# ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

«Αλιευτικό καταφύγιο Νέας Κρήνης»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Αλιευτικό καταφύγιο Νέας Κρήνης»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εντάσσεται στην κατηγορία των έργων υπό τμηματοποίηση (phasing) κατάσταση 3 του Σχεδίου Δράσης, καθόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις σχετικές εγκυκλίους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.