Η ΕΕ απαγόρευσε το Phosmet
Η ΕΕ απαγόρευσε το Phosmet

Παραθέτουμε τον αριθ. (ΕΕ) 94/2022 Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής «για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας phosmet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά …..», προς ενημέρωσή σας

Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό ελήφθη απόφαση σχετικά με τη ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ της έγκρισης της δραστικής ουσίας Phosmet.

Ζητείται επίσης η θέσπιση των αντίστοιχων μεταβατικών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη ανακαλούν τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία Fosmet έως την 1η Μαΐου 2022 το αργότερο.

[Ήδη το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σχετικές προς τούτο αποφάσεις με την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική ουσία Fosmet όπως μας γνωστοποίησε απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας (παρατίθεται)]

Επιπλέον, ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι οποιαδήποτε περίοδος χάριτος χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 λήγει την 1η Νοεμβρίου 2022 το αργότερο.

[Το Phosmet είναι ένα εντομοκτόνο ευρέως φάσματος που εφαρμόζεται ενάντια σε διάφορα παράσιτα (καταπολέμηση προνυμφών λεπιδόπτερων, αφίδων, μυγών, ακάρεων αράχνης και άλλων εντόμων). Η αποτελεσματικότητά του σε βασικά παράσιτα καλλιεργειών όπως τα εσπεριδοειδή, κ.α οπωροφόρα δέντρα αποδεικνύεται ευρέως από πολυάριθμες δοκιμές, μελέτες και εμπορική χρήση.]

Παρά τον ορισμό ότι η οποιαδήποτε μεταβατική περίοδος λήγει με βάση τον Κανονισμό την 1η Νοεμβρίου 2022 πολλές Γερμανικές πολυεθνικές αλυσίδες στα πλαίσια απαιτήσεων τους τήρησης των ιδιωτικών πρωτοκόλλων απαγορεύουν άμεσα πλέον την χρήση του phosmet. (σχετ.ειδοποίηση παρατίθεται)

«Dear supplier,

with the following circular of highest priority, we would like to inform you that the approval of the active substance Phosmet in the EU has expired on 01.02.2022 and the deadline of application of the same has been set to 01.11.2022 at the latest.

In addition, the ARfD value for the active substance was reduced by EFSA to 0.001mg/kg, as can be seen from the attached document. Because of this extremely low value, due to the acute toxicity of the substance to human health, all goods supplied must be free of any Phosmet residue with immediate effect..

Certain of the innovative spirit and the ability to find valid agronomic alternatives that has always distinguished you, we ask for your prompt confirmation of receipt of this circular.

Best regards

Κατόπιν τούτου συστήνουμε όπως ενημερώσετε τους παραγωγούς εσπεριδοειδών-προμηθευτές σας όπως μη χρησιμοποιήσουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα με την δραστική ουσία phosmet στην καλλιέργεια τους προς αντιμετώπιση διαφόρων παρασίτων (μύγα μεσογείου κ.α.) την ερχόμενη εμπορική περίοδο 2022/2023 (1/9/22-31/8/23), για να είναι επιλέξιμα τα προϊόντα τους, προς εξαγωγή ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις τύπου chlorpyrifos με απορρίψεις φορτίων λόγω ανίχνευσης ιχνών . phosmet Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: [email protected]

Ο Πρόεδρος

Γ Φραγκίστας

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2022

για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας phosmet, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

………………….

 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας phosmet δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 153 για την ουσία phosmet απαλείφεται.

Άρθρο 3

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία phosmet ως δραστική ουσία το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2022.

Άρθρο 4

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 εκπνέει το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2022.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις