Ευρωπαϊκή καταδίκη για τις περιοχές Natura

Και το χειρότερο για τον φυσικό πλούτο της χώρας είναι ότι η χώρα βάζει πλώρη για δεύτερη καταδίκη μετά προστίμου, καθώς η κυβέρνηση με τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο του Μαΐου διέλυσε το σύστημα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με τους 36 αποκεντρωμένους φορείς και εισήγαγε χρήσεις ασύμβατες πολεοδομικού χαρακτήρα εντός αυτών.

Έτσι δυναμίτισε και την εξέλιξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που ανατέθηκαν το 2018 για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες θα παραδίδονταν σταδιακά έως το 2021 και θα «έδιναν» Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών με επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες, συν τα διαχειριστικά σχέδια.

Η απόφαση αναφέρει:

«Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αντιστοίχως, από το άρθρο 4, παράγραφος 4, και από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Ελλάδα κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου

Στην απόφαση περιγράφεται εκτενώς τι προηγήθηκε κατά τα έτη 2012 και 2013, έως τον Φεβρουάριο του 2015, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, και έως τον Νοέμβριο του 2019, που η Κομισιόν αποφάσισε την παραπομπή στο Δικαστήριο. Όσον αφορά Προεδρικά Διατάγματα, αποφάσεις κ.λπ. που το ΥΠΕΝ υποστήριξε ότι θέσπισαν μέτρα διατήρησης για το 18,5% περίπου της συνολικής έκτασης των επίδικων ΤΚΣ, το ΔΕΕ παρατηρεί ότι το 81,5% των ΕΖΔ που αντιστοιχούσαν στους ΤΚΣ δεν καλύπτονταν από κανένα μέτρο διατήρησης και ότι το κανονιστικό πλαίσιο έχει γενικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα και απαιτεί μέτρα συγκεκριμενοποίησης για την ουσιαστική εφαρμογή του.

Για τις Ζώνες Διατήρησης εντός των δύο εθνικών Πάρκων «Σχινιά - Μαραθώνα» και της «Κορώνειας - Βόλβης», το ΔΕΕ έκρινε ότι «οι στόχοι αυτοί δεν αφορούν συγκεκριμένα καθορισμένες ΕΖΔ και δεν λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος των οικείων ζωνών», ενώ είναι υπερβολικά γενικοί και αόριστοι.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις