Ξεκινά πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζει σχετική απόφαση που υπεγράφη χθες από τον υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη, αρχίζει στις 29 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000 έως 3.000.000 ευρώ, για διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της επιδότησης, κυμαίνεται από 30% έως και 50% και καθορίζεται από το μέγεθος της επιχειρήσεις, τη περιφέρεια που δραστηριοποιείται και την κατηγορία της επιλέξιμης δαπάνης.

Το μέγιστη τιμή επιδότησης, δηλαδή το 55% αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, και στο Βόρειο Αιγαίο.

Ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 26 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε υφιστάμενες και τα 14 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις. Η δε υλοποίησή του, δηλαδή η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας.

Η δράση, αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Για την υλοποίηση του προγράμματος η επικράτεια κατατάσσεται σε 4 κατηγορίες περιφερειών με βάση το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία 1 εντάσσονται: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο.
Στην κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.
Στην κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι).
Στην κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική).

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριότητες που προβαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων μπορούν να να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης επιλέξιμες για την παρούσα δράση ενέργειες είναι οι εξής:

1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.
5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο καθώς ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων.

Η διάρκεια υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, εφόσον δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους 8 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των 8 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

- του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr)
- της ΕΥΔΕ-ΒΕK (http://eysed.gge.gov.gr/)
- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
- στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις