Κρατά η ΕΕ τις επιβλαβείς ξένες επενδύσεις;

Ένα από τα σήματα κατατεθέντα της ΕΕ είναι η ενιαία αγορά της, η οποία ήταν πάντα ελκυστική για τους ξένους επενδυτές και, επομένως, ανοιχτή στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). 

Ωστόσο, με αυτό το άνοιγμα έρχεται ο κίνδυνος του ξένου ελέγχου σε ορισμένα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία και τεχνολογίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κρίσιμες εξαρτήσεις ή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ. 

Οι κίνδυνοι μπορεί επίσης να προέρχονται από τον έλεγχο από τις κυβερνήσεις ή τις ένοπλες δυνάμεις και από την εμπλοκή ξένων επενδυτών σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες. 

Όπου είναι απαραίτητο, οι χώρες της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για τον έλεγχο και τον αποκλεισμό ξένων επενδύσεων που ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την κοινή τους ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Οι ελεγκτές αξιολόγησαν εάν η συνεργασία σε τέτοιου είδους έλεγχο λειτούργησε καλά.

Οι ΑΞΕ στην ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε περίπου 117 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 ως προς τις εισροές. Τέτοιες επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την καινοτομία στις χώρες υποδοχής, να βοηθήσουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και πολλά άλλα. 

Ωστόσο, οι ξένες επενδύσεις και ο έλεγχος στρατηγικών ή ευαίσθητων περιουσιακών στοιχείων, όπως λιμάνια, πυρηνικοί σταθμοί, ημιαγωγοί ή μικροτσίπ διπλής χρήσης, ενδέχεται μερικές φορές να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Η δυναμική και οι αλληλεξαρτήσεις των χωρών της ΕΕ σε μια ενιαία αγορά απαιτούν από αυτές να συνεργάζονται για την αξιολόγηση τέτοιων κινδύνων και να παρέχουν κοινή απάντηση όπου χρειάζεται.

Τα μεγάλα εμπορικά έθνη έχουν θεσπίσει διαφορετικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο των επιβλαβών ξένων επενδύσεων. Η ΕΕ έχει επίσης δημιουργήσει έναν μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση και δυνητικό περιορισμό των επενδύσεων που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ ή στα κράτη μέλη της. 

Τα κράτη μέλη επωφελούνται επομένως από την ανταλλαγή πληροφοριών που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο είδος της επένδυσης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άλλα κράτη μέλη. 

Ωστόσο, η ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τον περιορισμό των ΑΞΕ εξακολουθεί να ανήκει στα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Οι ελεγκτές έχουν τώρα αξιολογήσει εάν οι κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο των ΑΞΕ είναι αποτελεσματικοί και αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας και δημόσιας τάξης και θα αναφέρουν τυχόν κενά ή τρόπους βελτίωσης του τρέχοντος πλαισίου.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις