# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε θέματα περιβάλλοντος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε θέματα περιβάλλοντος

Θα γίνει επίσης ανταλλαγή εμπειριών και προσεγγίσεων σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών νερού και στην εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την προώθηση της ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.
Σ. Φάμελλος: "Η χρήση καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία αξιολογείται με προτεραιότητα την υγεία και το περιβάλλον"
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σ. Φάμελλος: "Η χρήση καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία αξιολογείται με προτεραιότητα την υγεία και το περιβάλλον"

Για το λόγο αυτό το ΥΠΕΝ θα καταθέσει αύριο στους συμμετέχοντες φορείς σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα σχετικά δεδομένα, αλληλογραφία και αποτελέσματα μετρήσεων.