Τέλος τα χειρόγραφα τιμολόγια για τους αγρότες: έρχονται πρόστιμα έως 100.000 ευρώ

Τέλος τα χειρόγραφα τιμολόγια στους αγρότες από τις αρχές του 2024 με πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για μη συμμόρφωση

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη φοροδιαφυγή, έρχεται νέα διάταξη που φέρνει πρόστιμα σε όσους αγρότες δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα το My Data.

Ειδικότερα, με την προσθήκη του άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται ότι επιβάλλεται καθολικότητας της χρήσης του MyData, ειδάλλως θα πέφτουν πρόστιμα τα οποία για τις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν από τα 100 ευρώ για το κάθε «ατόπημα» και μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 10% της αξίας κάθε συναλλαγής.

Ποιες είναι οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για μη διαβίβαση ή εκπρόθεσμη διαβίβαση δεδομένων στο MyData είναι οι εξής:

Για μη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων: πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση και τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) ανά φορολογικό έτος.
Για μη διαβίβαση δεδομένων που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος: πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Για διαβίβαση σύνοψης εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής: πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
Για μη διαβίβαση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης: πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος.
Για μη διαβίβαση λοιπών παραστατικών είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας: πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
Πότε ξεκινάει η εφαρμογή

Η έναρξη εφαρμογής των κυρώσεων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ποιες οντότητες υπόκεινται στις κυρώσεις

Οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΓ εφαρμόζονται στις ακόλουθες οντότητες:

Ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε είδους νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
Ουσιαστικά δημόσια πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3906/2010 (Α' 217).
Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις