο 7 παρ. 1.1 της αριθ. 1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ), θα καθορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίησή της η οποία θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, θα γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις