# ΑΛΙΕΙΑ

Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παρατείνει για ένα έτος την ισχύ του λεγόμενου κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας.
Πως θα διατεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενίσχυση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πως θα διατεθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενίσχυση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Το ελληνικό πρόγραμμα ΕΤΘΑΥ θα συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
ΕΕ: ενέκρινε  363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: ενέκρινε 363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Το συνολικό ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για την Ελλάδα ανέρχεται σε 519,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 363,7 εκατ. ευρώ.