"Κριτήρια επιλεξιμότητας νέων αγροτών: Ποια πρέπει να αλλάξουν;"

Δέσμευση των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια είναι η στήριξη της νέας γενιάς Αγροτών. Στόχος είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το μέτρο της "Εγκατάστασης νέων αγροτών", το οποίο παρέχει σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις σε όσους νέους ξεκινούν τη δραστηριότητά τους στον αγροτικό τομέα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το μέτρο της "Εγκατάστασης νέων αγροτών" περιλαμβάνουν τα εξής:

* Ηλικία: ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

* Επαγγελματική κατάρτιση: ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση ή να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

* Εγκατάσταση: ο υποψήφιος πρέπει να έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

* Περιοχή εγκατάστασης: η εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται σε ορεινές, νησιωτικές ή άλλες περιοχές μειονεκτήματα.

* Τομεακός προσανατολισμός: η εκμετάλλευση πρέπει να δραστηριοποιείται σε τομείς προτεραιότητας του αγροτικού τομέα, όπως η βιώσιμη παραγωγή, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Προβλήματα στα κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» έχουν επικριθεί από ορισμένους φορείς και αγρότες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι άδικα και περιοριστικά.

Συγκεκριμένα, τα βασικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί είναι τα εξής:

* Η απαγόρευση συμμετοχής των νέων αγροτών που είχαν απορριφθεί στην πρόσκληση του 2021, λόγω της γνωστής υπόθεσης με τα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης.

* Η απαίτηση για επαγγελματική κατάρτιση γεωτεχνικής κατεύθυνσης, η οποία αποκλείει πολλούς νέους αγρότες που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα.

* Η απαίτηση για εγκατάσταση στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, η οποία δυσκολεύει τους νέους αγρότες που ξεκινούν την δραστηριότητά τους.

* Η προτεραιότητα που δίνεται στους τομείς προτεραιότητας του αγροτικού τομέα, η οποία περιορίζει την επιλογή των νέων αγροτών.

Προτάσεις για βελτίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας:

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα οποία μίλησαν στο Agrocapital, για την βελτίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Μέτρου θα μπορούσαν να ληφθούν τα εξής μέτρα:

* Να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους νέους αγρότες που είχαν απορριφθεί στην πρόσκληση του 2021.

* Να μειωθεί η απαίτηση για επαγγελματική κατάρτιση γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ώστε να συμπεριληφθούν και οι νέοι αγρότες που έχουν άλλη επαγγελματική κατάρτιση ή εμπειρία.

* Να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στην εκμετάλλευση εντός των δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

* Να διευρυνθεί η επιλογή των τομέων προτεραιότητας του αγροτικού τομέα, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς που ενδιαφέρουν τους νέους αγρότες.

«Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του μέτρου της "Εγκατάστασης νέων αγροτών" είναι σημαντικό να βελτιωθούν, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων νέων αγροτών» είπαν και πρόσθεσαν «Με τις κατάλληλες αλλαγές, το μέτρο θα μπορέσει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα».

Επιδότηση έως 42.500 ευρώ για νέους αγρότες

Στην τελευταία πρόσκληση του υπομέτρου για τους Νέους Αγρότες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ανακοινώσει αυξημένες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους, που θα έφταναν έως και τις 42.500 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

* Έχουν ηλικία μέχρι 41 ετών.

* Είναι κάτοικοι κάποιας από τις επιλέξιμες περιοχές.

* Είναι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

* Έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4 ή επαγγελματικά προσόντα.

* Δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

* Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

* Δεν έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, εξαρτημένη ή μη.

* Δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2022, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.

Η οικονομική στήριξη παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου μη επιστρεπτέας ενίσχυσης και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση πιστώνεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής στήριξης. Το υπολειπόμενο 30% καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δαπάνες:

* Αγορά γεωργικών εκτάσεων.

* Αγορά γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.

* Αγροτική παραγωγή.

* Αναβάθμιση των υποδομών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

«Το νέο πρόγραμμα στήριξης νέων γεωργών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στον αγροτικό τομέα» σημείωσαν στο Agrocapital  πηγές από ΚΥΔ και όπως είπαν «η επιδότηση έως 42.500 ευρώ θα βοηθήσει τους νέους γεωργούς να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις