Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων

Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 του Συμβουλίου (άρθρα 32 έως 35) και του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση Κωδικός Παρέμβασης Π1 32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος Φυτική Παραγωγή, του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ως «Σπόρος προς σπορά» νοείται: ο προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος και εμπορικός όπου προβλέπεται, σπόρος σποράς ενός ή περισσότερων από τα είδη κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση που αναφέρονται στις υπ’ αρ.: α) 250744/17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και β) 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν.

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ανέρχεται στα 4.465.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 22.325.000 €.

2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης σπόρων προς σπορά για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται στα 9.500 εκτάρια.

3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 470 €/εκτάριο.

4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για την συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 400 €/εκτάριο και 541 €/εκτάριο, αντίστοιχα.

Όροι επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά είναι:
Α. Ο καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύμβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασμό πιστοποιημένων σπόρων προς σπορά (συμβάσεις πολλαπλασιασμού σπόρων) με σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συμβαλλόμενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.
Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιημένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

2. Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους προς σπορά των ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις: α) 250744/ 17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και β) 6775/95992/ 24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν.
Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού και βασικού σπόρου προς σπορά, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).
Β. Να μη χρησιμοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών.
Γ. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών.
 
Καθορισμός και καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης

1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Καν. (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί στην Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων σπόρων προς σπορά.


Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:
1. Να συνάπτουν σύμβαση καλλιέργειας με την σποροπαραγωγική επιχείρηση, στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας. Το ανωτέρω συμφωνητικό θα κατατίθεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου και πληρωμών με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Η εν λόγω σύμβαση δεν απαιτείται για τον δικαιούχο της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της περίπτωσης Β της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης υποβάλλει στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς, κατάσταση με το σύνολο των αγροτεμαχίων που θα καλλιεργηθούν στην οποία εκτός των άλλων, θα αναγράφονται το είδος, η ποικιλία, η κατηγορία του σπόρου προς σπορά που θα σπαρθεί καθώς και το έτος της σποροπαραγωγικής δραστηριότητας.
2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτροπής, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ.
3. Να τηρούν τις προβλεπόμενες από τις υπ’ αρ.: α) 250744/17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και β) 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν, απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι καλλιέργειες για την παραγωγή σπόρων προς σπορά.
4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
5. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων προς σπορά γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.
6. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου προς σπορά, επί διετία.


Υποχρεώσεις Σποροπαραγωγικών Επιχειρήσεων

Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά οφείλουν:
1. Να τηρούν αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για οποιουσδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
2. Να αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την πώληση προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και εμπορικού όπου προβλέπεται σπόρου προς σπορά, ή σπόρου βελτιωτή (Υλικού Καλλιτερευτή) στους καλλιεργητές με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Να αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία που τεκμηριώνουν την παράδοση/πώληση από τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 4, του παραγόμενου σπόρου προς σπορά προς πιστοποίηση.


Έλεγχοι

1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό (Ε.Ε) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1173 της Επιτροπής και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1172, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς), όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.

3. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με το καθεστώς της Αιρεσιμότητας, (άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

4. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ, τα οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς, οφείλουν να γνωστοποιούν μέσω σχετικής εφαρμογής στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εγκεκριμένα αγροτεμάχια μετά την διενέργεια του καλλιεργητικού ελέγχου για κάθε δικαιούχο, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους. Στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που θα βεβαιώνονται από τον ΕΛΓΑ ή εξαιτίας άλλων παραγόντων που δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων και θα βεβαιώνονται από τα αρμόδια ΤΑΑΕ, θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό πεδίο ανωτέρας βίας.

Ενστάσεις

1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου.

3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση εντολής πληρωμής.

Κυρώσεις-Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Δικαιούχος που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον δικαιούχο, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1172 της Επιτροπής.
 
3. Εφόσον ο δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που σχετίζονται με το καθεστώς της Αιρεσιμότητας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2022/1172 της Επιτροπής.

Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:
α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2021/2115, συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν, αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και
β) Τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 2022/1475, συλλέγονται από την ΕΑΕ, αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

2. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επιπλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος Φυτική Παραγωγή εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

3. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Παράρτημα Ι

Επιλέξιμα είδη, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά των ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
 

1 Biserrula pelecinus L. Βισερούλα η πελέκινη
2 Cicer arietinum L. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό
3 Galega orientalis Lam. Γαλέγα η ανατολική
4 Hedysarum coronarium L. Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (Σούλα)
5 Lathyrus cicera L. Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)
6 Lotus corniculatus L. Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)
7 Lupinus albus L. Λούπινον το λευκόν
8 Lupinus angustifolius L. Λούπινον το στενόφυλλο
9 Lupinus luteus L. Λούπινον το κίτρινο
10 Medicago arborea L. Μηδική δενδρώδης
11 Medicago doliata Carmign. Μηδική η ακανθώδης
12 Medicago italica (Mill.) Fiori Μηδική η ιταλική
13 Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Μηδική η παράλιος
14 Medicago lupulina L. Μηδική η λυκίσκη
15 Medicago murex Willd. Μηδική η σφαιρόκαρπος
16 Medicago polymorpha L. Μηδική η πολύμορφη
17 Medicago rugosa Desr. Μηδική η ρικνή
18 Medicago sativa L. Μηδική η ήμερος
19 Medicago scutellata (L.) Mill. Μηδική η πινακοειδής
20 Medicago truncatula Gaertn. Μηδική βαρελωτή
21 Medicago × varia T. Martyn Sand Μηδική νόθος στικτή
22 Melilotus officinalis Μελίλωτος
23 Onobrychis viciifolia Scop. Ονοβρυχίδα
24 Ornithopus compressus L. Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος
25 Ornithopus sativus Brot. Ορνιθόπους ο βρώσιμος
26 Pisum sativum L. (partim) Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)
27 Trifolium alexandrinum L. Τριφύλλι το αλεξανδρινό
28 Trifolium fragiferum L. Τριφύλλι το χαμαικέρασο
29 Trifolium glanduliferum Boiss. Τριφύλλι το αδενικό
30 Trifolium hirtum All. Τριφύλλι το ροδόχρουν
31 Trifolium hybridum L. Τριφύλλι το νόθο
32 Trifolium incarnatum L. Τριφύλλι το σαρκόχρουν
33 Trifolium isthmocarpum Brot. Τριφύλλι το μαροκινό
34 Trifolium michelianum Savi Τριφύλλι Balansa
35 Trifolium pratense L. Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι)
36 Trifolium repens L. Τριφύλλι το έρπον
37 Trifolium resupinatum L. Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας)
38 Trifolium resupinatum L. Τριφύλλι Squarrose
39 Trifolium subterraneum L. Τριφύλλι το υπόγειο
40 Trifolium vesiculosum Savi Τριφύλλι το κυστώδες
41 Trigonella foenum-graecum L. Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο)
42 Vicia benghalensis L. Βίκος ο ιώδης
43 Vicia faba L. Κουκιά
44 Vicia pannonica Crantz Βίκος ο ουγγρικός
45 Vicia sativa L. Βίκος ο κοινός
46 Vicia villosa Roth Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)
47 Vicia ervilia L. Ρόβη


 

ΟΣΠΡΙΑ
1 Lens culinaris Φακή
2 Cicer arietinum L. Ρεβίθι
3 Vicia faba L. Κουκί Βρώσιμο
4 Lathyrus sativus Λαθούρι Βρώσιμο
5 Lathyrus occhrus Λαθούρι Ώχρος
6 Lathyrus clymenum Λαθούρι Κλυμένο
7 Phaseolus vulgaris L. Φασόλια Κοινά
8 Phaseolus coccineus L. Φασόλια Γίγαντες
9 Vigna unguiculata Φασόλια Μαυρομάτικα


Παράρτημα ΙI

1. Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματων (Παράρτημα Ι Καν. 2021/2115) Τομέας: σπόροι προς σπορά

Πίνακας 1.1 Δείκτες Εκροών (Output O)
 

Κωδ. Δείκτη Περιγραφή Δείκτη Μονάδα Μέτρησης
Ο.10 Αριθμός εκταρίων (Ha) που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη. Ο αριθμός των εκταρίων (Ha) που πληρώθηκαν στο οικονομικό έτος αναφοράς.


Πίνακας 1.2 Δείκτες Αποτελεσμάτων (Result R)
 

Κωδ. Δείκτη Περιγραφή Δείκτη Μονάδα Μέτρησης αριθμητή Σχόλια
R.4 Σύνδεση της εισοδηματικής στήριξης με πρότυπα και ορθές πρακτικές:
Ποσοστό χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) που καλύπτεται από την εισοδηματική στήριξη και υπόκειται στην αιρεσιμότητα.
R004: Ο αριθμός των εκταρίων (Ha) που πληρώθηκαν στο οικονομικό έτος αναφοράς.  
R.6PR Ανακατανομή στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Ποσοστό συμπληρωματικών άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για επιλέξιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρότερου μεγέθους από το μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης (σε σύγκριση με τον μέσο όρο). Δαπάνες (ευρώ) και Εκτάρια (Ha) που πληρώθηκαν στο οικονομικό έτος αναφοράς.  
R.7 PR Ενίσχυση της στήριξης για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές με ειδικές ανάγκες: Ποσοστό συμπληρωματικής στήριξης ανά εκτάριο σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες (σε σύγκριση με τον μέσο όρο). Δαπάνες (ευρώ) και Εκτάρια (Ha) που πληρώθηκαν στο οικονομικό έτος αναφοράς. ANC-1: Ορεινές περιοχές στην Ηπειρωτική χώρα.
ANC-2: Ορεινές Περιοχές στα Νησιά.
ANC 3: Άλλες περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών.
ANC 4: Άλλες περιοχές με ειδικούς περιορισμούς.
R.8 Στόχευση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συγκεκριμένους τομείς: Ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας. Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πληρώθηκαν στο οικονομικό έτος αναφοράς.  


2. Επιπλέον Δεδομένα (Παράρτημα ΙV Καν. 1475/2022)
Υποβολή αναλυτικών δεδομένων σχετικά με τις παρεμβάσεις
M010: κωδικός οργανισμού πληρωμών
M020: μοναδικός κωδικός για την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής για παρέμβαση
M030: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου
M040: κωδικός προϋπολογισμού
M050: συνολικό ποσό που καταβλήθηκε (ενωσιακά κονδύλια)
M060: συνολικές δημόσιες δαπάνες
M080: αριθμός εκταρίων επιλέξιμης έκτασης που προσδιορίστηκε πριν από την εφαρμογή των ορίων, εκτός της δασοκομίας
M090: αριθμός εκταρίων επιλέξιμης έκτασης εκτός της δασοκομίας
M100: αριθμός εκταρίων επιλέξιμης έκτασης για την οποία καταβλήθηκε ενίσχυση ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτασης (δηλαδή δασικό ή όχι) μεταβλητή αποτελεσμάτων:
R004 που αντιστοιχεί στο δείκτη αποτελέσματος R4 Υποβολή δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους
B010: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου
B020: φύλο
B021: άνδρας
B022: γυναίκα
B023:non-binary B024: δεν επιθυμεί να συσχετιστεί με ένα φύλο
B030: γεωργός νεαρής ηλικίας
B040: γεωγραφική θέση δήμος
B050: περιοχή με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
B060: ζώνη ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση
B070: χαρακτηριστικά της θέσης της εκμετάλλευσης σε σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού
B080: περιοχή Natura 2000
B090: εκμεταλλεύσεις βιολογικής γεωργίας
B100: αριθμός εκταρίων αρόσιμης γης που δηλώθηκε
B110: αριθμός εκταρίων μόνιμων λειμώνων που δηλώθηκαν
B120: αριθμός εκταρίων μόνιμων καλλιεργειών που δηλώθηκαν
B130: αριθμός εκταρίων άλλων εκτάσεων που είναι επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις
B141: ΚΓΠΚ 2 αριθμός εκταρίων υγροτόπων και τυρφώνων μόνιμοι λειμώνες
B142: ΚΓΠΚ 2 αριθμός εκταρίων υγροτόπων και τυρφώνων αρόσιμη γη
B143: ΚΓΠΚ 2 αριθμός εκταρίων υγροτόπων και τυρφώνων μόνιμες καλλιέργειες
B150: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά
B151: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων γης υπό αγρανάπαυση
B152: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων θαμνοστοιχιών, μεμονωμένων δέντρων ή συστάδων δένδρων, δενδροστοιχιών
B153: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων παρυφών αγρών, αγροτεμαχίων ή ζωνών ανάσχεσης
B154: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων τάφρων και ρεμάτων
B155: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων μικρών λιμνών και μικρών υγροτόπων
B156: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων πέτρινων τοίχων
B157: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων σορών λίθων
B158: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων αναβαθμίδων
B159: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων πολιτιστικών χαρακτηριστικών
B160: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων άλλων μη παραγωγικών περιοχών και χαρακτηριστικών
B161: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων εμβόλιμων καλλιεργειών που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
B162: ΚΓΠΚ 8 αριθμός εκταρίων καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
B170: ΚΓΠΚ 9 αριθμός εκταρίων που υπόκεινται σε απαγόρευση μετατροπής ή άροσης
B171: ΚΓΠΚ 9 αριθμός εκταρίων μόνιμων λειμώνων σε περιοχές Natura 2000
B172: ΚΓΠΚ 9 αριθμός εκταρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι λειμώνες σε περιοχές Natura 2000 που προστατεύονται βάσει του ΚΓΠΚ 9 και δηλώνονται από τους γεωργούς.

3. Αναλυτικές πληροφορίες και για τους δείκτες και τα επιπλέον δεδομένα, περιγράφονται στον Οδηγό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με τίτλο «Δείκτες και Επιπλέον Δεδομένα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις