Το Rural Toolkit προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Σήμερα, η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό για τη χαρτογράφηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές. Τα κονδύλια και τα προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία στις αγροτικές περιοχές είναι τεράστια. Ωστόσο, ο προσδιορισμός της καταλληλότερης επιλογής δεν είναι πάντοτε απλός για τους δυνητικούς δικαιούχους. Η αγροτική εργαλειοθήκη συγκεντρώνει ευκαιρίες χρηματοδότησης από 26 διαφορετικά ταμεία της ΕΕ, από την κοινή γεωργική πολιτική έως τα ταμεία συνοχής, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Σε λίγα μόνο κλικ, οι επιχειρηματίες της υπαίθρου και οι τοπικές αρχές μπορούν να βρουν την καλύτερη διαθέσιμη χρηματοδότηση που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το σχέδιό τους.

Αυτή η νέα ολοκληρωμένη πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τις πρωτοβουλίες στήριξης που διατίθενται για τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους αιτούντες με τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Δικαιούχοι μπορεί να είναι τοπικές αρχές, ιδρύματα, επιχειρήσεις, ενώσεις και ιδιώτες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΏΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Το νέο εργαλείο προσφέρει αυτόματες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ένας διαδραστικός μηχανισμός εντοπισμού χρηματοδότησης επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα υφιστάμενα συστήματα με βάση διάφορα κριτήρια:

  • τον ρόλο ή την οργάνωσή τους·
  • τη δραστηριότητα που επιθυμούν να υλοποιήσουν (για παράδειγμα, βελτίωση των υποδομών, αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της βιωσιμότητας)·
  • το είδος της υποστήριξης που αναζητούν: επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα (όπως δάνεια και εγγυήσεις) ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση, προγράμματα καθοδήγησης, δίκτυα στήριξης κ.λπ.

Μετά τον περιορισμό της επιλογής στις πλέον συναφείς επιλογές, οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα και πρωτοβουλίες είναι άμεσα διαθέσιμες σε εκτυπώσιμα ενημερωτικά δελτία. Εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο κάθε επιλογή είναι σημαντική για τις αγροτικές περιοχές και περιλαμβάνουν πρακτικές λεπτομέρειες, συνδέσμους προς προσκλήσεις και σχετικά σημεία επαφής.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ, ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΈΝΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ

Η εργαλειοθήκη για τις αγροτικές περιοχές παρέχει επίσης εκτενή καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διαθέσιμες ευκαιρίες. Οι χρήστες μπορούν να εμπνευστούν και να διερευνήσουν ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και περιπτωσιολογικών μελετών, ανακαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια και οι μηχανισμοί στήριξης της ΕΕ έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς σε αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Πολλές εμπνευσμένες ιστορίες εμφανίζονται σε έναν ελκυστικό χάρτη — για παράδειγμα, ο συνεταιρισμός Biovilla στην Πορτογαλία έχει καταστεί κορυφαίος παράγοντας βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, προωθώντας τον φυσικό τουρισμό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες αποκατάστασης του τοπίου χάρη στον συνδυασμό ιδιωτικών και ενωσιακών κονδυλίων. Ακολουθώντας παρόμοια προσέγγιση, η οργάνωση Meridaunia στην Ιταλία προώθησε τις εμπειρίες αγροτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισμού, παράλληλα με τα τοπικά γεωργικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη φήμη της περιοχής Monti Dauni. Στη Ρουμανία, τα κονδύλια της ΕΕ συγχρηματοδότησαν τη δημιουργία ενός ξύλινου παιχνιδιού που εξάγει σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιούργησε αρκετές θέσεις εργασίας.

Η ενότητα για τους πόρους παρέχει έγγραφα καθοδήγησης, εκθέσεις και εγχειρίδια σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών συνδέσεων, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του τουρισμού. Μπορείτε να συμβουλευτείτε πρόσθετο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις συχνές ερωτήσεις και τις σελίδες.

Ιστορικό

Η αγροτική εργαλειοθήκη αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου οράματος της Επιτροπής για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές στην ΕΕ.

Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ καλύπτουν το 83 % του εδάφους της ΕΕ και φιλοξενούν το 30 % του πληθυσμού της ΕΕ. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το μακροπρόθεσμο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις πολλές ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους. Εκτός από όλα τα ταμεία της ΕΕ που συμβάλλουν στη στήριξη ευημερούντων αγροτικών περιοχών, το όραμα βασίζεται για την εφαρμογή του σε δύο πυλώνες που αλληλοσυμπληρώνονται: το αγροτικό σχέδιο δράσης και το αγροτικό σύμφωνο. Το σχέδιο δράσης προτείνει τέσσερις τομείς δράσης προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Το αγροτικό σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών που επιθυμούν να αναλάβουν δράση για την αγροτική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Λεπτομερείς στατιστικές και αναλύσεις σχετικά με τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, διατίθενται στο Παρατηρητήριο της Υπαίθρου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις