Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Οι διαβουλεύσεις αφορούν την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕκαι τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι δύο αυτές διαβουλεύσεις θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 40 % του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2030.

Το 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη στρατηγική της για την ηλιακή ενέργεια. Η σχετική διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον τρόπο αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος της ηλιακής ενέργειας. Η εν λόγω διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τους κύριους κινδύνους συμφόρησης και εμποδίων στις επενδύσεις στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων. Η δεύτερη διαβούλευση θα συμβάλει στην κατάρτιση των προγραμματισμένων για το καλοκαίρι κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η εν λόγω διαβούλευση αφορά επίσης τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν απευθείας συμβάσεις μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε έργα ΑΠΕ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στις εν λόγω διαβουλεύσεις εντός των επόμενων 12 εβδομάδων, έως τις 12 Απριλίου 2022.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις