ΔΕΔ: Πρόστιμο μη ένταξης αγρότη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
ΔΕΔ: Πρόστιμο μη ένταξης αγρότη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 09-07-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του με ΑΦΜ κατοίκου κατά της υπ' αριθ /2020 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, φορολογικού έτους 2018 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ /2020 Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, φορολογικού έτους 2018, της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την με ημερομηνία θεώρησης 17/06/2020 Έκθεση Μερικού Φορολογικού Ελέγχου του Ν. 4174/2013.

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α6 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της παρούσας απόφασης.

Επί της από 09-07-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ /2020 Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ύψους 3.500,00 €, για το φορολογικό έτος 2018 και συγκεκριμένα:

- Πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με τις κατά το άρθρο 3 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), το άρθρο 13 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), και τα άρθρα 36 και 38 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.) υποχρεώσεις του, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.1 περ. η του ν.4174/2013, ήτοι μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων (λογιστικών αρχείων) συνεπεία της μη ένταξης από 01/01/2018 ως όφειλε, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 2859/2000. Η άνω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ.2 περ. ε' του ν. 4174/2013, ήτοι πρόστιμο ποσού 2.500,00€.

- Πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με τις κατά τα άρθρα 36 και 38 του Ν.2859/2000, υποχρεώσεις του, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.1 περ. β' του ν. 4174/2013, ήτοι μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. για τα τέσσερα (4) τρίμηνα του φορολογικού έτους 2018. Η άνω παράβαση επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 54 παρ.2 περ. γ' του ν. 4174/2013, ήτοι πρόστιμο ποσού 250€ για κάθε φορολογική περίοδο στην οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση Φ.Π.Α., δηλ. συνολικά 1.000€ (4 x 250,00€).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, δυνάμει της με αριθμό /2019 εντολής της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, διενεργήθηκε στον προσφεύγοντα μερικός έλεγχος Φ.Π.Α. και ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, συνεπεία της με αριθμό /2019 αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, έλαβε ενισχύσεις (πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, κλπ.) εντός του φορολογικού έτους (2017) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη, συνολικού ύψους 5.422,31€ δηλαδή υπερέβησαν το κατώφλι των 5.000€ (για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000). Με βάση τα παραπάνω, ο προσφεύγων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα επί της οικείας έκθεσης ελέγχου, όφειλε από 01/01/2018 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων - εξόδων) και να εκδίδει τα προβλεπόμενα στοιχεία το οποίο ωστόσο δεν έπραξε, αλλά εντάχθηκε στο Κανονικό Καθεστώς από την 01/01/2020. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ως προς το φορολογικό έτος 2018, ότι δεν υπεβλήθησαν δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις τέσσερις (4) φορολογικές περιόδους του εν λόγω φορολογικού έτους.

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή παραβάσεις και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου, της οποίας ο προσφεύγων ζητεί την ακύρωση, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

- Δεν άλλαξε κατηγορία τήρησης βιβλίων και δεν εντάχθηκε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ διότι οι επιδοτήσεις που λαμβάνει ετησίως είναι μικρότερες του ορίου των 5.000,00€.

- Η πολιτική του ΟΠΕΚΕΠΕ να καταβάλει ετεροχρονισμένα, σε άλλη χρήση, επιδοτήσεις, δημιουργεί οριακά υποχρέωση τήρησης βιβλίων και ένταξης σε διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ ανάλογα τη χρήση και είναι δύσκολο να το παρακολουθεί.

- Είναι μικρός αγρότης παραγωγός, χωρίς αγροτικό κλήρο. Το αγροτικό του εισόδημα έχει κατά πολύ περιορισθεί λόγω της απαξίωσης της τιμής του γάλακτος και του ελαιολάδου και της εν γένει κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας. Ως εκ τούτου, αδυνατεί να καταβάλλει το υπέρογκο ποσό του προστίμου που του επεβλήθη.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1252/2015 ορίζεται ότι: «1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους. Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.»

Επειδή περαιτέρω, με το άρθρο 3 παρ.1, 5 και 12 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), όπως ίσχυε κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος, ορίζεται ότι: «1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματος της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. [....] 5. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. [...] 12. Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.»

Επειδή με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013: «Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Ειδικά ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, για τη μεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει δήλωση μετάταξης εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της. β. Ο φορολογούμενος που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας και πρόκειται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβάλλει δήλωση μεταβολών στο φορολογικό μητρώο για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.»

Επειδή με το άρθρο 41 του ν. 2859/2000 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) και ισχύει από 01-01-2017, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 47 ορίζεται ότι: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5».

Επειδή επιπροσθέτως, με την ΠΟΛ.1201/2016 ορίζεται ότι: «Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κλπ)».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1073/2017 διευκρινίστηκε σχετικά ότι: «3. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο ορίζει ότι στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς, ειδικά και μόνο για το Φορολογικό έτος 2017, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι αγρότες εντός του προηγούμενου Φορολογικού έτους 2016 και αφορούν το έτος αυτό και όχι τυχόν ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα φορολογικά έτη».

Επειδή με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: [...] η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του. [...].»

Επειδή με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου του ΚΦΔ ορίζεται ότι: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: [...] ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτώσεις ε', ζ', η' και ιδ' της παραγράφου 1, [...]»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ο προσφεύγων, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, έλαβε ενισχύσεις εντός του φορολογικού έτους 2017, οι οποίες υπερέβησαν το κατώφλι των 5.000€, και ως εκ τούτου, όφειλε από 01/01/2018 να είχε ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Επειδή ο προσφεύγων προς επίρρωση των όσων ισχυρίζεται επικαλείται και προσκομίζει στην υπηρεσία μας «Βεβαίωση Εφορίας Φορολογικού Έτους 2018 (1/1/2018-31/12/2018) της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, από την οποία προκύπτει ότι κατά το έτος 2018 εισέπραξε συνολικά το ποσό των 4.552,87€.

Επειδή ωστόσο η εν λόγω Βεβαίωση, δεν δύναται να ληφθεί υπόψη, καθόσον αφορά στα εισπραχθέντα ποσά του έτους 2018, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2859/2000 θα προσδιορίσουν την υπαγωγή του στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς κατά το επόμενο φορολογικό έτος 2019. Συνεπώς, ορθώς καταλογίστηκε το πρόστιμο της παρ. 2ε του άρθρου 54 ΚΦΔ, καθόσον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε στη διάθεσή της η φορολογική αρχή, ο προσφεύγων, έλαβε κατά το έτος 2017 επιδοτήσεις συνολικού ύψους 5.422,31€, ποσό το οποίο υπερέβαινε το όριο των 5.000,00€, και ως εκ τούτου, όφειλε κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος 2018 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000: «1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α'170).»

Επειδή περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2859/2000: «1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο,
β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο.»

Επειδή η παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζει ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: [...] β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, [...]»

Επειδή με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: [...] γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα [...].»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, ο προσφεύγων, βάσει του ύψους των επιδοτήσεων που εισέπραξε κατά το έτος 2017, όφειλε από την 01/01/2018 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Συνεπώς, είχε κατά το φορολογικό έτος 2018 όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 38 του ν. 2859/2000.

Επομένως, όφειλε να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις τέσσερις φορολογικές περιόδους (τρίμηνα) του εν λόγω έτους και ως εκ τούτου, ορθώς επιβλήθηκε από τη φορολογική αρχή το πρόστιμο της παρ. 2γ' του άρθρου 54 ΚΔΦ.

Επειδή δεν υφίστανται λόγοι ουσίας που να καθιστούν την πράξη της φορολογικής αρχής άκυρη.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 09-07-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με ΑΦΜ και την επικύρωση της υπ' αριθ /2020 Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, φορολογικού έτους 2018 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2018

α) Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1η' & παρ. 2ε' του ν. 4174/2013: 2.500,00 €
β) Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1β' & παρ. 2γ' του ν. 4174/2013: 1.000,00 €

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις