Καλάθι του νοικοκυριού: Δόθηκε παράταση έως τις 30.6.2023

Με το άρθρο 14 του νέου πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται έως 30.6.2023 η εφαρμογή του μέτρου “καλάθι του νοικοκυριού”.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επέκταση της χρονικής ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» έως και την 30η.06.2023. Επιπλέον, επιδιώκεται, για λόγους επιείκειας, η απόδοση δυνατότητας στους πωλητές λαϊκών αγορών να ανανεώσουν εμπρόθεσμα τις άδειές τους.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 14

Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» - Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 του ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 του ν. 4849/2021

1. Η παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α' 204), περί της χρονικής ισχύος της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού», παρατείνεται, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α' 207) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ανανέωσης της άδειας και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.4.2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.».


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις