# ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

Υποχρεωτική χρήση καρτών
ΦΗΜΕΣ

Υποχρεωτική χρήση καρτών

Οι φορολογούμενοι για φέτος θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 30% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.