Οι προτάσεις των Ανεξάρτητων ΚΥΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι προτάσεις των Ανεξάρτητων ΚΥΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Πιστοποίηση των ΚΥΔ για την Περίοδο 2022 –2027 οδήγησε σε αναστάτωση μεγάλο αριθμό ΚΥΔ που είχαν Πιστοποιηθεί την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Τα Ανεξάρτητα ΚΥΔ υπέβαλαν προς τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προτάσεις που συνδράμουν:

-Στην Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών,

-Την Ανάπτυξη του Κλάδου,

-Τη Διαφάνεια επί των Διαδικασιών,

-Την Εναρμόνιση των Απαιτήσεων με το Πλήθος των ΕΑΕ,

-Την Ορθή Ανάπτυξη & Εκπαίδευση του Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς οι απαιτήσεις της Νέας ΚΑΠ θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες με κίνδυνο οι Γεωργοί & Κτηνοτρόφοι της Χώρας να απολέσουν Ενισχύσεις.

Οι προτάσεις των Ανεξάρτητων ΚΥΔ με την αντίστοιχη τεκμηρίωση:

1.Ελάχιστος Αριθμός Δηλώσεων 50

Γενικά είναι αποδεκτό ότι το "άνοιγμα" της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΕΑΕ στο ΟΣΔΕ ωφέλησε πολλαπλά τον παραγωγό και μάλιστα έχει στο παρελθόν διαφημιστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ& το ΥΠΑΑΤ, ως επιτυχία. Έχει μειώσει το κόστος για τους παραγωγούς, έχει μειώσει την ταλαιπωρία των παραγωγών, έχουν εμφανιστεί παραρτήματα ΚΥΔ σε πολλά χωριά, καθιστώντας και ευκολότερα προσιτές άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και το κυριότερο, έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα των δεδομένων που εισάγονται στο ΟΣΔΕ και οι χρόνοι ολοκλήρωσης του ΟΣΔΕ. Αυτό έγινε εφικτό διότι μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν και επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται μικρό αριθμό αιτήσεων. Ο αριθμός των υποβαλλόμενων αιτήσεων λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι κριτήριο πιστοποίησης ενός ΚΥΔ, εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Προτείνουμε λοιπόν να μειωθεί σημαντικά το σχετικό όριο. Μείωση του Ελαχίστου Αριθμού Δηλώσεων από τις 150 στις 50.

2.Υπεύθυνες Δηλώσεις

Δεν θεωρείται Νόμιμη διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην αποδεχτεί Υ.Δ. με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το κράτος και επιχορηγούμενο τακτικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, οφείλει να εφαρμόσει το Άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει σήμερα. Αρμόδια για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντίγραφων εγγράφων είναι οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Με τον όρο Διοικητική Αρχή νοούνται:

-Όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

-Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α ́ και β ́ βαθμού, δηλαδή οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

-Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ).

Η υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.grεισήχθη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου–ΦΕΚ Τεύχος Α 84/13-04-2020, όπου αναγράφεται ότι «Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή σύμφωνα μετά οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο». Δεν την κάνει ισοδύναμη της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, ούτε την αντικαθιστά. Στην περίπτωση ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου αυτό που ισχύει είναι ότι η ψηφιακή βεβαίωση είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Οφείλει λοιπόν ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποδεχθεί ισοδύναμα έγγραφα.

3.Εναρμόνιση Απαιτήσεων σε Ανθρώπινο Δυναμικό σύμφωνα με το Πλήθος των ΕΑΕ

Οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό που παρουσιάζονται παρακάτω εναρμονίστηκαν σύμφωνα με το πλήθος των αιτήσεων που έχει το κάθε ΚΥΔ να διαχειριστεί. Θα πρέπει λοιπόν να δίδεται η δυνατότητα σε ΚΥΔ που διαχειρίζονται μικρό αριθμό αιτήσεων να χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους. Είναι λογικό ο υπεύθυνος έργου να μην είναι εξωτερικός συνεργάτης, καθώς η παρουσία του και η τεχνογνωσία του είναι απαραίτητη καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο οι λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στη βάση των εποχικά διαμορφούμενων αναγκών από εξωτερικούς συνεργάτες. «Επισημαίνεται ότι στην προτεινόμενη ομάδα έργου του ΚΥΔ θα πρέπει να υπάρχει καθ’όλη τη διάρκεια του έτους τουλάχιστον ένας ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνος, δηλωμένος στον Πίνακα Προσωπικού καθόλη τη διάρκεια του έτους ή Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης (Γεωπόνος).

Επίσης, ένας ΠΕ/ΤΕ Τεχνικός Πληροφοριακών Συστημάτων και ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer, DPO) με σύμβαση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή εξωτερικής συνεργασίας Ο Υπεύθυνος του Έργου δύναται να αποτελεί ταυτόχρονα και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer,DPO).

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Έργου δύναται να αποτελεί Εξωτερικό Συνεργάτη, με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης τους τρεις μήνες. Τα ΚΥΔ που υποβάλουν έως 400 ΕΑΕ πρέπει να έχουν στην προτεινόμενη ομάδα έργου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους τουλάχιστον έναν ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο, δηλωμένο στον Πίνακα Προσωπικού, καθόλη τη διάρκεια του έτους ή Ιδιοκτήτη της Επιχείρησης (Γεωπόνος) και έναν ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Εξωτερικό Συνεργάτη με σύμβαση έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών και με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης τους τρεις μήνες.

Τα ΚΥΔ που υποβάλουν από 401 έως 1000 ΕΑΕ πρέπει να έχουν στην προτεινόμενη ομάδα έργου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους τουλάχιστον έναν ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο, δηλωμένο στον Πίνακα Προσωπικού με τέσσερις ώρες καθημερινά, καθόλη τη διάρκεια του έτους ή Ιδιοκτήτης της Επιχείρησης (Γεωπόνος) και έναν ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο Εξωτερικό Συνεργάτη με σύμβαση έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης τους έξι μήνες.

Τα ΚΥΔ που υποβάλουν από 1001 ΕΑΕ και πάνωθα πρέπει να έχουν στην προτεινόμενη ομάδα έργου καθ’όλη τη διάρκεια του έτους τουλάχιστον δύο ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο-Δασολόγο-Κτηνίατρο, δηλωμένους στον Πίνακα Προσωπικού με τέσσερις ώρες καθημερινά καθόλη τη διάρκεια του έτους ή Ιδιοκτήτη της Επιχείρησης (Γεωπόνος) με αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, και έναν ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο για κάθε 1000 επιπλέον ΕΑΕ, δηλωμένο στον Πίνακα Προσωπικού με τουλάχιστον τέσσερις ώρες καθημερινά καθόλη τη διάρκεια του έτους ή εξωτερικό συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Γεωπόνο με σύμβαση έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης τους έξι μήνες.»

Πραγματοποιήθηκε Διαχωρισμός των ΚΥΔ σε 3 Διακριτές Κατηγορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου, που αναλαμβάνουν & τεκμαίρεται από το πλήθος των ΕΑΕ. Απαλοιφή του Υπεύθυνου Γεωχωρικών Δεδομένων καθώς οι περισσότεροι Γεωπόνοι έχουν αποκτήσει την εμπειρία που απαιτεί το Έργο, ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθήματα, που αποδεικνύουν τη γνώση του αντικειμένου.

4.Εκπαίδευση και Εξέταση

Δεδομένου ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η Νέα ΚΑΠ2023-2027και οι υπεύθυνοι έργου έχουν πιστοποιηθεί και εργαστεί επιτυχώς τα προηγούμενα έτη, δεν υπάρχει λόγος εκ νέου εκπαίδευσης και πιστοποίησης των Υπεύθυνων Έργου των ήδη πιστοποιημένων ΚΥΔ. Θα μπορούσε να απαιτηθεί η εκπαίδευση και η πιστοποίηση Υπεύθυνων Έργου που δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά το παρελθόν και των Υπεύθυνων Έργου των νέων ΚΥΔ. Το 2023 που θα εφαρμοστεί η Νέα ΚΑΠ2023-2027,θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν το σύνολο τωνΥπευθύνων Έργου. Για το 2022 θα ήταν εξαιρετικά επιθυμητό να γίνει εκπαίδευση σχετικά με τη Νέα ΚΑΠ2023-2027, αλλά χωρίς πιστοποίηση μιας και οι λεπτομέρειες αυτής είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Η προσέγγιση αυτή θα επιταχύνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης και την έναρξη της διαδικασίας συλλογής δηλώσεων ΕΑΕ η οποία έχει ήδη καθυστέρηση.

5.Λειτουργία Helpdesk από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η λειτουργία helpdesk& ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απαραίτητα καθώς μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις σε σχέση με το έργο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η λειτουργία του helpdesk υπό τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σημαντικά πιο ωφέλιμη για τα ΚΥΔ, ακριβώς διότι ήταν δυνατή η λήψη των ερωτήσεων και η απάντηση τους από τον Οργανισμό που ορίζει τις προδιαγραφές και εκδίδει τις σχετικές οδηγίες εκτέλεσης του έργου. Επαναλειτουργία του Helpdesk

6.Δεσμεύσειςαπό τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα ΚΥΔ αποτελούν πλέον, τον Επιχειρησιακό Βραχίονα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους, για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, ώστε παράλληλα να μεταφέρεται κάθε αναγκαία πληροφορία για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την υποχρέωση:

-Διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή ενημερωτικών –συντονιστικών συγκεντρώσεων για τα πιστοποιημένα ΚΥΔ, πριν την έναρξη του Έργου, προκειμένου τα ΚΥΔ να καθίστανται πλήρως ενημερωμένα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

-Την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων του έργου έως την ημέρα της έναρξής του, για το εκάστοτε έτος,

- Δέσμευσης η έναρξη του έργου της υποβολής των ετήσιων ΕΑΕ να πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1ηΜαρτίου κάθε έτους.

7.Δικαιολογητικά

Στο Παράρτημα I, έγινε προσθήκη Δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα για την πλήρη Πιστοποίηση των ΚΥΔ σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα. Παράλληλα θα πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγχει & να διασφαλίζει μέσω Διασταυρωτικών Ελέγχων με τις αντίστοιχες Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες την Πιστοποίηση των κατατεθειμένων Δικαιολογητικών. Σε περιπτώσεις αναληθών στοιχείων θα πρέπει τα ΚΥΔ να αποκλείονται και να διακόπτεται η Σύμβαση Συνεργασίας. Προσθήκη και Τροποποίηση της Λίστας των Δικαιολογητικών

8.DPO

Τα ΚΥΔ δεν επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ορίζει ότι απαιτείται ο DPO,εφόσον επεξεργάζεσαι προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα. Τα ΚΥΔ, δεν διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων, πολύ περισσότερο δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Απλά καταχωρούν δεδομένα στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς κρίνεται μη απαραίτητος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις