# ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Φορολογικές δηλώσεις συζύγων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Με σκοπό το νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος να είναι τεχνικά άρτιο και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ενημέρωση των πολιτών .