Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν

Σε συνέχεια της 756/46257/27-04-2017 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη ∆ράση 4.2.1 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουµε ότι ενεργοποιήθηκε σήµερα το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης η περίοδος υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει την 30 η Νοεµβρίου 2017.

Δείτε επίσης