Επετεύχθη συμφωνία για αυστηρότερους κανόνες της ΕΕ για τις μεταφορές απορριμμάτων

Το βράδυ της Πέμπτης, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση των διαδικασιών της ΕΕ και των μέτρων ελέγχου για τις μεταφορές αποβλήτων.

Ο συμφωνημένος νόμος στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία και τη μηδενική ρύπανση.

 

Ενίσχυση των κανόνων που διέπουν τις εξαγωγές απορριμμάτων εκτός Ε.Ε

 

Οι εξαγωγές από την ΕΕ ορισμένων μη επικίνδυνων αποβλήτων και μειγμάτων μη επικίνδυνων αποβλήτων για ανάκτηση (δηλαδή για χρήση για άλλους σκοπούς) θα επιτρέπονται μόνο σε εκείνες τις χώρες εκτός ΟΟΣΑ που συναινούν και πληρούν τα κριτήρια για την επεξεργασία τέτοιων αποβλήτων με περιβαλλοντικά αβλαβή τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο τέτοιων δικαιούχων χωρών, ο οποίος θα ενημερώνεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

 

Το Κοινοβούλιο διασφάλισε ότι τα πλαστικά απόβλητα δεν θα μπορούν πλέον να εξάγονται σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Οι εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ θα υπόκεινται σε αυστηρότερους όρους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εφαρμογής της διαδικασίας προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης και συναίνεσης, καθώς και στενότερης παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

 

Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και σαφέστεροι κανόνες για αποστολές εντός της ΕΕ

 

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι όλες οι αποστολές απορριμμάτων που προορίζονται για διάθεση σε άλλη χώρα της ΕΕ γενικά απαγορεύονται και επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι αποστολές αποβλήτων που προορίζονται για εργασίες ανάκτησης θα πρέπει να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις για προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση, συγκατάθεση και ενημέρωση.

 

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης, δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του, ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων για τις μεταφορές αποβλήτων στην ΕΕ θα ψηφιοποιηθεί, μέσω κεντρικού ηλεκτρονικού κόμβου, για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της διαφάνειας.

 

Ενίσχυση της πρόληψης και εντοπισμού παράνομων αποστολών

 

Η συμφωνία εγκρίνει τη σύσταση μιας ομάδας επιβολής για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων αποστολών. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να διενεργεί επιθεωρήσεις, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, όταν υπάρχει επαρκής υποψία ότι πραγματοποιούνται παράνομες μεταφορές αποβλήτων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις