Πρόγραμμα εργασίας του νέου φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών

Του κ. Πρόδρομου  Καλαϊτζή
Στελέχους Πολιτικής της COPA-COGECA

Προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων μελών της, η νέα οργάνωση θα πρέπει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, διαθέτοντας τους περιορισμένους πόρους της σε συγκεκριμένους στόχους:

Ο κύριος στρατηγικός στόχος του φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών είναι διττός, αποβλέποντας αφ’ενός στην επίλυση των άμεσων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και, αφ’ετέρου, στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροδιατροφικών συνεταιρισμών.

Για την υλοποίηση του κύριου στόχου αναπτύσσονται επιμέρους δράσεις.

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, διαρκούς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και καθορισμού δράσεων ανά τομέα. Οι στόχοι θα επιμερίζονται ανά κλάδο, επιδιώκοντας την αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών των συνεταιρισμών μελών τόσο σε σχέση με το παρελθόν όσο και σε σύγκριση με το σύνολο της αγοράς και των ανταγωνιστών.

Με βάση τις υπάρχουσες κύριες δραστηριότητες των συνεταιρισμών μελών, αλλά και τις προοπτικές εξωστρεφούς ανάπτυξης, οι δράσεις επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

-      Αμπελο-οινικά προϊόντα, ελαιόλαδο και ελιές

-      Κρέας, γαλακτοκομικά και μελισσοκομικά προϊόντα

-      Οπωροκηπευτικά, αροτραίες καλλιέργειες και λοιπά προϊόντα

-      Εισροές/ εφόδια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-βιομάζα/ υποπροϊόντα

 

Η ολιγομελής αρχική ομάδα ειδικών που θα στελεχώσει τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, θα παρακολουθεί την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική στους αντίστοιχους κλάδους και θα ενημερώνει, υποστηρίζει και συντονίζει τη συλλογική δράση σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος δράσης.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα περιλαμβάνουν αντίστοιχες επιμέρους κλαδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες απο εκπροσώπους των συνεταιρισμών ανά συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας.

Ο φορέας εκπροσώπησης αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου της παρακολούθησης των εθνικών, αλλά κυρίως των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών (ΚΑΠ, Οικονομική Εμπορική πολιτική, πολιτική δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων και πολιτική Ανταγωνισμού) συμμετέχοντας στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας των Copa και Cogeca, αλλά και των συμβουλευτικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Ειδικότεροι, επιμέρους, σαφείς και ποσοτικοποιημένοι στόχοι σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς, θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη συνεργειών μέσω επιχειρηματικών σχημάτων από κοινού, μεταξύ των κύριων συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς.

Η αναγκαιότητα για τη δημιουργία βιώσιμων συνεταιριστικών επιχειρήσεων προκύπτει λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τις συνθήκες ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Ενώ ανταγωνιστικές επιχειρήσες και συνεταιρισμοί απο άλλες χώρες, εμφανίζουν έντονη ανάπτυξη σε υψηλού επιπέδου ποιότητας προϊόντα, οι Ελληνικοί συνεταιρισμοί υστερούν δραματικά στην παρακολούθηση των διεθνών αγορών και την προσαρμογή σε δομές εμπορίας.

Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των επαγγελματιών συνεργατών απαιτεί εξυπηρέτηση και διαρκή υποστήριξη στην πρόσβαση στα δίκτυα διανομής, τα logistics, την προώθηση και τη διαρκή επικοινωνία τόσο απο τα παραδοσιακά όσο και απο τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας (internet, social media).

Οι τέσσερις ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν να αναπτύξουν συντονισμένη δράση για την υποστήριξη της επιχειρηματικής παρουσίας των μελών στις υπάρχουσες αγορές, αλλά και για την επέκταση των δραστηριοτήτων στοχεύοντας σε νέες γεωγραφικές αγορές και τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας.

Οι δράσεις στον τομέα των εφοδίων και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στοχεύουν στη στρατηγική κατεύθυνση μείωσης του κόστους αλλά και στην εκμετάλλευση των υποπροϊόντων και  των καταλοίπων/ αποβλήτων.

 

 

Μέτρα χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- Οργανώσεις Παραγωγών

Στα πλαίσια του νέου κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγορών της ΚΑΠ, παρέχεται χρηματοδοτική υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία νέων Οργανώσεων Παραγωγών (μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ και για μέχρι 5 έτη) σε κάθε κλάδο του αγροτικού τομέα.

Προβλέπεται επίσης και επιπρόσθετη υποστήριξη για κοινές δράσεις σε συνεργασία με άλλους εταίρους στην αγρο-διατροφική αλυσίδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και των κάθε είδους παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τόσο υπάρχοντες συνεταιρισμοί όσο και νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής μπορούν να εντάξουν πολλές σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα υποστηρίξει τη συμμετοχή των μελών της, είτε ως αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών, είτε ως υπαρχόντων συνεταιρισμών, σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή προγράμματα προώθησης και προβολής προϊόντων.

 

Αγροδιατροφική αλυσίδα

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών και των συνεταιρισμών, αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους.

Ο φορέας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών είναι απαραίτητο να υπερασπίζεται τα νόμιμα και θεμιτά συμφέροντα των μελών του, έναντι των ανταγωνιστών ή και συνεργατών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Για το σκοπό αυτό, θα συμμετέχει στις αντίστοιχες δομές και θεσμούς ελέγχου και διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Υπουργείο Οικονομίας) και στην ΕΕ (Υψηλού Επιπέδου φόρουμ για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων- High Level Forum for the better functioning of the Food Supply Chain).

Βασικότερη επιδιώξη των Ευρωπαίων Αγροτών και των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συνεταιρισμών σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί η εφαρμογή ενός αυστηρότερου ρυθμιστού πλαισίου, το οποίο θα λειτουργεί προληπτικά, αποθαρρύνοντας τις ισχυρές επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά και την εφαρμογή αθέμιτων πρακτικών και κυρίως την πληρωμή με καθυστέρηση.

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα επιδιώξει συνεργασίες και συμμαχίες μεταξύ των συνεταιρισμών μελών του και άλλων εταίρων στη διατροφική αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή αγορά, για την άμεση ένταξη σε εκτεταμένα δίκτυα διανομής και για την πρόσβαση σε νέες αγορές.

 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα προωθήσει και διευκολύνει την πρόσβαση των συνεταιρισμών μελών του σε χρηματοδότηση των επικερδών δραστηριότητων τους και των καινοτόμων επενδυτικών τους σχεδίων απο χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ταμεία  στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Όλες οι προσοδοφόρες και επικερδείς δραστηριότητες μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης και μάλιστα με πιο ευνοϊκούς όρους, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν διαφανείς όρους υγιούς κεφαλαιακής βάσης, προερχόμενης από τα μέλη, και αξιόπιστης χρηματοοικονομικής διαχείρησης, πιστοποιούμενης από διαπιστευμένους φορείς (ορκωτούς λογιστές και δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες).

 

 

Υπηρεσίες

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση συμφωνιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μεμονωμένους αγρότες-μέλη (κάθε είδους δηλώσεις ΟΣΔΕ προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

Κάθε παραγωγός μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, ή να αναθέσει την υποβολή είτε σε εξειδικευμένο σύμβουλο είτε στην εταιρεία που του παρέχει λογιστική υποστήριξη. Παρόμοια υποστήριξη μπορεί να προσφέρει κάθε συνεταιρισμός στα μέλη του παρέχοντας τις υπηρεσίες αυτές με δικό του προσωπικό ή διαμεσολαβώντας για την σύμβαση υπηρεσιών με εξωτερικούς παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ αναλαμβάνει επίσης για λογαριασμό των μελών της τη διαπραγμάτευση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρειάζονται τα μέλη της και αφορούν είτε την πρωτογενή παραγωγή, είτε την επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο νέος φορέας αντιπροσώπευσης αναλαμβάνει επίσης να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών, προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των μελών του σε επενδυτικά προγράμματα και εργαλεία της ΕΕ, όπως το COSME και το EFSI του πακέτου Juncker, που αφορά μεγάλου ύψους και υψηλού ρίσκου καινοτόμες επεδύσεις.

 

Ερευνητικά προγράμματα

Η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά, πιλοτικά, ενημερωτικά, εκπαιδευτικά, προωθητικά, ή άλλου είδους προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της και αποβλέπουν στην επίλυση επιμέρους προβλημάτων που έχουν οι συνεταιρισμοί μέλη της.

 

Εκπαίδευση –Κατάρτιση- Εταιρική διακυβέρνηση των συνεταιρισμών

Ο συνεταιρισμός είναι μια μορφή επιχείρησης που παρουσιάζει εγγενείς και δομικές διαφορές σε σχέση ιδιαίτερα με τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και άλλες μορφές επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια, όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, αλλά ιδιαίτερα τα αιρετά μέλη της διοίκησης αλλά και τα ανώτερα υπαλληλικά στελέχη, επιβάλλεται να ενημερώνονται απο τη Νεα ΠΑΣΕΓΕΣ για τους κανόνες των συνεταιρισμών, όσο και να λαμβάνουν αντίστοιχη κατάρτιση στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών.

Ο νέος φορέας εκπροσώπησης θα αναλάβει να εξασφαλίσει και να συντονίσει την παροχή δυνατοτήτων υψηλού επιπέδου συνεταιριστικής εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των στελεχών του και με τη συνεργασία εξωτερικών κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και άλλων ακαδημαϊκών φορέων.

Η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ θα υποστηρίξει τα στελέχη των μελών της στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών, μέσω της εφαρμογής των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν αγροτικοί συνεταιρισμοί σε άλλες χώρες της ΕΕ, ειδικότερα μέσα απο την εφαρμογή των αντίστοιχων Εθνικών Κωδίκων Συνεταιριστικής Διακυβέρνησης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι εν λόγω κώδικες αφορούν τη συγκρότηση όλων ων οργάνων διοίκησης, λήψης αποφάσεων και ελέγχου των συνεταιρισμών, κατα τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος απο τα μέλη, με απώτερο σκοπό να εξασφαλίσουν οτι η συνολική δραστηριότητα του συνεταιρισμού επιτυγχάνει και παρέχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στα μέλη του και στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις