Το Δημόσιο αποσύρεται από τους δασωμένους αγρούς
Το Δημόσιο αποσύρεται από τους δασωμένους αγρούς

Με νομοθετική ρύθμιση που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να διευθετήσει το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους δασωμένους αγρούς και τις εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις.

Με βάση την διάταξη, το δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται ως αγροτικές στις αεροφωτογραφίες του 1945 (ή του 1960), οι οποίες μεταγενέστερα δασώθηκαν, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν μεταγενέστερα.

Επί των εκτάσεων αυτών το Δημόσιο δεν θα θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου και ανακαλούνται όλα τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

Με την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο, η προστασία και διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων θα γίνεται ανάλογα με τη μορφή που έχουν σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, αν οι εκτάσεις αφορούν σε δάση,  τότε επιφάνεια έως  30 στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης  έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων.

Η αλλαγή της χρήσης χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών.

Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων, απαιτείται οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι  συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ότι οι  εδαφολογικές  συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης, η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης κλπ.

Στην περίπτωση που πρόκειται για δασικές εκτάσεις, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, έπειτα από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών.

Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του μπορεί να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης και  να συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των συγκεκριμένων εκτάσεων, ανακαλούνται.

Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, διενεργείται εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14 του νόμου 998/1979.

Στις προωθούμενες ρυθμίσεις υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις