ΚΑΠ: Ποια τα σενάρια για τα νέα δικαιώματα
ΚΑΠ: Ποια τα σενάρια για τα νέα δικαιώματα

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής, πιθανώς στο τέλος του καλοκαιριού του 2022.

Όταν ο κ. Χανιώτης ανακοίνωσε τις προθεσμίες,όλοι οι αγρότες ανησύχησαν. Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια πρέπει να υποβληθούν στις Βρυξέλλες στα τέλη Δεκεμβρίου, οπότε και θα εξεταστούν. Έπειτα, τα σχέδια θα σταλούν στα κράτη μέλη για τυχόν διορθώσεις και στη συνέχεια θα σταλούν πίσω στην Επιτροπή… είναι πραγματικά απαραίτητο να προσπαθήσουν όλοι να τηρήσουν τις προθεσμίες.

Η Επιτροπή θα είναι ήδη σε θέση να αρχίσει να εργάζεται πάνω στα στρατηγικά σχέδια που θα της υποβληθούν. Έχοντας υποσχεθεί ότι οι προθεσμίες θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε τα κράτη μέλη να παραλάβουν τα σχέδια τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Οι αλλαγές που προβλέπονται για τη νέα ΚΑΠ είναι σημαντικές για τους αγρότες και πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού μέχρι το τέλος της άνοιξης του 2022.

Όσον αφορά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που έχουν ήδη δημοσιευθεί, αρκετές ΜΚΟ μόλις δημοσίευσαν μια έκθεση στην οποία υποστηρίζουν την έλλειψη πράσινης φιλοδοξίας σε αυτά τα σχέδια.

Ό,τι κι αν προτείνουμε, δεν θα είναι ποτέ αρκετό για τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ μπορούν να μιλούν και να μας λένε τι να κάνουμε, αλλά οι αγρότες είναι αυτοί που πρέπει να εφαρμόσουν τα σχέδια στην πράξη.

Υπήρχαν διάφορες επιλογές για αυτά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Ένα ενδεχόμενο θα ήταν να είχαν τεθεί πολύ υψηλοί στόχοι, οπότε πολύ λίγοι αγρότες θα κατάφερναν να τους επιτύχουν. Σε αυτή την περίπτωση, πολλοί αγρότες θα έχαναν σημαντική στήριξη, και επιπλέον, δεν θα υπήρχαν τα επιθυμητά περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

Ωστόσο σκοπός, είναι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και να επιτύχουν τους στόχους όσο το δυνατόν περισσότεροι γεωργοί. Το θετικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον αριθμό των γεωργών που καταφέρνουν να ενταχθούν στο σύστημα.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να θεσπίσει νόμο για την υγεία του εδάφους το 2023, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην αγροτική κοινότητα. Από τη σκοπιά ενός αγρότη, ποιες είναι αυτές οι ανησυχίες και τι περιμένετε από την πρόταση της Επιτροπής;

Αυτή η στρατηγική για το έδαφος μας ανησυχεί επειδή είναι μια ρύθμιση από πάνω προς τα κάτω. Καθώς, όμως, τα εδάφη είναι πολύ διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος ευρωπαϊκός κανόνας. Πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα παραγωγής σε όλα τα εδάφη, προσαρμόζοντας τις γεωργικές πρακτικές ώστε να σέβονται τις ιδιαίτερες συνθήκες. Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο δίκαιες θα είναι οι προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι.

Το βέβαιο είναι ότι, καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, αυτές οι υποχρεώσεις και αυτή η στρατηγική σε σχέση με το έδαφος πρέπει να συνδεθούν με την πραγματικότητα των κλιματικών κινδύνων. Κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι σε ορισμένα χρόνια θα υπάρχουν τεράστιες πλημμύρες και αργότερα θα υπάρχουν πολύ σοβαρές ξηρασίες. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσοχή στην πρόταση που θα γίνει. Και, φυσικά, όλα θα εξαρτηθούν από τα οικονομικά μέσα που θα τεθούν στο τραπέζι για τη στήριξη των αγροτών σύμφωνα με πήγες του euractiv

Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση τρέχον μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους πολιτικής, τα είδη των παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, 

 Ας δούμε μερικά συμβάντα και εξελίξεις, ενδεικτικά και σχεδόν επιγραμματικά.

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα μέσα για την παρακολούθηση των αγορών λαμβάνοντας υπόψη τους  στόχους και τις δεσμεύσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, και  συμβάλλοντας στη διαφάνεια των αγορών.

Όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τις δημοσιονομικές  δεσμεύσεις, τις προθεσμίες πληρωμής, την αποδέσμευση και τις διακοπές.  Οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει  να χρηματοδοτούνται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό με βάση τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σε ετήσιες δόσεις.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα κονδύλια από τα ενωσιακά ταμεία ευθύς μόλις  εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα καταλλήλως περιορισμένης  προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής των κονδυλίων που θα επιτρέπει την εκτέλεση στον δέοντα χρόνο  των πληρωμών προς τους δικαιούχους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Εκτός από την προχρηματοδότηση, είναι επίσης απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των ενδιάμεσων καταβολών και της καταβολής των υπολοίπων από την Επιτροπή στους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών. Είναι επίσης αναγκαίο να  θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τις εν λόγω πληρωμές.

Ο κανόνας της αυτόματης αποδέσμευσης θα συμβάλει στην  επιτάχυνση της εκτέλεσης των παρεμβάσεων και στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι κανόνες που διέπουν τα εθνικά πλαίσια των κρατών μελών με περιφερειακές παρεμβάσεις όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 παρέχουν  επίσης ένα εργαλείο στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να  διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων  ενισχύσεων. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν  εξελίξεις στην αγορά ή κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 παράγραφος 2  στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν μόνο  στο επόμενο οικονομικό έτος κατά την έννοια του άρθρου 9 του δημοσιονομικού κανονισμού («έτος προϋπολογισμού».

Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς, χρησιμοποιώντας τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις  κρίσεις στον γεωργικό τομέα, το οποίο θα δημιουργηθεί το έτος 2022.

Για τον εν λόγω σκοπό, είναι αναγκαία παρέκκλιση  από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη

δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα οικονομικά έτη έως το έτος 2027. Επιπλέον, όσον αφορά το έτος προϋπολογισμού 2022, είναι αναγκαία μια  παρέκκλιση, δεδομένου ότι το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα  που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους προϋπολογισμού 2022 θα πρέπει να μεταφερθεί στο έτος προϋπολογισμού  2023 για την αντίστοιχη γραμμή του νέου γεωργικού αποθεματικού που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού,  χωρίς να επιστραφεί καθ’ ολοκληρίαν στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις παρεμβάσεις υπό μορφή  άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

Ωστόσο, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα ποσά που είναι επιστρεπτέα στους γεωργούς το έτος προϋπολογισμού 2023, όλα τα λοιπά διαθέσιμα εντός του επιμέρους  ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ για το έτος προϋπολογισμού 2023, το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2093, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρώτα για τη σύσταση του νέου γεωργικού αποθεματικού το έτος προϋπολογισμού 2023.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις