Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ για την πορεία εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για τους Συνεταιρισμούς

H Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΝΕΑΣ-ΠΑΣΕΓΕΣ, μετά τη σύσκεψη που συγκάλεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «την πορεία εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς», εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Οι συνεταιρισμοί μέλη της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, με χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συμμετέχουμε στη σύσκεψη με θέμα το θεσμικό πλαίσιο για τους Συνεταιρισμούς, λόγω της καίριας σημασίας του ζητήματος της θεσμικής εκπροσώπησης για όλους τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε, δεν μπορούμε παρά να υπενθυμίσουμε την κοινή στάση όλων των εκπροσώπων των αγροτικών συνεταιρισμών οι οποίοι τόνισαν την αναγκαιότητα θέσπισης ενός φορέα εκπροσώπησής τους, κατά τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της ψήφισης του νέου νόμου.

 Είμαστε υποχρεωμένοι να καυτηριάσουμε την αρχική επιλογή κατά την πρόταση του νέου νόμου για τη απουσία αναφοράς στον θεσμικό ρόλο ενός ανωτάτου φορέα εκπροσώπησης των αγροτικών συνεταιρισμών στον νόμο 4384/2016. 

Η μέχρι σήμερα απουσία αντίστοιχης πρόβλεψης στο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί στρατηγικής σημασίας δομική έλλειψη κατάλληλης πολιτικής για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα προς όφελος των αγροτών.

 Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση η δηλωθείσα πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση ενός φορέα εκπροσώπησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία και στη συμμετοχή μας στην εξαγγελθείσα τακτική διαβούλευση. 

Αναγκαία η θέσπιση ανωτάτου φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών 
Κατά συνέπεια, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η τροποποίηση του νόμου, κατά τρόπο ώστε να συμπεριλάβει πρόβλεψη για θέσπιση ανωτάτου φορέα εκπροσώπησης των αγροτικών συνεταιρισμών σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Με δεδομένη τη θεσμική αυτή αδυναμία, ορισμένοι εκ των πιο δυναμικών αγροτικών συνεταιρισμών, πήραν την πρωτοβουλία ίδρυσης της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, που αποτελεί και τον φορέα εκπροσώπησής τους. 

Στρατηγικός στόχος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών
Ο καταστατικός στόχος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είναι να ενισχύσει την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα των συνεταιρισμών όσο και την προστιθέμενη αξία την οποία τελικά καρπούνται οι αγρότες-μέλη τους. 

Την ώρα που τόσο ο αγροτικός τομέας όσο και η Ελλάδα στο σύνολό της είναι αντιμέτωπη με μια ακόμη οικονομική κρίση η οποία συντελείται μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εναπόκειται πλέον στους παραγωγούς, τους φορείς και τις ηγεσίες τους, να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί για την παραγωγική και επιχειρηματική ανασυγκρότηση. 

Ειδικότερα, οι μέχρι σήμερα κύριοι στόχοι για ποιότητα και εξωστρέφεια, αποτελούν βέβαια αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά δεν επαρκούν. Το στοιχείο που μέχρι σήμερα λείπει, είναι η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός (κύριος προσανατολισμός προς τον δευτερογενή τομέα και την παροχή υπηρεσιών) απαιτούνται επενδύσεις για την επεξεργασία, μεταποίηση προϊόντων αλλά και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics, εμπορία, marketing).

Ο επενδυτικός σχεδιασμός πρέπει δε να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει περισσότερες συνέργειες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας, οι οποίες με τη σειρά τους, θα δημιουργούν συνθήκες σωστής και επαρκούς υποστήριξης των προϊόντων στις αγορές. Πρέπει να αποφευχθεί η κατασπατάληση πόρων για την μεμονωμένη και αποσπασματική τοποθέτηση προϊόντων στις αγορές, προκειμένου να επικεντρώσουμε σε πιο στοχευμένες τοποθετήσεις, μόνο στη βάση ύπαρξης βιώσιμων επιχειρησιακών σχεδίων.

Η ανάληψη ενός τέτοιου ηγετικού ρόλου από την ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ως φορέας αντιπροσώπευσης των συνεταιρισμών, αποτελεί πρόκληση ιστορικών διαστάσεων, αλλά είναι και αναπόφευκτος, προκειμένου οι Έλληνες αγρότες να αποκτήσουν τα απαραίτητα επιχειρηματικά σχήματα (μέσω των συνεταιριστικών επιχειρήσεων), που θα τους οδηγήσουν σε πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά και τελικά σε ένα μεγαλύτερο μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας.

Εξίσου σημαντική είναι επίσης η μεταβολή στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, όπου οι συνεταιρισμοί είναι αντιμέτωποι με την πρόκληση αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. Απαραίτητη όπως προϋπόθεση για την εξασφάλιση υγιούς χρηματοδότησης είναι η ανασυγκρότηση και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που να εξασφαλίζει την αποδοτικότητά των επενδύσεων και κατά συνέπεια τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των συνεταιρισμών.

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στην χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020, αποτελεί σημαντικό πλαίσιο υποστήριξης, εφόσον οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί αναλάβουν πρωτοβουλίες και διεκδικήσουν τις ευκαιρίες αυτές, συντονίζοντας τις δράσεις τους και υποβάλλοντας προτάσεις χρηματοδότησης βιώσιμων επιχειρησιακών σχεδίων. 

Συμβολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ στην αντιμετώπιση κρισίμων ζητημάτων για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και για τους παραγωγούς 
Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, έχοντας ως σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνεταιρισμών και των αγροτών μελών τους, έχει αναλάβει επίσης να υποστηρίξει κατά προτεραιότητα (λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους) τις επιμέρους πρωτοβουλίες σχετικά με: 
-Την διεθνή εκπροσώπηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε επίπεδο Copa και Cogeca, όσο και στις αντίστοιχες επιτροπές και διαβουλεύσεις σχετικά με την ΚΑΠ και τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου TTIP, CETA (και των κρίσιμων ζητημάτων όπως για παράδειγμα την προστασία της ονομασίας φέτα).
- Την υποστήριξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών σε όλες απαιτούμενες ενέργειες νομικής αναδιαμόρφωσής τους για την προσαρμογή τους στις νέες προβλέψεις του νομικού πλαισίου. 
-Την διευθέτηση του ζητήματος της επαπειλούμενης πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών που έχει ανακύψει μετά από την νέα φορολογική διάταξη του άρθρου 23 ν.4384/2016 και συγκεκριμένα τον τρόπο υπολογισμού και φορολογικής αντιμετώπισης των πλεονασμάτων και των κερδών. Τόσο οι προγενέστεροι νόμοι, όσο και η κοινή αντιμετώπιση από τη σχετική φορολογική νομοθεσία σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, περιλαμβάνουν ειδικές προβλέψεις για την φορολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόσθετη φορολογική τους επιβάρυνση.
- Την αναίρεση της εξοντωτικής φορολογικής επιβάρυνσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων εφαρμόζουν επακριβώς την ισχύουσα νομοθεσία, αποδίδοντας έτσι το σύνολο των οφειλόμενων φόρων και άλλων επιβαρύνσεων, σε αντίθεση με πληθώρα άλλων μεμονωμένων υπόχρεων, που συστηματικά αποκρύπτουν και φοροδιαφεύγουν. 
-Την συμβολή στην διαχείριση του χρονίζοντος ζητήματος των αιτουμένων ανακτήσεων, το οποίο απειλεί τόσο την τρέχουσα λειτουργία ορισμένων συνεταιρισμών όσο και την βιωσιμότητά τους, με εξίσου βαρύνουσες ενδεχόμενες συνέπειες για τους αγρότες μέλη τους. 
-Την επαναφορά της πρόβλεψης για απαλλαγή των σημερινών διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών από τυχόν εκκρεμότητες που βαρύνουν παλαιότερες διοικήσεις, μετά από την παρέλευση μακρού χρόνου και χωρίς οι σημερινές διοικήσεις να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στα αντίστοιχα ζητήματα. 
-Την καταβολή των οφειλόμενων ποσών που αφορούν επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ή άλλων επιστροφών φόρου, ή παροχή δυνατότητας συμψηφισμού επιστροφών φόρου με οποιεσδήποτε άλλες οφειλές των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των αγροτών. 
-Την εφαρμογή ορθολογικών μέτρων φορολογικής και ασφαλιστής πολιτικής για τους αγρότες, σε πλήρη συνέπεια με τις προβλέψεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, όπου ρητά καθορίζει στο άρθρο 39 β) ότι μεταξύ άλλων, στόχος της ΚΑΠ είναι και: «να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία.»
- Την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την υποστήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών και στην Ελληνική Νομοθεσία, κατά τρόπο που να ενισχύει τους υπάρχοντες Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Όπως επανειλημμένα έχουν υποστηρίξει οι αγροτικές οργανώσεις Copa και Cogeca, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν την πιο διαδεδομένη και επικρατούσα συγκεκριμένη νομική και επιχειρηματική μορφή Οργανώσεων Παραγωγών, κάτι που αναγνωρίζει άλλωστε και η ΚΑΠ, καλύπτοντας τους σε όλα τα σχετικά μέτρα πολιτικής της ΕΕ.
 -Την επίλυση των δυσλειτουργιών του υπάρχοντος πλαισίου για την υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), προσβλέποντας στην απλοποίηση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση πόρων, μέσω της διεύρυνσης του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την άμεση πρόσβαση των συνεταιρισμών στο ΟΣΔΕ. 
-Τη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων στη διαδικασία πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν ένα μεγάλο αριθμό αγροτών οι οποίοι έκαναν χρήση τις δυνατότητας για μεταβίβαση δικαιωμάτων και δεν έχουν ακόμη λάβει τις ενισχύσεις, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις