Η πορεία των ελέγχων των τριτοβάθμιων οργανώσεων των αγροτών
Έλεγχοι Τριτοβάθμιων Οργανώσεων 
 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
· ΠΑΣΕΓΕΣ 
· ΓΕΣΑΣΕ 
· ΣΥΔΑΣΕ 
 
2. Υπουργείο Οικονομικών (Οικονομικούς επιθεωρητές)  
 
· ΠΑΣΕΓΕΣ 
· ΓΕΣΑΣΕ 
· ΣΥΔΑΣΕ 
 
3. Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης 
 
· ΕΛΓΑ
· Υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ 
 
4. Έχει επιληφθεί μετά την διαβίβαση των πορισμάτων  από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό ΥΠΑΑΤ ο Οικονομικός Εισαγγελέας (Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη) 
 
ΥΠΑΑΤ 
Διενέργεια Ελέγχων
στις Τριτοβάθμιες
Οργανώσεις των Αγροτών
 
 
Ι. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
   
 α) Μετά το αριθ. 1057/26-09-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής  
     Ανάπτυξης και τροφίμων και το  αριθ. 566/59189/21-05-2012 έγγραφο της 
    Δ/νσης    Αγροτικού  Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων, δόθηκε η   με   
    αριθ. 1125/100457/28-09-2012 εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα του   
    Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα άμεση διενέργεια    
    οικονομικοδιαχειριστικου έλεγχου  στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων  
    Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), για την οικονομική ενίσχυση που έχει   
    εισπράξει η εν λόγω Οργάνωση από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη 2007 έως    
    και 2011.                                                  
 
  β) Μετά το αριθ.1122/02-10-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 1144/102777/05-10-2012 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων    
    θέμα την επέκταση του εν λόγω ελέγχου για τη περίοδο 1994 έως και 2011, για   
    λόγους μεγαλύτερης πληρότητας και αποτελεσματικότητας του ελέγχου.
 
          .  
    γ) Μετά  το αριθ.  01/03-1-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 01/1194/04-01-2013 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με   
      θέμα την επέκταση του ελέγχου σε ότι αφορά την διοικητική λειτουργία της  
      Οργάνωσης καθώς και το σύνολο των δαπανών της
 
1) Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
  
 α) Μετά το αριθ. 1057/26-09-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης και τροφίμων και το  αριθ. 566/59189/21-05-2012 έγγραφο της     Δ/νσης    Αγροτικού  Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων, δόθηκε η   με        αριθ. 1125/100457/28-09-2012 εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα του       Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα άμεση διενέργεια οικονομικοδιαχειριστικου έλεγχου  στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων  Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), για την οικονομική ενίσχυση που έχει   
    εισπράξει η εν λόγω Οργάνωση από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη 2007 έως    και 2011.                                                  
 
  β) Μετά το αριθ.1122/02-10-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής       Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 1144/102777/05-10-2012 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
θέμα την επέκταση του εν λόγω ελέγχου για τη περίοδο 1994 έως και 2011, για  
    λόγους μεγαλύτερης πληρότητας και αποτελεσματικότητας του ελέγχου.
 
          . 
    γ) Μετά  το αριθ.  01/03-1-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 01/1194/04-01-2013 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
      θέμα την επέκταση του ελέγχου σε ότι αφορά την διοικητική λειτουργία της 
      Οργάνωσης καθώς και το σύνολο των δαπανών της
     
 
      Σε συνέχεια των ως άνω  σχετικών εγγράφων και σε εκτέλεση των ως άνω σχετικών 
       εντολών μας υποβλήθηκαν:
 
· η με  αριθ. 1355/127172/14-12-2012  πορισματική έκθεση   
· η με το αριθ. ΕΜΠ113/13-11-2013 έγγραφο  πορισματική έκθεση νομικοδιοικητικού και συμπληρωματικού οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2007 έως 2011 
· η με το αριθ. ΕΜΠ10/12-02-2014 έγγραφο  πορισματική έκθεση νομικοδιοικητικού ελέγχου για τα έτη 2001-2006 και   οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2000-2006 
· η με το αριθ ΕΜΠ 21/17-03-2014 της Δ/νσης    Αγροτικού  Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων πορισματικη έκθεση νομικοδιοικητικού ελέγχου για τα έτη 1994-2000.
 
 
ΙΙ. Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος(ΓΕΣΑΣΕ)
 
 
α) Μετά το αριθ. 1057/26-09-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
     Ανάπτυξης και τροφίμων και το  αριθ. 566/59189/21-05-2012 έγγραφο της
    Δ/νσης    Αγροτικού  Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων δόθηκε η   με   
    αριθ. 1126/100464/28-09-2012 εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα του   
    Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα άμεση διενέργεια   
    οικονομικοδιαχειριστικου έλεγχου  στην Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών  
     Συλλόγων Ελλάδος(ΓΕΣΑΣΕ για την οικονομική ενίσχυση που έχει  
    εισπράξει η εν λόγω Οργάνωση από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη 2007 έως   
    και 2011.                                                 
  β) Μετά το αριθ.1122/02-10-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 1143/102751/05-10-2012 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
    θέμα την επέκταση του εν λόγω ελέγχου για τη περίοδο 1994 έως και 2011, για  
    λόγους μεγαλύτερης πληρότητας και αποτελεσματικότητας του έλεγχου.
 
    γ) Μετά  το αριθ  01/03-1-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 03/1196/04-01-2013 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
      θέμα την επέκταση του ελέγχου σε ότι αφόρα στην διοικητική λειτουργία της  
      ΓΕΣΑΣΕ.
 
  Σε συνέχεια των ως άνω  σχετικών εγγράφων και σε εκτέλεση των ως άνω σχετικών  
       εντολών μας υπεβλήθηκαν:  
 
· η αριθ. 1353/126676/13-12-2012 πορισματική έκθεση, 
      
· η αριθ. 922/113068/20-09-2013    πορισματική   έκθεση 
 
· η με αριθ 809/87408/12-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης   Αγροτικού Συνεργατισμού   & Ομαδικών Δραστηριοτήτων  πορισματική έκθεση ελέγχου της διοικητικής   λειτουργίας της ΓΕΣΑΣΕ  
 
 
ΙΙΙ Συνομοσπονδία Δημοκρατικών  Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ)
 
α) Μετά το αριθ. 1057/26-09-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
     Ανάπτυξης και τροφίμων και το  αριθ. 566/59189/21-05-2012 έγγραφο της
    Δ/νσης    Αγροτικού  Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων δόθηκε η   με   
    αριθ. 1127/100466/28-09-2012 εντολή του κ. Γενικού Γραμματέα του   
    Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με θέμα άμεση διενέργεια   
    οικονομικοδιαχειριστικου έλεγχου  στην Συνομοσπονδία Δημοκρατικών  Αγροτικών  
    Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥΔΑΣΕ για την οικονομική ενίσχυση που έχει  
    εισπράξει η εν λόγω Οργάνωση από τον Οργανισμό ΕΛ.Γ.Α. κατά τα έτη 2007 έως   
    και 2011. 
                                                
  β) Μετά το αριθ.1122/02-10-2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η   με  αριθ. 1142/102733/05-10-2012 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
    θέμα την επέκταση του εν λόγω ελέγχου για τη περίοδο 1994 έως και 2011, για  
    λόγους μεγαλύτερης πληρότητας και αποτελεσματικότητας του ελέγχου.
 
    γ) Μετά  το αριθ  01/03-1-2013 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής   
    Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε η με  αριθ. 02/1195/04-01-2013 εντολή  
    του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με  
      θέμα την επέκταση του ελέγχου σε ότι αφόρα στην διοικητική λειτουργία της  
      ΓΕΣΑΣΕ.
 
      Σε συνέχεια των ως άνω  σχετικών εγγράφων και σε εκτέλεση των ως άνω σχετικών  
       εντολών μας υπεβλήθησαν:
     
· η αριθ. 1356/127179/14-12-2012 πορισματική έκθεση 
 
· η  αριθ. ΕΜΠ98/23-09-2013   πορισματική        
 
Παρατηρήσεις των υπηρεσιών που διενήργησαν τους ελέγχους.
 
 
 
1. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προηγούμενα έγγραφά μας η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα των ανωτέρω Οργανώσεων δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης τους από τον ΕΛΓΑ (άρθρο 35 του Ν.2810/2000) δεν καθορίζει ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την σχετική οικονομική ενίσχυση.
2. Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει ελλείψεις σχετικά με ζητήματα εποπτείας και ελέγχου του Υπουργείου επι των εν λόγω Οργανώσεων δεδομένου ότι πουθενά δεν αναφέρονται σαφώς (ούτε στο Π.Δ 402/1988 (ΦΕΚ. 187 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας» ούτε στον Ν.2169/1993 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2181/1994), συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βάση τις οποίες μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ανωτέρω βεβαίως δεν αποκλείουν την αναζήτηση χρηματικών ποσών που δεν έχουν δαπανηθεί για τον σκοπό τον οποίο εδόθησαν από το ΥΠΑΑΤ.
3. Συμπερασματικά θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη αναμόρφωσης του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου με βάση το οποίο χορηγούνται οι οικονομικές ενισχύσεις αλλά και το γενικότερο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του ΥΠΑΑΤ επι των ανωτέρω Οργανώσεων κάτι το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στο σχέδιο Π.Δ για την Οργάνωση των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και στην νομοθετική ρύθμιση που έχει ήδη προωθείται στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση.(Το νέο ΠΔ θα εφαρμοσθεί από 29.10.2014) 
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις