Διευκρινίσεις για την ασφάλιση  των μελών των διοικητικών συμβουλίων  «και των Προέδρων» των αγροτικών συνεταιρισμών

Με αφορμή την έκδοση της με Α.Π. 19/2.2.2017, 4ης εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η δικηγόρος κα Άννα Μητροπούλου (πρώην νομική σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ) παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την υπαγωγή των αμοιβών των μελών των Δ.Σ. των αγροτικών συνεταιρισμών

 

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των μελών των διοικητικών συμβουλίων  «και  των Προέδρων» των αγροτικών συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν είτε στο πλαίσιο  εξαρτημένης εργασίας ,είτε με  την ιδιότητά τους ως μελών των διοικητικών συμβουλίων.

 

Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου

Δικηγόρος

 

Με τις διατάξεις της παρ.3, στοιχ. ε, του άρθρου 38, του ν. 4387/2016

ορίστηκαν τα ακόλουθα :

«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης  ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13.3% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρουμένης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν 1846/51, :α)…β)…γ)…δ)….. και

ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής»

 

Επί της άνω  διάταξης παρατηρούμε τα ακόλουθα :Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων,από τις 21.9.2011 και μετά απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 16  του ν.4015/2011, η  οποία τροποποίησε την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του ν.2810/2000 και όρισε τα ακόλουθα:

«8. Τα μέλη της διοίκησης των ΑΣ δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς των ΑΣ. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του ΔΣ, καθορίζεται το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης».

Η άνω διάταξη διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι 26.4.2016 και αντικαταστάθηκε, όπως κατωτέρω παραθέτουμε.

Συνεπώς αγροτικοί συνεταιρισμοί ,οι οποίοι κατέβαλαν μισθό ή αμοιβή στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρων, μέχρι την άνω ημεροχρονολογία την κατέβαλαν αντίθετα προς τον νόμο.

 

Ακολούθως  με   το άρθρο  16 παράγραφος  10  του ν.4384/2016 (26.4.2016) ορίστηκαν τα ακόλουθα:

« 10. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν αμείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπεται αμοιβή του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

Το καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου:

α) Εξόδων κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα του ΑΣ, και

β) εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών. Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης των μελών του διοικητικού και του εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου».

Από την προαναφερόμενη διάταξη προκύπτει επίσης ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων συμπεριλαμβανομένων και των Προέδρων απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή . Ο νόμος εισάγει μια μόνο εξαίρεση, σύμφωνα με την οποία, αμοιβή μπορεί να λαμβάνει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προφανώς θα ασχολείται με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο συνεταιρισμός έχει κύκλο εργασιών, που προέρχεται, κατά την άποψή μας από τις συναλλαγές, που αφορούν στο συνεταιριστικό σκοπό, οι οποίες υπερβαίνουν τα 10.000.000 ευρώ.

Ο νομοθέτης θέτει δυνητικά την διάταξη, που σημαίνει ότι και στην περίπτωση αυτή  θα πρέπει να αποφασισθεί  από τα αρμόδια όργανα του συνεταιρισμού, αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προαναφερόμενη ασφαλιστική διάταξη, εφαρμόζεται στην περίπτωση των Προέδρων των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι ασκούν διοίκηση και διαχείριση στους συνεταιρισμούς τους, οι οποίοι πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 ευρώ.

Για την 4η εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πατήστε ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις