Βιώσιμη αλιεία: Η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών μεταφόρτωσης σηματοδοτεί μια βασική κίνηση κατά της παράνομης, λαθραία και άναρχης αλιείας

Ένα βασικό διακυβερνητικό φόρουμ για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ενέκρινε νέες εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές  που διέπουν τη μεταφορά ψαριών μεταξύ πλοίων, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στον περιορισμό της παράνομης λαθραία και άναρχης αλιείας (IUU) που απειλεί τη βιωσιμότητα των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Οι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφόρτωση, που αναπτύχθηκαν από μέλη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και παρουσιάστηκαν στην 35η Σύνοδο της Επιτροπής Αλιείας του FAO (COFI35) , που κλείνει σήμερα, «στοχεύουν στη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο μεταφόρτωση για τη στήριξη της βιώσιμης αλιείας και περαιτέρω κλείσιμο παραθυράκια που επιτρέπουν στα ψάρια που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία να εισέλθουν στην αγορά», δήλωσε ο Manuel Barange, Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του FAO.

Η μεταφόρτωση  περιλαμβάνει την απευθείας μεταφορά ψαριών από ένα σκάφος σε άλλο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, πριν το φορτίο καταγραφεί στον τελικό του προορισμό.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών, των παράκτιων υδάτων και της ανοιχτής θάλασσας. Ενώ η μεταφόρτωση μπορεί να είναι απαραίτητη για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μεγιστοποίηση βιώσιμων αλιευτικών ευκαιριών, εάν δεν ρυθμιστεί σωστά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκαλύψει τα παράνομα αλιευμένα ψάρια, υπονομεύοντας τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της ΠΛΑ αλιείας.  

Η COFI είχε αναθέσει στη Γραμματεία του FAO να πραγματοποιήσει  παγκόσμιες μελέτες για τη μεταφόρτωση  για να υποστηρίξει την ανάπτυξη αυτών των Εθελοντικών Κατευθυντήριων Γραμμών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η έλλειψη ρύθμισης, παρακολούθησης και ελέγχου αυξάνει τον κίνδυνο εισόδου ψαριών που αλιεύονται μέσω ΠΛΑ αλιείας στην αλυσίδα εφοδιασμού θαλασσινών, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας.

Στόχος είναι η παροχή προτύπων

Ο στόχος των εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τη μεταφόρτωση είναι να βοηθήσει τα κράτη, τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς παρέχοντας πρότυπα για την ανάπτυξη των πολιτικών και των κανονισμών τους που διέπουν τη μεταφόρτωση, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε ρυθμιστικά πλαίσια για βιώσιμη αλιεία διαχείριση.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να υποστηρίξουν τους αλιείς, τους μεταποιητές ιχθύων και άλλους στον τομέα που ενεργούν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις αλιευτικές τους άδειες, βοηθώντας παράλληλα τις αρχές να παρακολουθούν και να ανοικοδομούν τα αποθέματα, να διατηρούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και να χτίζουν βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα.

«Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα ισχυρό εργαλείο με τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας», δήλωσε ο Barange.   

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, συνιστάται στα κράτη και στις ΠΟΔΑ:

  • Βεβαιωθείτε ότι τα πλοία που συμμετέχουν σε μεταφορτώσεις είναι εξουσιοδοτημένα από το σχετικό κράτος σημαίας, παράκτιο ή λιμένα και ότι τα πλοία ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές πριν προβούν σε οποιοδήποτε είδος μεταφόρτωσης.
  • Υιοθέτηση διαφανών διαδικασιών αναφοράς για τη διευκόλυνση της επαλήθευσης των αδειών και των δεδομένων μεταφόρτωσης, επιτρέποντας αποτελεσματικές ενέργειες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στις μεταφορτώσεις παρέχουν μια δήλωση που περιέχει συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες ψαριών, τα είδη και τυχόν παρεμπίπτοντα αλιεύματα.
  • Μοιραστείτε δεδομένα μεταφόρτωσης, όπως λίστες σκαφών, ειδοποιήσεις, άδειες και δηλώσεις, αναφορές παρατηρητών και επιθεωρήσεων, παραβάσεις και κυρώσεις.
  • Καθιερώστε διαδικασίες αναφοράς για τη συλλογή και τη διασταύρωση πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα των ψαριών που εκφορτώνονται ανά είδος, μορφή προϊόντος, περιοχή και χώρα προέλευσης για τα μεταποιημένα ψάρια.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα υποστηρίξουν τη Συμφωνία του FAO για τα μέτρα για το κράτος λιμένα (PSMA),  την πρώτη δεσμευτική διεθνή συμφωνία που αποσκοπεί στην αποτροπή και εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2016, και το ενημερωμένο παγκόσμιο αρχείο αλιευτικών σκαφών, σκαφών μεταφοράς ψύξης και σκαφών εφοδιασμού .

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις