# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Συζητήσεις μεταξύ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ΥΠΕΝ για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συζητήσεις μεταξύ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ΥΠΕΝ για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψιών, που προτείνεται να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.