Πρασίνισμα: Ορίστηκαν οι ενισχύσεις για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους

Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Τσακίρης στα 6,5 ευρώ το στρέμμα βοσκότοπου για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ το στρέμμα για βοοειδή καθορίστηκε η ενίσχυση για μετακινούμενους κτηνοτρόφους σε περίπτωση που μετακινούν το ζωικό τους κεφάλαιο σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις συνεχόμενους μήνες.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ορίζει τους όρους καταβολής του «πρασινίσματος» (eco-schemes) για τη δράση «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων».

Δικαιούχοι των οικολογικών προγραμμάτων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,

β) υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το ζωικό κεφάλαιο για το όποιο τους κατανέμεται ο ανάλογος βοσκότοπος,

γ) είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περίπτωση της δράσης 31.7 Β,

δ) εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων όπως προβλέπονται στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Γενικές δεσμεύσεις

1.Οι γεωργοί πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων και δεσμεύσεων που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας για κάθε επιμέρους παρέμβαση και δράση, υποχρεούνται:

α) Να τηρούν περιβαλλοντικό φάκελο σε έντυπη μορφή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που αφορά την αίτηση, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές,

β) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

2.Ο φάκελος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που χορηγούνται από τις δημόσιες αρχές (άδεια διακίνησης ζώων, αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης κ.α.) καθώς και το σύνολο των φορολογικών παραστατικών αγοράς προσθέτων υλών ζωοτροφών, προμιγμάτων, πρώτων υλών και συνθέτων ζωοτροφών, σε όσες δράσεις της παρούσας απαιτούνται. Τα φορολογικά παραστατικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του έτους της αίτησης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους παρεμβάσεις.

* Δείτε ΕΔΩ την απόφαση 
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις