Η τροπολογία για την συγκρότηση ανωτάτου Οργάνου εκπροσώπησης των συνεταιρισμών

Όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ αναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 24/3/2017 τροποποίηση του ν. 4384/2016 (άρθρο 15 του ν/σ « ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»), βάσει της οποίας προβλέπεται συγκρότηση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ο.Α.Σ.) σε κάθε περιφέρεια της χώρας με πρωτοβουλία του 51% των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ΚΑΣ που έχουν έδρα τους τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Το 51% των Ο.Α.Σ. συγκροτούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, η οποία αποτελεί το ανώτατο Όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ και επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της.

H αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 15 του εν λόγω σχεδίου νόμου, το οποίο τροποποιεί διατάξεις του ν. 4384/2016 (Α' 78), αναφέρει τα εξής:

Οι συνεταιρισμοί σε όλα τα κράτη που δραστηριοποιούνται συνεργάζονται σε μορφές και δομές που διασφαλίζουν την αυτονομία τους, είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και εμπνέονται από τις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας.

Στην Ελλάδα με τον νόμο 4384/16 καθιερώθηκε μια απλή αρχιτεκτονική δομή για τους συνεταιρισμούς σε αντίθεση με το παρελθόν που επικρατούσαν πολυεπίπεδα σχήματα συνεργασιών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την δεδομένη παραγωγική βάση της χώρας.

Η νέα αρχιτεκτονική μορφή δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών που έχουν άμεση επαφή με τα μέλη τους και είναι υγιείς επιχειρήσεις. Επιδίωξη είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών ως οικονομικές επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Η απουσία από τον νόμο κάποιου θεσμού που να εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στο γεγονός ότι αφενός ο υφιστάμενος θεσμός εκπροσώπησης ήταν απαξιωμένος, αφετέρου κρίθηκε σκόπιμο να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι συνεταιρισμοί που θα κριθούν από το Εθνικό Μητρώο ενήμεροι, μόνοι τους, μετά από μια περίοδο λαθών και άστοχων στρατηγικών επιλογών που οδήγησαν τους συνεταιρισμούς στο σύνολο τους στην παρακμή να επιλέξουν τη δομή και το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο νέος Θεσμός εκπροσώπησης.

Η εκπροσώπηση των συνεταιρισμών σε περιφερειακό επίπεδο και στην συνέχεια σε Εθνικό είναι μια νέα δομή που ταιριάζει απόλυτα στην υφιστάμενη κατάσταση των συνεταιρισμών και βρίσκει θετική ανταπόκριση από πολλούς συνεταιρισμούς.

Οι Ομοσπονδίες θα ενδυναμώσουν την συνεταιριστική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο όπου υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα και προβλήματα και συγχρόνως θα συγκροτήσουν σε Εθνικό Επίπεδο μια ποιο αντιπροσωπευτική Συνομοσπονδία που θα εκφράζει όλες τις περιφέρειες τι χώρας.

Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.

Η τροπολογία για την οποία βελτιωτικές παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν έως τις 24/4/2017, είναι η ακόλουθη:

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 15 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4384/2016, προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, ως εξής:

«4. Το 51% τουλάχιστον των ΑΣ, που έχουν την έδρα τους στην ίδια Περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώου του άρθρου 19 μπορούν να συνιστούν Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο εξής Ο.Α.Σ.. Σε μία Ο.Α.Σ. μπορεί να συμμετέχουν και ΚΑΣ της παρ. 1, που έχουν την έδρα της στην ίδια Περιφέρεια.

5. Η Ο.Α.Σ. εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε Αρχής και μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, την ενθάρρυνση των συνεταιριστικών συνεργασιών και την προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας.

6. Η γενική συνέλευση της Ο.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των μελών της, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου. Οι ΑΣ και ΚΑΣ που είναι μέλη της Ο.Α.Σ. εκλέγουν τους αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της ΟΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

7.Το 51% τουλάχιστον των Ο.Α.Σ. έχουν την δυνατότητα να συνιστούν την Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδας, στο εξής Σ.Α.Σ.Ε, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και ΚΕΑΣ.

8. Η Σ.Α.Σ.Ε θα εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και θα επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών από τα μέλη της. Ασκεί κάθε δραστηριότητα για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της, διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού και παρέχει κάθε βοήθεια στα μέλη της, για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων της.

9. Η γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ο.Α.Σ., οι οποίοι εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις τους. Κάθε Ο.Α.Σ. εκλέγει αντιπροσώπους στη γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Οι ΚΕΑΣ εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση της Σ.Α.Σ.Ε. όπως το καταστατικό θα ορίσει.

10. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε αποτελούν σωματεία και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Θέματα σχετικά με της αρχαιρεσίες, το χρόνο σύγκλησης, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου των Ο.Α.Σ. και της Σ.Α.Σ.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. Οι ανωτέρω οργανώσεις εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19 και η αρμόδια αρχή του άρθρου 18 εποπτεύει την νόμιμη λειτουργία τους. Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. δεν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες.»

Επίσης με το άρθρο 16 μετατρέπονται σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις οι Ενώσεις Αναγκαστικών Συνεταιρισμών

 

Άρθρο 16

Μετατροπή αναγκαστικών ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών

Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του α.ν. 1390/1938 συγχωνεύονται με απορρόφηση από την αντίστοιχη Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου που τους διέπουν, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4384/2016, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση, οι Αναγκαστική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέπεται αυτοδικαίως σε Αναγκαστικό Αγροτικό Συνεταιρισμό και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και την ισχύουσα νομοθεσία περί Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

Για συμμετοχή στην διαβούλευση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1831

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις