Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας: Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του Ιουνίου
Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας: Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του Ιουνίου

Η πορτογαλική Προεδρία ζήτησε από τους υπουργούς να αποδεχθούν την προσωρινή συμφωνία για τα κύρια πολιτικά ζητήματα που επιτεύχθηκαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια διοργανικών διαπραγματεύσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μετά από συζήτηση ορισμένων από τα κύρια σημεία, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών μέτρων και της κοινωνικής διάστασης της ΚΓΠ, οι υπουργοί αποδέχτηκαν την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο σχετικά με τους τρεις κανονισμούς που αποτελούν τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Περαιτέρω τεχνική εργασία θα πραγματοποιηθεί τώρα για την οριστικοποίηση των νομικών κειμένων, μετά από τα οποία οι βουλευτές του ΕΚ θα κληθούν να ψηφίσουν για τη δέσμη μεταρρυθμίσεων. Η μεταρρύθμιση θα ενταχθεί στη συνέχεια στη νομοθεσία της ΕΕ μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο.

Οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση της γεωργικής αγοράς στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους και κάλεσαν την Επιτροπή να δώσει απάντηση σε οποιεσδήποτε ανησυχίες. Χαιρέτισαν την ισχυρή ανάκαμψη του τομέα των τροφίμων της ΕΕ μετά το σταδιακό άνοιγμα των υπηρεσιών τροφίμων και την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών που σχετίζονται με την κρίση COVID-19. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ζητήματα σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές που είχαν επηρεάσει το εισόδημα των παραγωγών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Brexit, η αφρικανική πανώλη των χοίρων και η γρίπη των πτηνών, το υψηλό κόστος ζωοτροφών για τα ζώα και ο απροσδόκητα κρύος καιρός στις αρχές Απριλίου.

Παράγοντες βιολογικού ελέγχου

Οι Υπουργοί υπέβαλαν αίτημα στην Επιτροπή για μελέτη σχετικά με την κατάσταση στην ΕΕ όσον αφορά την εισαγωγή, αξιολόγηση, παραγωγή, εμπορία και χρήση βιολογικών παραγόντων ελέγχου. Κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με πιθανά μέτρα, εάν χρειαστεί, ενόψει του αποτελέσματος της μελέτης.

Οι παράγοντες βιολογικού ελέγχου (BCA) είναι μια βιώσιμη μορφή ελέγχου επιβλαβών οργανισμών που μπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση στη χρήση χημικών προϊόντων. Ωστόσο, επί του παρόντος υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την προσέγγισή τους στην αξιολόγηση, τη χρήση και τη διάθεση των BCA στην αγορά. Ένα πιο εναρμονισμένο πλαίσιο της ΕΕ θα μπορούσε επομένως να αυξήσει τη διαθεσιμότητα και να εγγυηθεί την ασφαλή χρήση αυτής της μορφής καταπολέμησης των παρασίτων.

Καθορισμός στόχου προστασίας για τις μέλισσες

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάγκη καθορισμού ενός Ειδικού Στόχου Προστασίας (SPG) για τις μέλισσες, με βάση τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση φυτοφαρμάκων. Συγκεκριμένα, θεώρησαν τη σύσταση της Επιτροπής να ορίσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη μείωση των μεγεθών αποικιών μελισσών στο 10%. Σύμφωνα με το προτεινόμενο SPG, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν δράση εάν αποδειχθεί ότι οι αποικίες μελισσών έχασαν περισσότερο από το 10% του μεγέθους τους λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να εφαρμοστεί το ίδιο SPG σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνολικά, οι υπουργοί συμφώνησαν για την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλόδοξου, σε όλη την ΕΕ SPG για την προστασία των μελισσών από τα φυτοφάρμακα. Τόνισαν επίσης ότι οι αξιολογήσεις έπρεπε να βασίζονται σε επιστημονικά ευρήματα, καθώς και να είναι εφικτές για εφαρμογή.

Κανονισμός για τον έλεγχο της αλιείας

Το Συμβούλιο υιοθέτησε μια γενική προσέγγιση για την αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας. Στόχος αυτής της αναθεώρησης, που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018, είναι να εκσυγχρονίσει τους κανόνες για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, να τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές και αποτελεσματικές και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) και άλλες πολιτικές της ΕΕ. Είναι η πρώτη σημαντική αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ από το 2009. Η υιοθέτηση της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου ανοίγει το δρόμο για διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ο Ricardo Serrão Santos, Υπουργός της Θάλασσας της Πορτογαλίας.

Η θέσπιση θέσης του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό ελέγχου της αλιείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πορτογαλική Προεδρία και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης. Η προτεινόμενη γενική προσέγγιση θα διασφαλίσει ότι ο έλεγχος της αλιείας μπορεί να εκσυγχρονιστεί και να απλουστευθεί, ενώ παράλληλα θα ευθυγραμμιστεί με την αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ): κατάσταση και αλιευτικές δυνατότητες για το 2022

Η Επιτροπή παρουσίασε στους υπουργούς την ετήσια ανακοίνωσή της σχετικά με την πορεία της ΚΑΠ και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022. Αυτή η ανακοίνωση και η επακόλουθη συζήτηση ήταν το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών, των συμβουλευτικών συμβουλίων, των ενδιαφερομένων και του κοινού σχετικά με την αλιεία ευκαιρίες για το 2022, που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Οι υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2014. Η οδηγία εφαρμόζεται σε 22 κράτη μέλη με παράκτιες περιοχές και η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο ήταν η 31η Μαρτίου 2021. ευχαρίστησε την Επιτροπή για τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF)

Οι Υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την άσκηση προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ναυτιλίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF), με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Η Επιτροπή σημείωσε ότι το ταμείο θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των ευρωπαϊκών τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίοι διέρχονται μια δύσκολη περίοδο ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και του αντίκτυπου της πανδημίας COVID 19.

Κατάσταση στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό

Οι υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από τις γαλλικές, ιρλανδικές και ισπανικές αντιπροσωπείες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό όσον αφορά τις αλιευτικές σχέσεις με τρίτες χώρες της περιοχής. Συγκεκριμένα, συζήτησαν τις συνέπειες της απόφασης της Νορβηγίας να μειώσει την ποσόστωση της ΕΕ για το γάδο στην περιοχή Σβάλμπαρντ, καθώς και τη μονομερή ρύθμιση ποσοστώσεων από την Ισλανδία και τις Νήσους Φερόες για το σκουμπρί στη Βόρεια Θάλασσα.

Συμπληρώματα διατροφής στην αγορά της ΕΕ

Η Προεδρία παρουσίασε έκθεση σχετικά με την πορεία των κανόνων που ισχύουν για τη διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής στην αγορά της ΕΕ και πρότεινε μια σειρά πιθανών επιλογών για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενημέρωσης του ορισμού των συμπληρωμάτων διατροφής, εναρμόνισης περαιτέρω των όρων πρόσβασης στην αγορά και αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και των επαγγελματιών σχετικά με τους κινδύνους ακατάλληλης ή υπερβολικής πρόσληψης αυτών των προϊόντων. Μετά από αυτήν την παρουσίαση, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων, με πολλά να εκφράσουν την υποστήριξή τους στα συμπεράσματα της έκθεσης.
Κοινή δράση για την αντιμικροβιακή αντοχή και λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη (JAMRAI)

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τη μικροβιακή αντίσταση και τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (EU-JAMRAI) και περιέγραψε τα επόμενα βήματα για αυτήν τη δράση. Μετά από αυτήν την παρουσίαση, αρκετοί υπουργοί έλαβαν το λόγο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην πρόταση της Επιτροπής για εναρμόνιση διατάξεων για την αντιμικροβιακή αντίσταση σε όλα τα κράτη μέλη. Η Προεδρία ολοκλήρωσε τονίζοντας την παγκόσμια πτυχή της απειλής και την ανάγκη ανάληψης δράσης σε διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις