FAO: Νέα δεδομένα για την σωστή  ποσότητα λιπάσματος στις καλλιέργειες

Η FAOSTAT, η International Fertilizer Association και κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια προσφέρουν νέο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση παραμένει μια τεράστια πρόκληση, αλλά μπορεί να διερευνηθεί καλύτερα μέσω νέων, ισχυρών δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο FAOSTAT. Αυτό το νέο εργαλείο πληροφόρησης είναι μια κοινή προσπάθεια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και της Διεθνούς Ένωσης Λιπασμάτων ( IFA ), σε συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες και ειδικούς στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στο Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών, CEIGRAM-Universidad Politécnica de Madrid, Wageningen University & Research, Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα και το Αφρικανικό Ινστιτούτο Διατροφής Φυτών.

Αυτή η εποικοδομητική συνεργασία οδήγησε στην ανάπτυξη νέων δεδομένων σχετικά με τους προϋπολογισμούς θρεπτικών συστατικών των καλλιεργειών, επιτρέποντας την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των εισροών λιπασμάτων σε σχέση με τα ποσά που απαιτούνται για τη στήριξη της βιώσιμης φυτικής παραγωγής.

Το Cropland Nutrient Budget είναι ένας νέος τομέας δεδομένων της FAOSTAT, της μεγαλύτερης πύλης στον κόσμο για τις στατιστικές τροφίμων και γεωργίας, που χρησιμεύει ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό που επιτρέπει στα κράτη μέλη και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα συστήματα αγροδιατροφής του κόσμου να μελετούν εναρμονισμένα δεδομένα για την παραγωγή, το εμπόριο και την κατανάλωση – και τώρα οι ροές αζώτου, φωσφόρου και φωσφορικών αλάτων, τα τρία κύρια φυτικά μακροθρεπτικά συστατικά που χρειάζονται οι καλλιέργειες για να ευδοκιμήσουν.

Ο FAO λαμβάνει τα βασικά δεδομένα φυτικής και ζωικής παραγωγής που παρέχονται από τις χώρες ως μέρος των διεθνών υποχρεώσεών τους για υποβολή εκθέσεων, τα ενσωματώνει με μεθόδους και μοντέλα που παρέχονται από τους επιστημονικούς εταίρους σε αυτό το έργο, για να δημιουργήσει ένα κοινό σύνολο δεδομένων αναφοράς, ανά χώρα, με την πάροδο του χρόνου -σειρά 1961-2020; το οποίο θα ενημερώνεται ετησίως. Τα δεδομένα της FAOSTAT, εξήγησε ο ανώτερος στατιστικολόγος του FAO, Francesco Tubiello, αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό εργαλείο δεδομένων, βασισμένο σε βασικές εθνικές στατιστικές για να βοηθήσει στην αποσύνδεση δύσκολων ζητημάτων βιωσιμότητας, όπως οι ροές θρεπτικών ουσιών, σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Προϋπολογισμοί θρεπτικών ουσιών καλλιεργειών

Οι προϋπολογισμοί θρεπτικών ουσιών των καλλιεργειών είναι ένας σημαντικός δείκτης των ροών θρεπτικών ουσιών που μπορεί να σηματοδοτήσει ανεπαρκή ή υπερβολική χρήση γεωργικών εισροών με τη μορφή των τριών κύριων θρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη των φυτών, είτε σε ορυκτή, χημική ή οργανική μορφή.

Η προσέγγιση του προϋπολογισμού υπολογίζει τις ποσότητες ορυκτών και χημικών λιπασμάτων και κοπριάς που εφαρμόζονται σε καλλιεργήσιμα εδάφη μαζί με τη βιολογική δέσμευση αζώτου -οι όσπριοι είναι μεγάλοι σταθεροποιητές αζώτου- και την ατμοσφαιρική εναπόθεση και αφαιρεί την εκροή των θρεπτικών ουσιών που σχετίζονται με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

Κατ' αρχήν, τα υπερβολικά φορτία θρεπτικών ουσιών στο έδαφος (πλεόνασμα στον προϋπολογισμό) παρουσιάζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως η έκπλυση σε πηγές νερού και η εξάτμιση με τη μορφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Από την άλλη πλευρά, τα ανεπαρκή φορτία θρεπτικών ουσιών (έλλειμμα στον προϋπολογισμό) συχνά συνδέονται με χαμηλότερες αποδόσεις των καλλιεργειών και εξάντληση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.

Οι προϋπολογισμοί μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ποσοστά απόδοσης, που είναι ένα μέτρο του πόσο καλά οι καλλιέργειες χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα θρεπτικά συστατικά (αναλογία μεταξύ της απομάκρυνσης θρεπτικών στοιχείων από τις καλλιέργειες και της συνολικής εισροής θρεπτικών ουσιών). Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν υποκείμενα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Τα φαινομενικά εντυπωσιακά ποσοστά απόδοσης χρήσης, για παράδειγμα, μπορούν στην πραγματικότητα να υποδεικνύουν εξόρυξη θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, μια μη βιώσιμη κατάσταση όπου οι ανεπαρκείς εισροές, που εφαρμόζονται σε σχέση με τα διαφορετικά απαιτούμενα επίπεδα φυτικής παραγωγής, θα καταλήξουν να εξαθλιώνουν τις μελλοντικές προοπτικές παραγωγής

.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2020, 85 εκατομμύρια τόνοι αζώτου (N), 7 εκατομμύρια τόνοι φωσφόρου (P) και 12 εκατομμύρια τόνοι καλίου (K) διανεμήθηκαν στις καλλιέργειες, τετραπλασιασμένοι από το 1961, με αυξανόμενο μερίδιο αυτών παρέχεται από συνθετικά λιπάσματα. Τα N, P και K κατανεμήθηκαν με μέσους ρυθμούς 54, 4 και 7 κιλά ανά εκτάριο αντίστοιχα. Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1960, αυτά τα ποσοστά εφαρμογής αντιπροσωπεύουν 3,4 φορές αύξηση για το N, σταθερότητα για το P και πτώση 36 τοις εκατό για το K. Τα ποσοστά απόδοσης και για τα τρία αυξάνονται τις τελευταίες δεκαετίες και κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 50 και 62 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του ολόκληρη τη χρονική περίοδο.

Οι αξίες της αποδοτικότητας της χρήσης αζώτου στην Αφρική σηματοδοτούν ξεκάθαρα ότι οι γεωργικές πρακτικές γενικά εξορύσσουν φυσικά θρεπτικά συστατικά του εδάφους για τη φυτική παραγωγή.

Η Κίνα και η Ινδία έχουν μερικά από τα υψηλότερα πλεονάσματα προϋπολογισμού N στον κόσμο, με ποσοστά αποδοτικότητας κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 50%. Πολύ μικρότερα πλεονάσματα εντοπίστηκαν στη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εν μέρει λόγω της μεγάλης κλίμακας καλλιέργειας σόγιας, που απαιτούσαν λιγότερες εισροές σε αυτές τις χώρες λόγω της φυσικής παροχής βιολογικού αζώτου από αυτήν την καλλιέργεια.

Ορισμένες χώρες έχουν πλεονάσματα σε ένα βασικό θρεπτικό συστατικό και σημαντικά ελλείμματα σε ένα άλλο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γεωργικών χωρών όπως η Αργεντινή, η Νιγηρία και η Ουκρανία. Αυτό, εξηγεί ο Nathan Wanner, στατιστικολόγος του FAO που συνέβαλε στη δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων, μπορεί να προτείνει στρατηγικές επανεξισορρόπησης με βάση την επιλογή των καλλιεργειών και τις προτεραιότητες των λιπασμάτων.

Στόχοι βιώσιμης γεωργίας

Η καλύτερη κατανόηση των προϋπολογισμών για τα θρεπτικά συστατικά των καλλιεργειών μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα τις πρακτικές προς μια πιο βιώσιμη γεωργία.

Ο FAO είναι θεματοφύλακας του Δείκτη Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης 2.4.1 , ο οποίος παρακολουθεί την αναλογία της έκτασης με παραγωγική και βιώσιμη γεωργία.

Τα νέα δεδομένα του προϋπολογισμού για τα θρεπτικά συστατικά των καλλιεργειών προσφέρουν έναν τρόπο υπέρβασης των στοιχειωδών κριτηρίων με βάση τα ποσοστά εφαρμογής λιπασμάτων ως απλοποιημένο σημείο αναφοράς. Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορεί να διαφωνούν σχετικά με τους συμβιβασμούς μεταξύ της χρήσης εισροών λιπασμάτων, των αναγκών παραγωγής τροφίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος, τα νέα δεδομένα προσφέρουν έναν πιο ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο κατανόησης της αλληλεπίδρασης κάθε συστατικού στον καθορισμό των ροών θρεπτικών συστατικών και, συνεπώς, τον καλύτερο εντοπισμό χρήσιμων στρατηγικών .

Ο FAO συμμετέχει σε πολλαπλά μέτωπα στην πρόκληση της προώθησης και παρακολούθησης μέσω βασικών στατιστικών και εξελιγμένων δεδομένων της κατάστασης της βιώσιμης γεωργίας, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη εργασία για το πλαίσιο PROSA (παρακολούθηση της προόδου προς την αειφόρο γεωργία), τη φιλοξενία της Global Soils Partnership και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη χαρτογράφηση θρεπτικών στοιχείων του εδάφους .

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις