# ΙΤΑΛΙΑ

Προθεσμία παράδοσης τιμολογίων στο σύστημα Sdl
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία παράδοσης τιμολογίων στο σύστημα Sdl

Η Ιταλία μειώνει  το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων τιμολογίου σε πραγματικό χρόνο B2B και B2C στο σύστημα SdI από την 1η Ιανουαρίου 2019 και παρέχει στις επιχειρήσεις μια περίοδο ομαλής προσαρμογής μέχρι την 1η Ιουλίου 2019.