Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης έως τις 22 Μαρτίου για το «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»
Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στήριξης έως τις 22 Μαρτίου για το «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 22 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων στήριξης του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του ΠΑΑ 2014-2022, όπως αναφέρεται σε τροποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε ένα 1.400.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως και αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς).

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 ευρώ/εκτάριο/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της παρούσας Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης
  • είναι ενταγμένοι στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαθέτουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο έτους εφαρμογής 2021, τελευταίο έτος εφαρμογής της αρχικής περιόδου δεσμεύσεων της υπ’ αριθμ. 6769/26- 6-2017 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η ένταξή τους στη δράση δεν έχει ανακληθεί.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1.1.Α του παρόντος, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

  • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.
  • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντική δράση, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις