Μ.Κ.Ο και Παραγωγοί βιολογικών:  Όχι στις νέες τεχνικές γενετικής μηχανικής

O Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής κρούει  των κώδωνα του κινδύνου σχετικά με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου με θέμα ρυθμίσεις για τους φυτικούς οργανισμούς που προκύπτουν από τη χρήση των νέων γονιδιωματικών τεχνικών ακολουθεί αναλυτικά και το δελτίο τύπου:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδεύει προς τον αποκλεισμό της νέας γενιάς Γ.Τ.Ο από το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε για τους Γ.Τ.Ο. Ισχυρίζεται ότι ορισμένα φυτά που
δημιουργούνται με τις λεγόμενες «νέες γονιδιωματικές τεχνικές» μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα και σχεδιάζει να εισαγάγει ένα ξεχωριστό, «ελαφρύ» ρυθμιστικό πλαίσιο
για αυτά, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση τους στην αγορά. 

Αυτό θα σήμαινε ότι οι υφιστάμενες απαιτήσεις για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, για την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση, για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την
ευθύνη του παραγωγού αποδυναμώνονται ή καταργούνται σημαντικά. Θα μπορούσε να εισαχθεί έλεγχος βιωσιμότητας για της νέας γενιάς Γ.Τ.Ο, αλλά οι εξηγήσεις παραμένουν
εξαιρετικά ασαφείς και δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια ή μεθοδολογία μέχρι στιγμής.

Παραθέτουμε την ενημέρωση από την Αυστριακή Αντιπροσωπία:
Η παρακάτω ενημέρωση έχει κατατεθεί από την Αυστρία
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5689-2021-INIT/en/pdf) , που τονίζει την ανάγκη σεβασμού της Aρχής της Προφύλαξης και του δικαιώματος των καταναλωτών
να γνωρίζουν.
Η ενημέρωση από την Αυστριακή Αντιπροσωπία:

  •  Yπενθυμίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2018, σύμφωνα με την οποία προϊόντα που προκύπτουν από τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές ρυθμίζονται βάσει τουνομικού πλαισίου της Ε.Ε για τους Γ.Τ.Ο, ιδίως της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ·
  • Yπογραμμίζει ότι αυτή η απόφαση συνδέεται στενά με την Αρχή της Προφύλαξης, την οποία επιδιώκει να εφαρμόσει η Οδηγία·
  • Zητεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας όλων των ελεγχόμενων Γ.Τ.Ο, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που λαμβάνονται με κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση (mutagenesis) και σισγένεση(cisgenesis), για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον.
  • Στοχεύει να εγγυηθεί την ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές μέσω ενός αξιόπιστου και ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης·
  • Υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν κριτήρια ή μεθοδολογία για την προτεινόμενη ανάλυση βιωσιμότητας, και επομένως παραμένει εντελώς ασαφές πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάλυση. προτρέπει την Επιτροπή να σεβαστεί την Aρχή της Προφύλαξης, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι υπό συζήτηση τεχνικές είναι σχετικά νέες, και να προβλέψει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία·
  • Ζητεί από την Επιτροπή να επενδύσει στην έρευνα για την ανίχνευση και τη βιοασφάλεια προϊόντων που προέρχονται από «νέες γονιδιωματικές τεχνικές».
  • Ζητά η ανάλυση βιωσιμότητας να ακολουθεί μια επιστημονική προσέγγιση και τααποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης «αειφόρων συστημάτων τροφίμων» να λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη.
  • Ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καιόλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με ευρύ και διαφανή τρόπο.

Ζητούμε, την υποστηρίξη του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα στην αυστηρή ρύθμιση των νέων Γ.Τ.Ο στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της νομοθεσίας της Ε.Ε για τους Γ.Τ.Ο, η οδηγία 2001/18, αρχικά συζητήθηκε και συμφωνήθηκε τότε από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Εστιάζει σε
περιβαλλοντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων στη
φύση, τα οικοσυστήματα και τα απειλούμενα είδη.

επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου των βιοκαλλιεργητών για το Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις 20 Δεκεμβρίου που αφορά τις 
ρύθμισεις για τους φυτικούς οργανισμούς που προκύπτουν 
από τη χρήση των νέων γονιδιωματικών τεχνικών.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος δεν συμμετείχε στις συνεχιζόμενες συζητήσεις, μόνο το Συμβούλιο Γεωργίας συζήτησε τα σχέδια της Επιτροπής τον Μάιο του 2021. Το Συμβούλιο
Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου 2021 μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία για τους Υπουργούς Περιβάλλοντος να λάβουν το λόγο για το θέμα αυτό.

Η επερχόμενη ανταλλαγή, θα είναι μια σημαντική ευκαιρία για να εκφραστούν οι ανησυχίες σχετικά με την πιθανή αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών προτύπων για τους Γ.Τ.Ο που
δημιουργούνται με τις νέες τεχνολογίες. Θα είναι επίσης μια ευκαιρία να παρουσιαστούν οι απόψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου Γ.Τ.Ο και ποια
στοιχεία πρέπει να διατηρηθούν σε περίπτωση τροποποίησης του νομικού πλαισίου.
Ζητούμε την υπεράσπιση των αξιόπιστων αξιολογήσεων ασφάλειας για όλους τους Γ.Τ.Ο, συμπεριλαμβανομένων των φυτών που λαμβάνονται με κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση
(mutagenesis) και σισγένεση (cisgenesis), και να επαναληφθεί η σημασία της αρχής της προφύλαξης ως θεμελίου οποιουδήποτε νομικού πλαισίου της Ε.Ε για τους Γ.Τ.Ο.

Οι Μ.Κ.Ο, οι παραγωγοί βιολογικών και μη-Γ.Τ.Ο τροφίμων ανησυχούν έντονα.
Από την πλευρά μας, ανησυχούμε πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει «νέες γονιδιωματικές τεχνικές» ως τρόπο για την επίτευξη πιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων
και ως εργαλείο για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Οι τεχνολογίες γενετικής τροποποίησης αποσπούν επικίνδυνα την προσοχή από την πραγματική πρόοδο προς τη βιωσιμότητα.


Η επικέντρωση σε υποτιθέμενες τεχνολογικές λύσεις για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η γεωργία σήμερα, χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των
απαραίτητων διαθέσιμων πόρων, αντί να ερευνώνται και να ενισχύονται προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν τα αίτια των προβλημάτων. Εν ολίγοις, η παρουσίαση των Γ.Τ.Ο ως τρόπου
επίτευξης της αειφορίας δεν είναι μόνο χάσιμο χρόνου και χρημάτων, αλλά εγείρει περισσότερα ερωτήματα και κινδύνους από ό,τι επιλύει.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να διασφαλίζουν ότι η νέα γενιά Γ.Τ.Ο ρυθμίζεται σωστά στο πλαίσιο του
τρέχοντος πλαισίου για τους Γ.Τ.Ο της Ε.Ε.
Θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη διαφάνεια για τους παραγωγούς σπόρων, τους αγρότες, τους μεταποιητές τροφίμων και
τους καταναλωτές. Σε περίπτωση που εντοπιστούν περιβαλλοντικά προβλήματα, η διαφάνεια, η ιχνηλασιμότητα και η ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας.

Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας
Αττικής 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις