ΥΠΑΑΤ: Με τροπολογία ρυθμίζει συγχωνεύσεις συνεταιρισμών, επαγγελματίες αγρότες, αλιευτικά σκάφη

Θέματα όπως η συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών, διάθεση ακινήτων και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, γαίες υψηλής παραγωγικότητας, αλιευτικών σκαφών αλλά και συμπλήρωση στο ορισμό του "επαγγελματία αγρότη" ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα:

1.Περιλαμβάνονται στη διαδικασία χαρακτηρισμού αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας του ν. 2637/1998 και οι αναφερόμενες περιπτώσεις εκτάσεων για τις οποίες έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των σαράντα (40) ετών από την κύρωση του σχετικού αναδασμού.

2.Παρέχεται άπαξ, στα αναφερόμενα αλιευτικά σκάφη και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος των κινητήρων πρόωσης, στο πλαίσιο διαχείρισης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.

3.Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα:

- συγχώνευσης Α.Σ. με απορρόφηση, από ήδη υφιστάμενο και σε λειτουργία Α.Σ. μετά από απόφαση της οικείας εποπτεύουσας Αρχής,

- λύσης των Α.Σ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.).

4.Συμπεριλαμβάνεται εφεξής στον ορισμό του "επαγγελματία αγρότη", της "αγροτικής εκμετάλλευσης" και της "αγροτικής δραστηριότητας" του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 και η αλιεία σε μισθωμένα δημόσια ιχθυοτρόφα ύδατα και λιμνοθάλασσες.

5.Προβλέπεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η ελεύθερη διάθεση ακινήτων τα οποία παραχωρήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό δυνάμει διατάξεων που έχουν καταργηθεί με τον ν.4061/2012, μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκαν.

6.Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4351/2015 σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζεται από τα οριζόμενα έσοδα των Περιφερειών (από μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης βοσκής) και η δαπάνη αναθεώρησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας.

Αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν τα εξής:

Άρθρο 1: Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της γης υψηλής παραγωγικότητας, οι υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειών είναι αρμόδιες για τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως γης υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης, προτείνεται να προβλεφθεί η αξιολόγηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και των εκτάσεων για τις οποίες έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των σαράντα (40) ετών από την κύρωση του σχετικού αναδασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ως γης υψηλής παραγωγικότητας των αγροτεμαχίων εκτός αναδασμού.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση βελτιώνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την κατανομή της διαθέσιμης πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας της χώρας, όπως κάθε φορά προκύπτει από την ετήσια έκθεση του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τήρησης και εφαρμογής των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείρισή της. Με αυτόν τον τρόπο επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας της χώρας. Σημειώνεται ότι τα ανώτατα όρια αναφοράς αλιευτικής ικανότητας (σε GT και kW) για όλα τα κράτη μέλη καθορίστηκαν με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 (Κανονισμός της ΚΑΛΠ). Το ανώτατο όριο αναφοράς για την αλιευτική ικανότητα του ελληνικού αλιευτικού στόλου καθορίστηκε σε 84.123 GT και 469.061 kW.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται αρχικά η δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) που δεν λειτουργούν, να απορροφηθούν από ήδη υφιστάμενο ΑΣ μετά από σχετική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις ΑΣ που ουδέποτε ενεγράφησαν στο ΕΜΑΣ, αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα λόγω της καταχώρισης του καταστατικού τους στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, και παρέμειναν ανενεργοί, να λυθούν και να τεθούν σε εκκαθάριση, προκειμένου να εκποιηθεί η περιουσία τους.

Άρθρο 4: Με το προτεινόμενο άρθρο διορθώνεται ο ορισμός του αλιέα, προκειμένου να οριστεί ρητά ότι συμπεριλαμβάνεται σ' αυτόν και όποιος απασχολείται στην εκμετάλλευση λιμνοθαλασσών, ήτοι «εσωτερικών υδάτων». Ειδικότερα, οι αλιείς οι οποίοι, μέσω Αλιευτικών Συνεταιρισμών, μισθώνουν ιχθυοτρόφα ύδατα, χωρίς να είναι κάτοχοι οι ίδιοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και της ανάλογης άδειας, βιοπορίζονται από την αλιεία κάνοντας χρήση του εξοπλισμού που τους παρέχει ο συνεταιρισμός και του δικαιώματος αλίευσης από το μίσθιο που μισθώνει ο συνεταιρισμός από το ελληνικό δημόσιο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και να απολαμβάνουν τα σχετικά προνόμια.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό δυνάμει διατάξεων που έχουν καταργηθεί με τον ν. 4061/2012 δύνανται να διατίθενται ελεύθερα μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκαν, ακόμα και αν υφίσταται όρος ή περιορισμός στα οικεία παραχωρητήρια ή τις αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την παραχώρηση.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δαπάνης για την εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και της απόδοσης των μισθωμάτων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε περίπτωση εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι η δαπάνη δύναται να καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σε περίπτωση που δεν αρκούν τα έσοδα από τα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής.

Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Άρθρο 1: Οι εκτάσεις του τροποποιούμενου άρθρου χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας με μοναδικό κριτήριο την ύπαρξη του κυρωμένου αναδασμού. Κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να προστεθεί η κατηγορία των εν λόγω εκτάσεων σε αυτές που χαρακτηρίζονται από τις υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειών ως γη υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, για τις περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει τα απαιτούμενα έργα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2: Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζονται κανόνες για τη διάθεση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας της χώρας και ταυτόχρονα διευρύνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χορήγησης αδειών αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως μέριμνα για τα είδη με δείκτες αειφορικής συγκομιδής εκτός των αποδεκτών ορίων και την ανάγκη προστασίας τους. Ειδικότερα, στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δεν αντιμετωπίζεται η διάθεση της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας στις εξής περιπτώσεις: 1. Για σκάφη, τα οποία έχουν μήκος μεταξύ καθέτων (ΡΡ) μικρότερο των 7 μέτρων, ενώ υφίσταται δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητάς τους, αρκεί το μήκος καθέτων στο νέο σκάφος να μην υπερβαίνει τα 7 μέτρα, ωστόσο δεν υφίσταται πρόβλεψη για δυνατότητα ανάλογης αύξησης της ισχύος κινητήρα (kW). Για τον λόγο αυτό η εφαρμογή αυτής της διάταξης είναι προβληματική καθώς δεν νοείται αύξηση χωρητικότητας χωρίς παράλληλη αύξηση ισχύος της μηχανής. 2. Για σκάφη με μήκος μεταξύ καθέτων (ΡΡ) μεγαλύτερο των 7 μέτρων, δεν υφίσταται πρόβλεψη για δυνατότητα αύξησης της αλιευτικής ικανότητας είτε σε GT είτε σε kW. Επιπροσθέτως, για συγκεκριμένα είδη, όπως τα μεγάλα πελαγικά είδη (μακρύπτερος τόνος, τόνος και ξιφίας), όπως προκύπτει από τα ανάλογα στοιχεία, κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική πτώση της παραγωγής, σε βαθμό που η χώρα, ειδικά για τα είδη μακρύπτερου και ξιφία, να μην εξαντλεί την εγκεκριμένη ποσόστωση που της αναλογεί και να δημιουργούνται αμφιβολίες για την εξάντλησή της στο μέλλον. Για το έτος 2022, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/109 σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, η εθνική ποσόστωση για τον μακρύπτερο τόνο ήταν 400 tn, και για τον ξιφία 1.036,02 tn. Με βάση τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία παραγωγής για το έτος 2022, η εθνική αλιευτική παραγωγή ανήλθε σε 145,46 tn για τον μακρύπτερο, και σε 370,62 tn για τον ξιφία. Ως εκ τούτου, για το έτος 2022 τα ελληνικά αλιευτικά σκάφη αλιεύσαν μόνο το 36,4% της ποσόστωσης μακρύπτερου και μόνο το 35,8% της ποσόστωσης ξιφία.

Άρθρο 3: Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης και λύσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΑΣ.

Άρθρο 4: Αποτελεί πρόβλημα διότι οι δραστηριοποιούμενοι σε συγκεκριμένους τομείς της αλιείας δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες, ακόμα και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Άρθρο 5: Αποτελεί πρόβλημα διότι ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό δυνάμει διατάξεων που έχουν καταργηθεί με τον ν. 4061/2012 θα πρέπει να μπορούν να διατίθενται ελεύθερα μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκαν, εφόσον έχει παρέλθει εικοσαετία.

Άρθρο 6: Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις Περιφέρειες για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, υφίσταται αδυναμία σύναψης προγραμματικής σύμβασης με πέντε (5) Περιφέρειες και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4351/2015, την ευθύνη αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως εκ τούτου, τα ποσά από τα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιλύονται ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και τους όρους απόδοσης. Επιπροσθέτως, εισάγεται για ασφάλεια δικαίου ο όρος «μισθώματα» για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής αντί του όρου «τέλη χρήσης βοσκοτόπων».

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Τις υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειών και τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που έχουν ενταχθεί σε σχέδια αναδασμών για τα οποία έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κύρωσή τους χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί τα απαιτούμενα έργα.

Άρθρο 2: Όσους ασκούν επαγγελματική αλιευτική δραστηριότητα.

Άρθρο 3: Μη λειτουργούντες ΑΣ.

Άρθρο 4: Τους δραστηριοποιούμενους σε συγκεκριμένους τομείς αλιείας.

Άρθρο 5: Τους ιδιοκτήτες ακίνητων τα οποία παραχωρήθηκαν δυνάμει διατάξεων που έχουν καταργηθεί με τον ν. 4061/2012.

Άρθρο 6: Κτηνοτρόφους και τις Περιφέρειες.

Αναλυτικά τα άρθρα της εν λόγω τροπολογίας έχουν ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ με τίτλο «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Συμπερίληψη περιπτώσεων αναδασμών κατά τον καθορισμό των ορίων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 2637/199

Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α' 200), περί εξουσιοδότησης για καθορισμό γεωγραφικών ορίων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στη γη που δεν περιλαμβάνεται στη γη υψηλής παραγωγικότητας και επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στις περιπτώσεις αναδασμών, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειών, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες, ακόμα και στις περιπτώσεις αναδασμών, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών και άνω από την κύρωσή τους. Ειδικότερα, για τους αναδασμούς του δεύτερου εδαφίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον χαρακτηρισμό της γης ως υψηλής παραγωγικότητας, λαμβάνουν υπόψη αποκλειστικά τις πραγματικές συνθήκες του ακινήτου και εξετάζουν τη συνδρομή των λοιπών κριτηρίων, πλην του αναδασμού. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983.».

Άρθρο 2

Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας

1. Παρέχεται άπαξ ανά σκάφος κατόπιν υποβολής αιτήματος, η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και της ισχύος των κινητήρων πρόωσης, στο πλαίσιο διαχείρισης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, ως εξής:

α) Σε αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των δώδεκα (12) μέτρων, επιτρέπονται η αντικατάσταση και η μετασκευή αυτών με δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας έως δέκα (10) GT, και ισχύος των κινητήρων πρόωσης έως εξήντα (60) kW.

β) Σε αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος δώδεκα (12) μέτρων και άνω, επιτρέπονται η αντικατάσταση και η μετασκευή αυτών με δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας έως είκοσι (20) GT και αύξηση ισχύος των κινητήρων πρόωσης έως ογδόντα (80) kW.

2. Το δικαίωμα αύξησης χωρητικότητας και ισχύος των κινητήρων πρόωσης, για τις περ. α) και β) της παρ. 1 παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε αλιευτικά σκάφη, τα οποία πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν άδεια σε ισχύ και είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο,

β) έχουν δηλώσει αλιευτική παραγωγή τόσο κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής του αιτήματος, όσο και κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται αυτού, και

γ) δεν διαθέτουν αλιευτικά εργαλεία που στοχεύουν κυρίως σε είδη για τα οποία αποδεδειγμένα οι δείκτες αειφορικής συγκομιδής βρίσκονται εκτός των αποδεκτών ορίων κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (L 354). Κατά παρέκκλιση παρέχεται η δυνατότητα αύξησης αλιευτικής ικανότητας σε περιπτώσεις εγκατάστασης κινητήρων και συστημάτων νέας τεχνολογίας που συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της έντασης χρήσης καυσίμου ή της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου ή χρησιμοποιούν ως καύσιμα πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να ορίζεται το ύψος της συνολικής πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε χωρητικότητα (GT) και ισχύ κινητήρων πρόωσης (kW) η οποία μπορεί να διατεθεί σε δυνητικούς δικαιούχους, για κάθε μια από τις περ. α) και β) της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση θεσπίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια μοριοδότησης και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων που θα υποβληθούν από υποψήφιους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών για χορήγηση αύξησης της αλιευτικής ικανότητας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρέχεται, κατά περίπτωση, έγκριση αντικατάστασης ή μετασκευής, με αύξηση της αλιευτικής ικανότητας, στους τελικούς δικαιούχους που προκύπτουν από την αξιολόγηση αιτημάτων, σύμφωνα με την παρ. 2. Για τα σκάφη στα οποία εγκρίνεται η χορήγηση αύξησης αλιευτικής ικανότητας, υφίσταται δέσμευση για τη μη έξοδο από τον ελληνικό αλιευτικό στόλο με κρατική ενίσχυση, για δέκα (10) έτη από την απόφαση έγκρισης, καθώς και τη μη μεταβίβασή τους για οκτώ (8) έτη.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση και λύση Αγροτικών Συνεταιρισμών-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4673/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4673/2020 (Α' 52), περί συγχώνευσης και μετατροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια για τις περιπτώσεις συγχώνευσης δια απορρόφησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου ΑΣ, στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι, είτε με την απορρόφηση ενός (1) ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον, ο οποίος ήδη λειτουργεί. Σε περίπτωση ΑΣ που η λειτουργία του κατέστη παράνομη ή δεν υπέβαλε στο ΕΜΑΣ τις ετήσιες χρηματοοικονομικές του καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω ανύπαρκτης δραστηριότητας ή δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΑΣ και το καταστατικό του έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους ειρηνοδικεία, δύναται να συγχωνεύεται με απορρόφηση από ήδη υφιστάμενο και λειτουργούντα ΑΣ μετά από αίτημά του προς την εποπτεύουσα Αρχή, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η παρ. 2 εφαρμόζεται αναλογικά.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4673/2020, περί λύσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις ενέργειες της περ. ε της παρ. 1, από τη στιγμή που θα λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση, ιδίως μετά από έγγραφο αίτημα μέλους του ΑΣ, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης αυτής, ακόμα και όταν πρόκειται για ΑΣ που ενώ δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΑΣ, το καταστατικό του έχει καταχωρισθεί στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.».

Άρθρο 4

Ορισμοί αγροτικής εκμετάλλευσης και αγροτικής δραστηριότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3874/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (A' 151), περί του ορισμού της αγροτικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής δραστηριότητας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στις περ. β), δ), στ) και ζ) προστίθεται η αναφορά στην υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, και διαγράφεται η αναφορά στη σπογγαλιεία και την οστρακαλιεία, β) στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. βα), περί προσδιορισμού της έννοιας του επαγγελματία αγρότη, προστίθεται η δυνατότητα να είναι ενεργό μέλος Αλιευτικού Συνεταιρισμού εγγεγραμμένου στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων του ν. 4384/2016 (Α'78), ο οποίος μισθώνει δημόσια ιχθυοτρόφα ύδατα, γ) στην υποπερ. ββ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο περί εξαίρεσης από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:

α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του.

αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), στην υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:

βα) είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης ή είναι ενεργό μέλος Αλιευτικού Συνεταιρισμού εγγεγραμμένου στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων του ν. 4384/2016 (Α'78), ο οποίος μισθώνει δημόσια ιχθυοτρόφα ύδατα. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτήν το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του,

ββ) προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης, ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρία (3) έτη. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τα ενεργά μέλη των Αλιευτικών Συνεταιρισμών που μισθώνουν δημόσια ιχθυοτρόφα ύδατα/λιμνοθάλασσες και

βγ) είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληφης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματιών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.

γ) Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:

γα) κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης

γβ) μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή

γγ) μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

δ) Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ'. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

ε) Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

στ) Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής, ή της θαλάσσιας αλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW, στη λειτουργία αγροτο-τουριστικών μονάδων έως δέκα (10) δωματίων και στη δασική παραγωγή.

Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρότερη από πεντακόσια (500) KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος εφόσον, το πρόσωπο που πραγματοποιεί το εισόδημα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, κατά την οικονομική χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε το εισόδημα αυτό.

ζ) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας (θαλάσσιας, εσωτερικών υδάτων), της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημοσίων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

Π) Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης γ' και οικονομικά υπεύθυνο για την κανονική λειτουργία της (αστική και φορολογική ευθύνη). Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.».

Άρθρο 5

Εκπλήρωση σκοπού παραχώρησης ακινήτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 36 ν. 4061/2012

Στην περ. α της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α' 66), περί μεταβατικών διατάξεων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο για τη μη εφαρμογή καταργηθεισών διατάξεων μετά την εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης και η περ.α διαμορφώνεται ως εξής: «6. α) Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία παραχωρήθηκαν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται με το νόμο αυτό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (A' 135), του Ν.δ. 203/1969 (A' 109), των άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (A' 189), των υπ' αριθμ. 73/ 2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (B' 837) και άλλων, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν, πλην των ρυθμίσεων εκείνων που περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβασή τους μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκαν, ακόμα και αν ο περιορισμός αυτός προβλέπεται στα οικεία παραχωρητήρια ή τις αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την παραχώρηση.».

Άρθρο 6

Δαπάνη για την εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης-Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 4351/2015

Το άρθρο 5 του ν. 4351/2015 (ΑΊ64), περί δαπάνης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

1. Η δαπάνη για την εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας, καλύπτεται από τα έσοδα που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7. Σε περίπτωση που δεν αρκούν τα έσοδα από τα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, η δαπάνη δύναται να καλύπτεται και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας.

2. Τα ποσά που εισπράττονται από τα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, μέσω του συστήματος καταβολής των άμεσων ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεντρώνονται με ευθύνη του τραπεζικού ιδρύματος που έχει συμβληθεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέρονται σε κάθε Περιφέρεια. Σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί πόροι του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, αποδίδονται σε αυτό, μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού που επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του.

3. Στην περίπτωση εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τις Περιφέρειες για τον σκοπό αυτό μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ποσά που έχουν εισπραχθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αρ. 915/69142/15.5.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (B' 1812) και τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2, αποδίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι απόδοσης των ποσών της παρ. 3 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

* Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις