ΚΑΠ: Άτυπη συμφωνία Συμβουλίου-ΕΚ για την παράταση των ισχυόντων κανόνων έως το τέλος του 2022

Η συμφωνία που αποτελεί  αποτελεί συνέχεια μιας αρχικής συμφωνίας τον Ιούνιο πριβλέπει και την εκταμίευση των επιπλέον 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης προς τους Ευρωπαίους αγρότες.
 
Ειδικότερα η άτυπη συμφωνία προβλέπει ότι το 30% των 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμο το 2021 και το 70% το 2022. Επίσης, αναθέτει στα κράτη - μέλη να εξασφαλίσουν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού (37% ) για μέτρα πράσινης και καλής μεταχείρισης των ζώων και περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού (55%) για μέτρα κοινωνικού και ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι διαπραγματευτές αναμένουν ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε πρακτικές όπως η έξυπνη γεωργία, θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές και θα ενισχύσουν τις τοπικές αγορές.
 
Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης να επεκτείνουν την εφαρμογή της έκτακτης προσωρινής στήριξης στους αγρότες και τις ΜΜΕ που επλήγησαν από την κρίση COVID-19 κατά έξι μήνες. Συμφώνησαν επίσης ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 2021 και το 2022 τα ίδια ποσά χρηματοδοτικής στήριξης όπως περιγράφονται στους ισχύοντες κανόνες.
 
Το κείμενο με διαπραγμάτευση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα υποβληθεί για τελική έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατόν.
 
Οι εθνικές πιστώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου θα είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.
 
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη - μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τουλάχιστον το τρέχον επίπεδο φιλοδοξίας της ΚΑΠ όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
 
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) θα διατεθούν στα κράτη μέλη για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022. Αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, διασφαλίζοντας παράλληλα μια πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη.
 
Οι μεταβατικοί κανόνες περιλαμβάνουν:
 
Συνέχεια των ισχυόντων κανόνων της ΚΑΠ για τις άμεσες πληρωμές και την αγροτική ανάπτυξη.
 
Διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (POSEI) και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου (SAI).
 
Επέκταση του έκτακτου μέτρου αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού. Τα κράτη μέλη θα έχουν επιπλέον έξι μήνες για να υποβάλουν αιτήσεις και να κάνουν πληρωμές, υπό ορισμένους όρους.
 
Μετά τη σημερινή συμφωνία, θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίσημη έγκριση του κειμένου για να εξασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του πριν από το τέλος του 2020. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από την τελική έγκριση του ΠΔΠ 2021-27.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις