Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και τη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του ν. 5036 (ΦΕΚ 77/τ. Α’/28-03- 2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος νόμου έχουν δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης, όσοι από τους οφειλέτες απώλεσαν ευνοϊκές ρυθμίσεις βάσει των κάτωθι διατάξεων: α) των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) – ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις και β) του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4821/2021 – ρύθμιση «COVID» σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις:

- Απώλεια μέχρι την 01/02/2023 (οι εν λόγω απώλειες αποτυπώθηκαν στη μηχανογραφική ροή της 16/02/2023).

-Υποβολή σχετικού αιτήματος από τον οφειλέτη στην αρμόδια για τη διαχείριση της οφειλής Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. έως 31/07/2023.

-Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο -2- μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις παλαιότερες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης.

-Σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Για την εφαρμογή του παρόντος, η υπαγωγή της προαναφερόμενης οφειλής σε πάγια ρύθμιση επιτρέπεται ακόμη και εάν ο οφειλέτης έχει απωλέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν, κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 7 της υποπαρ. ΙΑ. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δεν είναι δυνατή η αναβίωση των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων, αν μετά την απώλεια οι ενταχθείσες σε αυτές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 ή σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 ή σε ειδική ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο διαδικασίας εξυγίανσης. Για την πληρέστερη κατανόηση του συγκεκριμένου όρου παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα: 1 ο παράδειγμα: οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν. 4611/2019 την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημα του εντάχθηκε στη ρύθμιση οφειλών ν. 4738/2020 δε δύναται να αναβιώσει τη ρύθμιση ν. 4611/2019.

2 ο παράδειγμα: οφειλέτης που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν. 4611/2019 την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημα του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης να επανενταχθεί στη ρύθμιση ν. 4611/2019. Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος αναβίωσης της ρύθμισης από τον οφειλέτη προς την αρμόδια Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. θα πραγματοποιείται από την τελευταία έλεγχος και αφού διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων θα υλοποιείται η επαναφορά της ρύθμισης.

Οι παλαιότερες μη καταβληθείσες δόσεις της ρύθμισης, που απομένουν μετά την πληρωμή των απαιτούμενων δύο δόσεων για την αναβίωση αυτής, επιβαρύνονται με το ποσό του τόκου που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο από την απώλεια της αρχικής ρύθμισης έως την ημερομηνία αναβίωσης της ρύθμισης. Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης. Η συστημική υλοποίηση της μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. Η ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της κάθε ρύθμισης για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις