Νέα επιβράβευση των προσπαθειών Βορίδη: Αναγνωρίστηκε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς

Στην αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ε-λιάς (ΔΟΕΠΕΛ) προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συγκεκριμένη, ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη επιτυγχάνεται έπειτα από πο-λυετή προσπάθεια του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά στην πράξη την προσπάθεια του κ. Βορίδη να καταστήσει λειτουργικό και να ενισχύσει τον θεσμό των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων με στόχο την κατάρτιση συλλογικής στρατηγικής για την προώθηση των αγροτι-κών προϊόντων της πατρίδας μας.

Οι στόχοι της ΔΟΕΠΕΛ, όπως έχουν τεθεί από την ίδια την Οργάνωση είναι:

• ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την επιτραπέζια ε-λιά


• η δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που κρί-νονται απαραίτητα για την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση της εθνι-κής στρατηγικής

• η ενίσχυση και εφαρµογή κανόνων και μέτρων Ορθής Παραγωγι-κής & Μεταποιητικής Πρακτικής για την παραγωγή τελικού προϊόντος άριστης ποιότητας

• η ενίσχυση των μέτρων για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων φι-λικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή και την πιστοποίησή τους µε βάση τις διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές

• η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την διατήρηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς

• η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής του και στην διαφα-νή διαχείριση των αγορών, στην συγκέντρωση και δημοσίευση αναλυ-τικών στατιστικών στοιχείων του προϊόντος κ.α., καθιστώντας την Οργάνωση το βήµα που µπορεί να συσπειρώσει και ισχυροποιήσει τον κλάδο των επι-τραπέζιων ελιών για την επίλυση προβληµάτων που ανακύ-πτουν και για τον στρατηγικό σχεδιασµό της κατάκτησης των αγορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω κατέστησαν δυνατά έπειτα από σχετική τροπολογία του Υπουργού που ψηφίστηκε το 2019 και με την οποία οριοθε-τήθηκε η νομική μορφή των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, ρυθμίστηκαν και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισής τους καθώς και το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας τους.

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις συνιστούν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία όλων των εταίρων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας του προϊόντος τους με στόχο την κατάρτιση στρατηγικής για την ισχυροποίηση και προώθηση αυτού στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Τη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια ενστερνίστηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριά-κος Μητσοτάκης, καθώς η ανόρθωση του θεσμού των Διεπαγγελματικών Ορ-γανώσεων αποτέλεσε προεκλογική του δέσμευση για την οποία ο κ. Βορίδης εργάστηκε από την πρώτη στιγμή και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει.

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις