ΑΣ : Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις-Υποβολή-Δημοσίευση

1. Η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με την Δικηγόρο κ. Α. Μητροπούλου πρώην νομική σύμβουλο της ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ότι με βάση τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 30.6.2017,έχουν  την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο του ΥΠΑΑΤ, τις ετήσιες τακτικές δηλώσεις τους με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές , οι οποίες έχουν επέλθει τον  τελευταίο χρόνο   στα εξής στοιχεία τους : α) Καταστατικό β) αριθμό νέων μελών , φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν εγγραφεί στον συνεταιρισμό κατά το τελευταίο έτος και βεβαίωση  ότι τα νέα αυτά μέλη ,έχουν καταβάλει την συνεταιρική τους μερίδα κατά τους όρους του καταστατικού και  γ) Πρακτικό αρχαιρεσιών, στην περίπτωση εκλογής νέου διοικητικού ή/και  Εποπτικού Συμβουλίου.

 

2.  Επίσης εντός της ίδιας ημερομηνίας, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν :

α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 22 του ν.4384/2016

β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21 του ν.4384/2016

γ) Το αποδεικτικό αποστολής  του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα  ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ,σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου  16 του ν.4384/2016 .

Προσοχή : Το άνω αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων (προέδρου ΔΣ και Γενικού Διευθυντή  ή Διευθυντή) προς την μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης , αποστέλλεται   εφόσον ο ΑΣ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000)ευρώ,

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού,  έχουν παραδώσει την παραγωγή τους   στο συνεταιρισμό τους  και έχουν προμηθευτεί τα εφόδια τους από τον Συνεταιρισμό τους σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον 80% , εκτός αντιθέτου, αιτιολογημένης  αποφάσεως της   γενικής συνέλευσης.

3. Αναφέρεται ανωτέρω ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων στοιχείων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30.6.2017. Προκειμένου να υποβληθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης , η οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ν.4384/2016, συνεπώς και αντίστοιχης καταστατικής διάταξης του κάθε συνεταιρισμού,  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή μέχρι 30.6.2017, για την χρήση που έληξε (1.1.2016 έως 31.12.2016) .

4. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο   22 του ν.4384/2016 , κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του  Συνεταιρισμού ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 21 και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε.

Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.

Ο   Συνεταιρισμός   έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπό του , εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία τις εγκρίνει.

 

5. Κατά συνέπεια όλων των προαναφερόμενων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ,το πρόγραμμα δράσης του συνεταιρισμού καθώς και τον προϋπολογισμό ,εσόδων εξόδων του συνεταιρισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέχρι 30.6.2016 .Η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ,γίνεται στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού καθώς και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

 

6. Τα προαναφερόμενα στοιχεία της 1ης παραγράφου, της παρούσας, των τακτικών ετησίων δηλώσεων, πρέπει να υποβάλλονται, για την ενημέρωση του Μητρώου. Συνεπώς η υποβολή τους είναι υποχρεωτική, διαφορετικά δημιουργούνται λόγοι  προσωρινής   διαγραφής για τον  μη ενήμερο συνεταιρισμό.

7. Υπενθυμίζουμε ότι το Μητρώο ενημερώνεται για κάθε αλλαγή,  που επέρχεται, όπως η εγγραφή νέων μελών, καταβολή συνεταιρικής μερίδας , εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, καταστατικές   μεταβολές . Δηλαδή για κάθε μεταβολή, που επέρχεται,  επικαιροποιείται το Μητρώο καθ’ όλη τη διάρκεια του  έτους και οριστικοποιείται τον Δεκέμβριο μήνα κάθε έτους.

Η ενημέρωση   του Μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου   του ΥΠΑΑΤ.

 

 

8.  Εφιστούμε  την προσοχή Σας   στην παράγραφο 4   του άρθρου 6 της ΥΑ   με  αριθμό  2062/132509 ,  που αναφέρεται   στο Μητρώο.:

Με την άνω  παράγραφο ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των τακτικών ετήσιων δηλώσεων , ή παραλείψουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Μητρώου, διαγράφονται προσωρινά από το Μητρώο με πράξη της αρμόδιας  αρχής, για διάστημα έξι (6) μηνών.  Η προσωρινή διαγραφή των υπόχρεων επιφέρει την μη χορήγηση βεβαίωσης Ενημερότητας, που συνεπιφέρει την ανάκληση του δικαιώματος πρόσβασής τους σε οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 30 καθώς  και την ένταξή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα ενώ παύουν να έχουν την φορολογική μεταχείριση του άρθρου 29 του Ν. 4384/2016. Σε περίπτωση θεραπείας του λόγου διαγραφής, εντός του ως άνω οριζόμενου διαστήματος, η αρμόδια αρχή με νέα  πράξη της επανενεργοποιεί την εγγραφή στο Μητρώο. Αν δεν αρθεί ο λόγος διαγραφής εντός του ως άνω οριζόμενου  διαστήματος, η αρμόδια αρχή εκδίδει την πράξη διαγραφής , που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Απόφασης  και για  τους  διαγραφόμενους  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα στην παράγραφο  3 του ιδίου άρθρου. Η παράγραφος 3 ορίζει ότι οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις