Συνδεδεμένη ζαχαροτεύτλων: Ο διοικητικός «ΕΛΕΓΧΟΣ»  για την καλλιέργεια  2020 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 10) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Να έχουν συνάψει σύμβαση παράδοσης τεύτλων σε μεταποιητική μονάδα μέχρι10.07.2020

• Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” το οποίο επισυνάπτεται στην ΕΑΕκαι των αντίστοιχων ετικετών στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο , από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου,σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

• Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021. Κατά παρέκκλιση, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, το διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

• Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο, από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών, το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια Ζαχαροτεύτλων 2020 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της συνδεδεμένης ενίσχυσης και θα αποτυπώνεται από τον ελεγκτή στο αντίστοιχο έντυπο διοικητικού ελέγχου ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Σύμβαση

               Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ, πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά αντίγραφο σύμβασης παράδοσης ζαχαροτεύτλων σε μεταποιητική μονάδα, το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.

               Η ύπαρξη σύμβασης θα συμπληρώνεται στο πεδίο «Έλεγχος» με ΝΑΙ,εφόσον έχει συναφθεί το αργότερο έως10-07-2020. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίρνει τιμή ΟΧΙ και κωδικό λάθους 30595  (Μη προσκόμιση Σύμβασης) ή 10032(Εκπρόθεσμη σύμβαση).

              Αν η τιμή του πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται και τα επόμενα πεδία:

  • Επωνυμία Εταιρείας
  • Έκταση σύμβασης (κωδ. Λάθουςδιασταυρωτικού10033σε περίπτωση ασυμφωνίας Δήλωση-Έλεγχος έκτασης)
  • Ημερομηνία σύμβασης (παίρνει τιμή έως10/07/2020)

Β. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου

2.1. Δηλωθείσες ποικιλίες στην ΕΑΕ Συμπληρώνονται από την ΕΑΕ οι δηλωθείσες ποικιλίες Ζαχαροτεύτλων

2.2. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (έλεγχος)Στη στήλη Ποικιλία -Έλεγχος ο ελεγκτής επιλέγει ποικιλία ζαχαροτεύτλων από το παραμετρικό του φυτικού για την καλλιέργεια 10.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξει Αντικείμενο ελέγχου :«Ετικέτες σπόρων ζαχαροτεύτλων»ή«Τιμολόγιο αγοράς σπόρων ζαχαροτεύτλων». Για κάθε ποικιλία μπορεί να καταχωρηθεί μια μόνο εγγραφή με αντικείμενο ελέγχου Τιμολόγιο και μια για Ετικέτα.

Ο ελεγκτή ςέχει δυνατότητα επιλογής κωδικού λάθους ανά γραμμή(βλέπε συνημμένο πίνακα 1, ενότητα 2.2.).

Ετικέτες

Καταχωρείται στο πεδίο Αντικείμενο ελέγχου η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτών ετικετών καταχωρείται ο κωδικός 30088(βλέπε συνημμένο πίνακα1).

Υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης των ετικετών στις ΠΔ από τους παραγωγούς με καταληκτική ημερομηνία την 10-07-2020.Κατ’ εξαίρεση για το 2020 παρατείνεται έως την 15-01-2021.

Σε περίπτωση απώλειας των επίσημων ετικετών πιστοποίησης (καρτέλες) του σπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση αγοράς πιστοποιημένου σπόρου ζαχαρότευτλων του φορέα πώλησης ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα3) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πωλητή για την ακρίβεια των στοιχείων.

Τιμολόγιο Καταχωρείται στο πεδίο Αντικείμενο ελέγχου η εμπρόθεσμη υποβολή του παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή μη προσκόμισης ή μη αποδεκτού τιμολογίου καταχωρείται ο κωδικός 30086,30087 και 30089 κατά περίπτωση (βλέπε συνημμένο πίνακα 1).

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 33077/28-05-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ (Συνδεδεμένες ενισχύσεις) και σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Δ/νσης της ΚΥ, πρέπει να έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην ΕΑΕ το τιμολόγιο πώλησης σπόρων τεύτλων,το αργότερο έως 10.07.2020 στην ΕΑΕ2020.

Όσον αφορά στα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια, αναφέρεται σε αυτά τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020.

Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 25-07-2020.

Όσον αφορά στις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου, αναφέρεται σε αυτές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τις 10-07-2020.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο, από το αντίστοιχο στέλεχος του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πωλητή για την ακρίβεια των στοιχείων.

Τα πεδία «ΕΛΕΓΧΟΣ» θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα παραστατικά ετικετών ή τιμολογίων, κατά περίπτωση

 

Δείτε αναλυτικά εδώ

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις