Αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2018, οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης έως την 28ηΦεβρουαρίου 2019.

2. Αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δενέχουν   οριστικοποιηθεί   ως   την   ως   άνω   καταληκτική   ημερομηνία   θεωρούνται   ως   μηυποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018.

6.   ΥΠΟΒΟΛΗ   ΑΙΤΗΣΗΣ   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   ΛΟΓΩ   ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ   ΣΤΟΝ   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ   ΚΑΙ   ΤΗΝΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
1. Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό και την κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων ανάπεριφέρεια έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης.

2. Οι λόγοι υποβολής της αίτησης αναθεώρησης λόγω ασυμφωνίας στον καθορισμό και τηνκατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) είναι:iii.Μη καθορισμός περιφέρειας (διευκρινίζεται ότι αφορά νεοεισερχόμενες εκτάσεις της ΕΑΕ2018 με μηδενική περιφέρεια)iv.Άρση επικάλυψης v.Επιλεξιμότηταvi.Δέσμευση τίτλου χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος για περαιτέρω έλεγχοvii.Αποτελέσματα ελέγχου τηλεπισκόπησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων των ανωτέρω iii, iv, v λόγων, είναι ηύπαρξη σχετικής ένστασης επανελέγχου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 70062/18-09-2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΤΑΞΗΣΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Τα εν λόγω αιτήματα αφορούν μόνο στα αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου των προαναφερθέντωνενστάσεων. Σύμφωνα με την αριθ. 70062/18-09-2018 εγκύκλιο, εμπρόθεσμες είναι οι ενστάσειςπου   έχουν   υποβληθεί   ως   31/1/2019.   Αιτήματα   που   υποβάλλονται   μετά   την   καταληκτικήημερομηνία είναι εκπρόθεσμα. Αναφορικά δε με τον μη καθορισμό περιφέρειας, τη δυνατότηταυποβολής της εν λόγω αίτησης έχουν όσοι γεωργοί δηλώνουν τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο μεκωδικό ομάδας καλλιέργειας που ενεργοποιεί δικαιώματα και δεν ανήκει σε καμία Περιφέρεια. 

 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων του ανωτέρω vii λόγου, είναι η ύπαρξησχετικής ένστασης επανελέγχου, σύμφωνα με την από 05/11/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝΑΝΑΡΤΗΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΕΛΕΓΧΟΥ   ΜΕΣΩ   ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΚΑΙ   ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ   ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Τα εν λόγω αιτήματα αφορούν  μόνο  στα αγροτεμάχια, για τα οποία εκκρεμεί τοαποτέλεσμα ελέγχου της προαναφερθείσης ένστασης.

4. Τα αιτήματα των ανωτέρω  i,  ii,  iv,  v  λόγων, αξιολογούνται από ελεγκτές  των κατά τόπουςαρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων / Μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

5. Τα αιτήματα τουiii, vi και vii λόγων, αξιολογούνται από ελεγκτές τηςΔ/νσης Τεχνικών Ελέγχων. Η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων ολοκληρώνεται έως την Δευτέρα 1η  Απριλίου 2019 με τηνκαταχώρηση των αποτελεσμάτων στις σχετικές εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.