Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κορεσμένα δίκτυα
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κορεσμένα δίκτυα

Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής


Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε κορεσμένα δίκτυα της παρ.1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εξής:
α. η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,
β. η ημερομηνία θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου και μέσω αυτού θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με την περ. α) της παρ.3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, και
γ. το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται με την αίτηση για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης


1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να υποβάλλει μόνον μία
(1) αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι τετρακόσια (400) κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για σταθμούς του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες.
 
2. Οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι πέντε μεγαβάτ (5MW) ανά Ενεργειακή Κοινότητα. Ειδικά για την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

3. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ο Διαχειριστής του Δικτύου παραλαμβάνει αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά διακόσια τοις εκατό (200%) ως προς τα αντίστοιχα όρια ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

4. Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού και εμπίπτουν στις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση.

5. Χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης και στο πρώτο φωτοβολταϊκό σταθμό ο οποίος υπερκαλύπτει τη συνολική ισχύ της κάθε περιοχής όπως αυτή ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

6. Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, απορρίπτονται.

7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση των οριζόμενων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση, απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

Άρθρο 3
Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης


1. Η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

2. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία:
α) κατηγορία αιτήματος,
β) περιοχή κορεσμένου δικτύου,
γ) στοιχεία αιτούντος:
γα) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii. Ονοματεπώνυμο,
iii. Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
γβ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου/Ενεργειακής Κοινότητας:
i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii. Επωνυμία,
iii. Στοιχεία Νομικού Προσώπου/Ενεργειακής Κοινότητας (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
iv. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),
δ) Θέση εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής (Τοπωνύμιο, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Γεωγραφικό Μήκος, Γεωγραφικό Πλάτος, Ταχυδρομικός Κώδικας),
ε) Ισχύς του σταθμού (σε kW).

4. Η εκάστη αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτώνται από τον ενδιαφερόμενο στο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Δικτύου:
α) Για την νομιμοποίηση του αιτούντoς απαιτούνται: Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης και Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου και Ενεργειακής Κοινότητας.
β) Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία ανά περίπτωση εξειδικεύεται σε: είτε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα της κατηγορίας Α, είτε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της κατηγορίας Β, είτε Βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα που απαλλάσσονται από αυτή, είτε η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Α’ 209).
γ) Αντίγραφο Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
δ) Απαιτούμενα έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/2020 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3149) σχετικά με την Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
ε) Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, όπως:
ε1) Για την περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων:
Για την απόδειξη της εγκατάστασης του σταθμού σε χώρο είτε από τον κύριο του χώρου αυτού είτε από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου, υποβάλλεται Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης από δικηγόρο της επιλογής του αιτούντα, συνοδευόμενη τα κάτωθι νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα κατά περίπτωση:
1. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τον κύριο του χώρου, υποβάλλεται ο τίτλος κυριότητας (ήτοι αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση) καθώς και είτε το πιστοποιητικό μεταγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο είτε στην περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου, το πιστοποιητικό καταχώρισης στο κτηματολογικό γραφείο ή το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και το Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτο έχοντα την νόμιμη χρήση του χώρου, υποβάλλονται τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα της περ. 1, καθώς και αποδεικτικός τίτλος νόμιμης χρήσης (ήτοι αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και η απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής αυτής στο υποθηκοφυλακείο ή του πιστοποιητικού καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο).
ε2) Για την περίπτωση δημοσίων εκτάσεων:
1. Για δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 998/1979.
2. Για εκτάσεις του δημοσίου που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.
στ) Τοπογραφικό διαγράμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας, που περιλαμβάνει εντοπισμό του ακινήτου σε αποσπάσματα διαγράμματος ΓΥΣ 1:5000, χάρτη ΓΥΣ 1:50000, κυρωμένου δασικού χάρτη ή δασικής ανάρτησης, καθώς και εφόσον εμπίπτει, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α' 124), ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33) ή Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α' 241). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφονται οι συντεταγμένες του σταθμού κατά ΕΓΣΑ '87 (κορυφές πολυγώνου του γηπέδου).
ζ) Ηλεκτρονική μορφή του αρχείου αποτύπωσης της θέσης εγκατάστασης σε Shapefile (*.shp), σύμφωνα με τα υποδείγματα αρχείων shapefiles που δημοσιεύει ο Διαχειριστής του Δικτύου.
η) Τεχνική Περιγραφή του σταθμού σε συνδυασμό με Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Σχέδιο Χωροθέτησης του σταθμού, ψηφιακά υπογεγραμμένα από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος/αιτούσας/ νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία να βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

5. Με τη συμπλήρωση όλων των πεδίων και την ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα, και εφόσον υπάρχει ακόμα διαθέσιμο περιθώριο ισχύος λαμβάνοντας υπόψη και την υπερκάλυψη της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η αίτηση γίνεται καταρχήν αποδεκτή.

6. Με την αποδοχή της αίτησης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται επιτυχώς, εκδίδεται και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης. Μετά τα ως άνω, το Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν θα δέχεται περαιτέρω μεταβολές στα στοιχεία της αίτησης, ούτε και στα συνυποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.

7. Στην Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα, η ημερομηνία και η ώρα αποδοχής της αίτησης.

8. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, η προτεινόμενη ισχύς που αναγράφεται σε αυτήν απομειώνει αναλογικά την συνολικά διαθέσιμη ισχύ για υποβολή αιτήσεων για την εκάστοτε περιοχή.

Άρθρο 4
Έλεγχος Αίτησης και Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης


1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου διενεργεί έλεγχο αυτής ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

2. Προκειμένου μία αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να έχουν υποβληθεί ορθώς από τον αιτούντα στο σύνολο τους τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 3 της παρούσας, και
β) να έχει προσκομιστεί εμπρόθεσμα η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης που χαρακτηρίζονται πλήρεις, κατατάσσονται και εξετάζονται, σύμφωνα και με την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, ως εξής:
α) Στη περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/ 2021 με βάση το πλαίσιο προτεραιότητας της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Στις περ. β) και γ) του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 με βάση τη χρονική σειρά προτεραιότητας της υποβολής τους όπως αυτή αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που εκδίδεται στον αιτούντα.

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο της αίτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Υποβολής της αίτησης και να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα για την πληρότητα ή την απόρριψη της αίτησής του.

5. Εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, και με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας, ο Διαχειριστής του Δικτύου προχωρά στην τεχνική εξέταση της αίτησης και υποχρεούται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης να χορηγήσει οριστική προσφοράς σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο ή να γνωστοποιήσει την αδυναμία σύνδεσης του εν λόγω σταθμού.

6. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδεχθεί την οριστική προσφοράς σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής στον Διαχειριστής του Δικτύου.

7. Σε περίπτωση μη αποδοχής της οριστικής προσφοράς σύνδεσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οριστική προσφοράς σύνδεσης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από σχετικό αίτημά του στον Διαχειριστή του Δικτύου.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού:
α. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο έπειτα από σχετικό αίτημά του στον Διαχειριστή του Δικτύου.
β. Η εγγυητική επιστολή διατηρείται και η εν λόγω αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα έπειτα από σχετικό αίτημά του ενδιαφερόμενου στον Διαχειριστή του Δικτύου.

9. Εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οι κάτοχοι των σταθμών, εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4α του ν. 4414/2016 ή Αίτηση Ενεργοποίησης στον Διαχειριστή του Δικτύου για τους σταθμούς τους, σύμφωνα με την περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, άλλως παύει αυτοδικαίως η οριστική προσφορά σύνδεσης, καθώς και όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τους εν λόγω σταθμούς.

10. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιεύει μηνιαίως λίστες με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης, τις αιτήσεις που είναι πλήρεις και προς τεχνική εξέταση με βάση την κατάταξη τους, τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, καθώς επίσης και τις σχετικές λίστες με τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί, τις Συμβάσεις Σύνδεσης και τις Δηλώσεις Ετοιμότητας ή Αιτήσεις Ενεργοποίησης αυτών. Επιπλέον, γνωστοποιεί το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος για τις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021, καθώς επίσης και τους Υ/Σ, τους Μ/Σ, καθώς και τις γραμμές σύνδεσης των έργων όπου δεν είναι εφικτό να συνδεθούν επιπλέον σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και να χορηγηθούν νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης.

Άρθρο 5
Πληροφοριακό Σύστημα


1. Οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

2. Η ετοιμότητα του ως άνω πληροφοριακού συστήματος ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου στην ιστοσελίδα του εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Με την ανωτέρω ανακοίνωση καθορίζεται η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για κάθε περιοχή της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.

4. Η χρονική στιγμή της θέσης σε κανονική λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πρέπει να απέχει κατ’ ελάχιστο είκοσι (20) ημέρες και κατά μέγιστο τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ανακοίνωση του Διαχειριστή του Δικτύου.

Άρθρο 6
Εγγυητική Επιστολή


1. Με την αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τη σχετική διεύθυνση όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσκομίσει την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή.

3. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον διετής, και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α’ 149).

4. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να διατηρήσει την αίτησή του σε εκκρεμότητα, είτε σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, διατήρησης της αίτησης σε εκκρεμότητα και μετ’ έπειτα απόρριψη αυτής είτε έπειτα από την ενεργοποίηση του σταθμού, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022.

5. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης, το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

6. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4951/2022, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η εγγυητική επιστολή τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της.
ii. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική Σύμβαση Σύνδεσης.
iii. Σε περίπτωση που εντός δώδεκα (12) μηνών από την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας ή Αίτηση Ενεργοποίησης όπως ορίζεται στη παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Η εγγυητική επιστολή που υποβάλλεται με την αίτηση για την χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 ακολουθεί το παρακάτω υπόδειγμα:
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ άρθρου 132 του ν. 4819/2021
..............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ..............

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(τόπος-ημερομηνία)

Προς:
(Επωνυμία και Διεύθυνση Αρμόδιου Διαχειριστή με τον οποίο θα συναφθεί η Σύμβαση Σύνδεσης)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ..............     ΓΙΑ ΕΥΡΩ (€) #..............#

Δια της παρούσης εγγυόμεθα έναντι σας άνευ όρων, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, ευθυνόμενοι έναντι, σας εις ολόκληρον και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της διζήσεως και διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ του/της:
i. [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο).............. του (πατρώνυμο).............., ΑΦΜ: ..............(διεύθυνση)..............ή
ii. [σε περίπτωση νομικού προσώπου/Ενεργειακής Κοινότητας]: (πλήρης επωνυμία).............., που εδρεύει στην..............(πλήρης διεύθυνση), με ΑΦΜ:..............(και ΑΡΜΑΕ:..............) (διεύθυνση)..............και μέχρι του ποσού των: ΕΥΡΩ..............(ΕΥΡΩ ..............), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από αυτόν/αυτήν/το νομικό πρόσωπο της υποχρεώσεώς της για ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής της..............(αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό παραγωγής), ισχύος..............(αναγράφεται η ισχύς σε kW)..............κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4819/2021 και του ν. 4951/2022, όπως ισχύουν.

Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή του/της, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού,
ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του/της και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή του/της ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει επ' αόριστον.
(εναλλακτικά για εγγυήσεις ορισμένου χρόνου η προηγούμενη πρόταση αντικαθίσταται με:

Η παρούσα εγγυητική επιστολή έχει διάρκεια.............ετών1 και λήγει την..............και θα πρέπει υποχρεωτικά να ανανεώνεται προ της λήξεως της μέχρι την ενεργοποίηση του σταθμού ή την υποβολή της Δήλωσης Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016 (Α' 149).
Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης σύνδεσης αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το..............του ν..............., το ποσό της παρούσας εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4) του αρχικού ποσού.

Σε περίπτωση που εντός της διάρκειας ισχύος της παρούσας εγγυητικής επιστολής πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ή υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας του άρθρου 4Α του ν. 4414/2016, το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί. Επίσης, η παρούσα εγγυητική επιστολή θα πρέπει να μας επιστραφεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιστροφής της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4951/2022, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021, ως ισχύει και κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 6 της απόφασης κατ' εξουσιοδότηση του ιδίου άρθρου. Η παρούσα εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της, β) εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η σχετική σύμβαση σύνδεσης και γ) σε περίπτωση που εντός δώδεκα (12) μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει υποβληθεί δήλωση ετοιμότητας ή Αίτηση Ενεργοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικώς εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων:
α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση νομικού προσώπου, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης.
β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ του/της ή οποιουδήποτε τρίτου,
γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση του/της ή τρίτου εναντίον σας.

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπεζά μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.

Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την..............

Με τιμή,
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ και ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

1Κατ' ελάχιστον διετής σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4951/2022


Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις