Υποχρεωτικές ενδείξεις τροφίμων

Τι ισχύει σήμφωνα με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
 
Aριθμ. 91354 (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017)
 
 
Άρθρο 10
Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων


1. Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Συμβουλίου της ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως ισχύει.

2. Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) 1169/2011, όπως ισχύει, ρητή δε αναφορά γίνεται στο άρθρο 2 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

3. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (Καν.ΕΕ 1169/2011), και εθνική νομοθεσία με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα καθώς και για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ).

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.


5. Όπου στους παρόντες κανόνες προβλέπεται διακίνηση τροφίμων σε προγενέστερο στάδιο που δεν αφορά χονδρική ή λιανική πώληση, ακολουθείται η σχετική διαδικασία του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’32) και του ν. 2969/2001.

Άρθρο 11
Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων


1. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, επί της πινακίδας ορίζονται:

Α. Η ονομασία πώλησης του τροφίμου τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις, καθώς και η κατάσταση του προϊόντος (π.χ κατεψυγμένο).

Γ. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ 1169/2011 καθώς και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της παρούσας και ειδικότερων εθνικών διατάξεων για συγκεκριμένα προϊόντα.

Δ. Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα που απαριθμείται στο παράρτημα II του καν. (ΕΕ) 1169/2011 ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα II και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή. Ε. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2, «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας, όπως ορίζονται ανωτέρω, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας όπως ορίζονται ανωτέρω, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας όπως ορίζονται ανωτέρω, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 12
Επισήμανση υποκατάστατων

1. Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να παραπλανά τον καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1169/2011.

2. Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο, όπου ένα στοιχείο ή συστατικό -που οι καταναλωτές αναμένουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά το σύνηθες ή είναι φύσει παρόν στο συγκεκριμένο τρόφιμο έχει αντικατασταθεί από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό (υποκατάστατο τροφίμου), δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Η επισήμανση φέρει —πέραν του καταλόγου συστατικών— σαφή αναγραφή του στοιχείου ή του συστατικού που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολική αντικατάσταση του συνήθως χρησιμοποιούμενου ή φύσει παρόντος στοιχείου ή συστατικού πλησίον της ονομασίας του προϊόντος. Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη, από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κ.λπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα στην οποία όμως δεν δύναται να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κ.λπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β΄ 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2, ήτοι για ανακριβή-παραπλανητική επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 3, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις