Δυνατότητα συνένωσης όμορων οικοπέδων δίνει νομοτεχνική βελτίωση

Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, όπως αυτή της δυνατότητας συνένωσης όμορων γηπέδων, κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης κατά τη δεύτερη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας, στην ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων,[1] στην "περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 34 μετά τη φράση "ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18 για όλη την έκταση του γηπέδου" τίθεται η φράση "και, προκειμένου για τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) από τα κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης του άρθρου 38, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 για όλη τηνέκταση του γηπέδου".

[2] Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

"5, Εάν εμβαδόν γηπέδου υπερέβαινε τα 4.000 τ.μ. απομειώθηκε λόγω απαλλοτρίωσης, διάνοιξης διεθνούς, εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού ή αναδασμού, το γήπεδο θεωρείται άρτιο, εάν το εμβαδόν του υπερβαίνει τα 2.000 τ.μ. και έχει πρόσωπο σε διεθνή, εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ."

[3] Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

"6. Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά τη συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4,000 τ.μ. και,

β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

[4] Στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 34, μετά τις λέξεις «τρεις χιλιάδες (3.000) τ.μ.» προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Για γήπεδα που έχουν εμβαδόν που υπερβαίνει τα 30.000 τ.μ. επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης συνολικής εκμετάλλευσης με συντελεστή δόμησης 0,02 ως προς την έκταση του γηπέδου πουυπερβαίνει τα 30.000 τ.μ.. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερις χιλιάδες (4,000) τ.μ.."

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις