Ζημιές σε καλλιέργειες του νομού Έβρου λόγω αεροψεκασμών από την Τουρκία
Ζημιές σε καλλιέργειες του νομού Έβρου λόγω αεροψεκασμών από την Τουρκία

Απάντηση του κ. Várhelyi εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γραπτή ερώτηση  του Μανώλη Κεφαλογιάννη.
 
Η Επιτροπή δεν διαθέτει λεπτομερή στοιχεία για τα πρόσφατα περιστατικά που αναφέρει ο κ. βουλευτής. Κατά το παρελθόν η Επιτροπή είχε ενημερωθεί για περιπτώσεις αεροψεκασμού
φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης κοντά στην ελληνική επικράτεια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει περαιτέρω το θέμα
με το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασών.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα πρόσφατα περιστατικά

1.Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του σχετικού εξοπλισμού στην Τουρκία υπόκειται σε επίσημη έγκριση, καταχώριση και επιθεώρηση. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη
να ευθυγραμμίσει τη σχετική νομοθεσία με τις απαιτήσεις της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

2. Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο ευθυγράμμισης της τουρκικής νομοθεσίας με το κεκτημένο στον τομέα αυτό έχει προχωρήσει, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να ευθυγραμμίζει το σύστημα έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με το σύστημα της ΕΕ.

Τα οπωροκηπευτικά που εισάγονται από την Τουρκία πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/20053.

Το επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΕΕ που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό παρακολουθείται κατά τους ελέγχους των εισαγωγών από τις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή επαληθεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του προαναφερόμενου κανονισμού καθώς και της οδηγίας 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής4 κατά τη διενέργεια ελέγχων στη χώρα καταγωγής. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων παρακολουθούνται στενά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν και να βοηθηθεί η Τουρκία να βελτιώσει το συνολικό σύστημα επίσημων ελέγχων της.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις